Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 21/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 29. § (1)-(2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmet:

a) a gyermekek átmeneti gondozása tekintetében a helyettes szülői hálózat működtetőjéhez,.

a) a szociális ellátások tekintetében - kivéve az időskorúak otthonát - az intézményvezetőhöz lehet benyújtani, a külön jogszabály *  szerinti tartalommal.”

(2) A R. 2. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki kell térni a külön jogszabályban *  foglaltakon túl az alábbiakra is:

a) az ellátástól való távolmaradás esetén (betegség, kórházi ápolás, elutazás, stb.) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira,

b) az ellátás megkezdésének időpontjára,

c) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre, és

d) a döntések elleni jogorvoslat módjára.”

2. § A R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

c) helyettes szülői ellátás,”

3. § (1) A R. 9. § (1) bekezdés j) pontja az alábbi jd) ponttal egészül ki:

jd) szenvedélybetegek nappali intézménye.”

(2) A R. 9. § (2) bekezdés b) pontja az alábbi bc)-bd) pontokkal egészül ki:

bc) pszichiátriai betegek otthona

bd) szenvedélybetegek otthona.”

4. § A R. 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A szociális ellátások közül az önkormányzat:

a) az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, idősek klubját, a közösségi pszichiátriai ellátást a Szociális Gondozási Központ,

b) a családsegítést és a szenvedélybetegek közösségi ellátását a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ,

c) az ápolást-gondozást nyújtó ellátást, idősek klubját a Liget Időskorúak Otthona,

d) a fogyatékosok nappali ellátását a Gyöngyfa Napközi Otthon működtetésével,

e) a támogató szolgáltatást a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete fenntartásában működő Napsugár Támogató Szolgálat és Önálló Élet Segítő Szolgálat intézményei, valamint a Kolping Támogató Szolgálat Kaposvár és Kistérsége által, feladat-ellátási szerződés keretében,

f) a pszichiátriai betegek otthona és a szenvedélybetegek otthona ellátást a Somogy Megyei Önkormányzat által, a megyei önkormányzat intézményeiben, feladat-ellátási szerződés keretében,

g) a szenvedélybetegek nappali ellátását és közösségi ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa által, feladat-ellátási szerződés keretében,

h) a hajléktalan személyek átmeneti szállását, éjjeli menedékhelyét, nappali melegedőjét, a népkonyhát, és az utcai szociális munkát a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete által, feladat-ellátási szerződés keretében

látja el.”

5. § A R. 10/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10/A. § (1) Szociális étkeztetésben részesülhet az, aki

a) a 18. életévét betöltötte, vagy

b) aktív korú, munkanélküli, vagy

c) egészségi állapota indokolja az ellátást (különösen, ha pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségben szenved, fogyatékos), vagy

d) hajléktalan.

(2) Az ellátás igénybevételéről a döntést

a) az (1) bekezdés a) pontjánál a személyi igazolványa,

b) az (1) bekezdés b) pontjánál a Munkaügyi Központ igazolása,

c) az (1) bekezdés c) pontjánál a háziorvos, kezelőorvos igazolása,

d) az (1) bekezdés d) pontjánál a hajléktalan ellátást végző intézmény igazolása

alapozza meg.”

6. § (1) A R. 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az időskorúak otthona tekintetében a kérelmet Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (továbbiakban: polgármester) lehet benyújtani az Szt-ben, illetve a külön jogszabályban *  meghatározott mellékletekkel együtt.”

(2) A R. 11. § (4) bekezdése az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az intézményvezető a jogosult külön eljárás nélküli azonnali ellátásáról gondoskodik, ha a kérelmező helyzete a soron kívüli ellátást indokolja. Amennyiben a soron kívüli ellátás nem indokolt, az intézményvezető a kérelmet nyilvántartásba veszi.”

7. § A R. 13/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13/A. § A jogosultak érdekvédelme

A Liget Időskorúak Otthonában érdekképviseleti fórumot kell létrehozni. Az érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének részletes szabályait a külön jogszabályban *  foglaltak alapján a házirend tartalmazza.”

8. § A R. 13/B. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Kerekasztal tagjai Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának, valamint Sántos Önkormányzatának képviselőjén kívül:

a) a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete,

b) a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete,

c) a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ,

d) a Somogy Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság,

e) a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete,

f) a Borostyánvirág Alapítvány,

g) a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete,

h) a Református Egyház,

i) a Pannon Mentő Kht.,

j) a Kolping Támogató Szolgálat Kaposvár és Kistérsége,

k) a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa,

l) a Népjóléti Bizottság,

m) a Népjóléti Igazgatóság,

n) a Szociális és Gyámügyi Iroda,

o) az Egészségügyi és Népjóléti Iroda

képviselője.”

9. § (1) A R. 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Térítésmentes a népkonyha, a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, az utcai szociális munka, a szenvedélybetegek közösségi ellátása és a pszichiátriai betegek közösségi ellátásának igénybevétele.”

(2) A R. 14. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A feladatellátás keretében biztosított szolgáltatások esetében a térítési díjat a fenntartó szervezet állapítja meg, a külön jogszabályban *  foglaltak szerint.”

10. § (1) A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

11. § (1) E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba.

(2) A szociális étkeztetés esetében - az e rendelet 5. §-ával megállapított - jogosultsági feltételekre vonatkozó rendelkezéseket 2008. május 1-től az új igénylők esetében kell alkalmazni, azzal, hogy a 2008. április 30-án ellátottak jogosultságát 2008. december 31-ig felül kell vizsgálni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 15. § (6) bekezdése, a 16. § (2) bekezdése, a 4. számú melléklet e) pontja és a 6. számú melléklet hatályát veszti.

Kaposvár, 2008. április 24.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 21/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális ellátások intézményi térítési díja

(Áfa köteles szolgáltatások esetében a hatályos Áfa törvénynek megfelelő mértékű Áfa a meghatározott összegből visszaszámítandó)

Ellátás Számított intézményi térítési díj Csökkentett mértékű intézményi térítési díj
1. szociális étkeztetés Ft/nap Ft/nap
a) ebéd
aa) 2007. decemberében már ellátottak részére 141 -
2008. JANUÁR 1-JÉTŐL AZ ÚJ BELÉPŐKNÉL
ab) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg

99

-
ac) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 -300%-a között van
141

-
ad) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 300%-át meghaladja
208

-
b) házhoz szállítás költsége 148 -
2. házi segítségnyújtás Ft/óra Ft/óra
a) 2007 decemberében már ellátottak részére 939 -
2008. JANUÁR 1-JÉTŐL AZ ÚJ BELÉPŐKNÉL
b) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg


703


-
c) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150%-át meghaladja
984

-
3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft/hó Ft/hó
a) szociálisan rászorulók részére 502 -
b) szociálisan nem rászorulók részére 4121 -
4. idősek nappali ellátása Ft/nap/fő Ft/nap/fő
a) napközbeni ellátás 275 -
b) ebéd 433 -
c) háromszori étkezés 747 -
5. fogyatékosok nappali ellátása Ft/nap/fő Ft/nap/fő
a.) napközbeni ellátás 1053 -
b.) háromszori étkezés 715 -
6. idősek otthona Ft/nap Ft/hó Ft/nap Ft/hó
a) demens ellátottak 3723 111 690 1908 57 240
b) átlagos ápolást igénylők
ba) 2007. december 31-én ellátásban részesültek után 3238 97 140 1908 57 240
2008. JANUÁR 1-JÉTŐL AZ ÚJ BELÉPŐKNÉL
bb) ha az ellátott havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg


3005


90 150


1908


57 240
bc) ha az ellátott havi jöv. az öregségi nyugdíjminimum 150%-át meghaladja
3227

96 810

1908

57 240

2. melléklet a 21/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális és gyermekjóléti intézmények által nyújtott szolgáltatások személyi térítési díjainak mértéke

Megnevezés a térítési díj mértéke
1. szociális étkeztetés és házhoz szállítás
Ha a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-a, vagy az alatti,
az egy főre jutó jövedelem
ha a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-a feletti,
az egy főre jutó jövedelem


5%-a


20%-a
2. házi segítségnyújtás
a rendszeres havi jövedelem 14%-a
3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
a rendszeres havi jövedelem 0,5%-a
4. idősek nappali ellátása
A) napközbeni ellátás a rendszeres havi jövedelem 0%-a
B) ebéd a) a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-a, vagy az alatti
a rendszeres havi jövedelem


5%-a
b) ha a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-a feletti
a rendszeres havi jövedelem

20%-a
C) háromszori étkezés a) ha a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-a, vagy az alatti,
a rendszeres havi jövedelem
b) ha a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-a feletti,
a rendszeres havi jövedelem


5%-a

27%-a
5. fogyatékosok nappali ellátása
A) napközbeni ellátás a rendszeres havi jövedelem 0%-a
B) háromszori étkezés a rendszeres havi jövedelem 23%-a
6. idősek otthona
a rendszeres havi jövedelem 80%-a
7. helyettes szülői ellátás (átmeneti gondozás)
Ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme Személyi térítési díj
Ft/nap Ft/hó
az öregségi nyugdíjminimum 100%-a, vagy az alatti, térítésmentes térítésmentes
az öregségi nyugdíjminimum 100%-a feletti, de nem haladja meg a 250%-át, 145 4350
az öregségi nyugdíjminimum 250%-a feletti. 289 8670
8. időszakos gyermekfelügyelet
Ft/óra
gyermekfelügyelet díja 360

3. melléklet a 21/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális és gyermekjóléti intézmények

1. Szociális Gondozási Központ

Kaposvár, Béke u. 47.

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

d) közösségi pszichiátriai ellátás

e) idősek nappali ellátása

telephelyek: Petőfi u. 18.

Orci u. 1.

Szigetvári u. 7.

Sántos, Fő u. 112.

2. Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ

Kaposvár, Füredi u. 65-67.

a) családsegítés

Kaposvár, Ezredév u. 22

b) szenvedélybetegek közösségi ellátása

Kaposvár, Ezredév u. 22

c) adósságkezelési tanácsadás

Kaposvár, Szent Imre u. 14.

d) gyermekjóléti szolgáltatás

Kaposvár, Ezredév u. 22.

3. Liget Időskorúak Otthona

Kaposvár, Vak Bottyán u.1.

a) időskorúak ápolást, gondozást nyújtó ellátása

b) demens betegek ellátása

c) időskorúak nappali ellátása

4. Gyöngyfa Napközi Otthon

Kaposvár, Rippl R.u.11.

fogyatékosok nappali ellátása

5. Bölcsődei Központ

Nemzetőr sor 10.

Telephelyek: Somssich P. u. 10.

Búzavirág u. 19.

Nemzetőr sor 10.

Szigetvári u. 7.

Petőfi u. 18.

6. Támogató szolgálatok:

a) Napsugár Támogató Szolgálat

Kaposvár, Béke u. 47.

b) Önálló Élet Támogató Szolgálat

Kaposvár, Iszák u. 42.

c) Kolping Támogató Szolgálat Kaposvár és Kistérsége

Kaposvár, Szent Imre u. 14.

7. Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthona

Kaposvár, Jutai u. 24.

családok átmeneti ellátása

8. INDIT Közalapítvány „TÜKÖR” Somogy Megyei Drogambulancia és Kaposvár Szenvedélybetegek Nappali Ellátója

Kaposvár, Béke u. 47.

a) szenvedélybetegek nappali ellátása

b) szenvedélybetegek közösségi ellátása

9. „Nyitott Kapu” Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Hajléktalanokat Gondozó Központ

Kaposvár, Kanizsai u. 56.

a) hajléktalan személyek átmeneti szállása

b) hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye

c) nappali melegedő

d) népkonyha

e) utcai szociális munka”


  Vissza az oldal tetejére