Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló többször módosított 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakáscélú helyi támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A lakáscélú helyi támogatásokról szóló többször módosított 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) a család egy főre jutó havi nettó jövedelme, a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át nem haladja meg és vagyona nincs,”

2. § A R. 3. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Várospolitikai érdekből, fontos szakemberek lakáshelyzetének megoldása céljából akkor is nyújtható támogatás, ha a kérelmező nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek. Az e célra éves szinten felhasználható összeg a helyi támogatásra nyújtható keret 15%-áig terjedhet.”

3. § E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2008. április 24.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére