Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban. Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembe véve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban. KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi módosított rendeletet alkotja:

1. § (1) A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 41. §-a az alábbi (8), (9) és (10) bekezdésekkel egészül ki, egyben a (8) bekezdés számozása (11) bekezdésre módosul:

„(8) Az „Lke-O/6” övezetben meglévő *  épület esetében, az oldalkert legkisebb mérete 5,00 *  m lehet. Az oldalkert méretét csökkenteni 3,75 m-re *  az alábbi feltételek teljesülése esetén lehet:

a) az oldalkertre néző nyílászárók csak megfelelő tűzállósági

határértékű *  üveg-, vagy egyéb szerkezettel alakíthatók ki;

b) az épületszerkezetek külső térelhatároló szerkezetét, tetőhéjazatát és

párkányzatát legalább I - III. tűzállósági fokozatú nem éghető anyagból kell

kialakítani;

c) a meglévő *  állapot szerinti építménymagasság megtartható.

(9) Az Lke-O/6 övezetben újépület építése esetén az oldalkert legkisebb mérete 5,00m *  lehet.

(10) Az „Lke-O/6” övezetben, új épület építése, vagy meglévő *  bővítése esetén a szomszédos 5-5 épülethez az illeszkedési szabályok alapján igazodó építménymagasság létesíthető, amelyet utcaképi vázlattal kell igazolni, az övezetre megengedett legnagyobb építménymagasság betartása mellett.”

(2) A R. 41. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza: * 

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke
%
Min. - max. építmény-magasság
m
Max. szintterületi mutató
m
2/m2
Min. telekterület
m
2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Lke-Z/1 Z 30 3.0-7.5 0.6 300 50 40 T
Lke-Z/2 Z 30 3.0-7.5 0.6 700 50 40 T
Lke-Z/3 Z 30 3.0-5.0 0.5 400 50 40 T
Lke-Z/4 Z 30 3.0-5.0 0.5 700 50 40 T
Lke-O/1 O 30 3.0-6,0 0.6 700 50 40 T
Lke-O/2 O 30 3.0-5.5 0.5 500 50 40 T
Lke-O/3 O 30 3.0-5.0 0.5 700 50 40 T
Lke-O/4 O 30 3.0-5.0 0.5 900 50 40 T
Lke-O/5 O 20 3.0-5.0 0.35 1400 55 30 T
Lke-IK/1 IK 30 3.0-7.5 0.6 500 50 40 T
Lke-IK/2 IK 30 3.0-5.0 0.5 700 50 40 T
Lke-IK/3 IK 25 3.0-5.5 0.4 800 55 35 T
Lke-SZ/1 SZ 30 3.0-7.5 0.6 700 50 40 T
Lke-SZ/2 SZ 30 3.0-7.5 0.6 1800 50 40 T
Lke-SZ/3 SZ 30 3.0-6.0 0.6 1000 50 40 T
Lke-SZ/4 SZ 30 3.0-5.0 0.5 700 50 40 T
Lke-SZ/5 SZ 30 3.0-5.0 0.5 900 50 40 T
Lke-SZ/6 SZ 25 3.0-6.0 0.5 700 55 35 T
Lke-SZ/7 SZ 25 3.0-5.5 0.4 900 55 35 T
Lke-SZ/8 SZ 20 3.0-7.5 0.5 15000 (K) 50 30 T
Lke-SZ/9 SZ 20 3.0-5.5 0.35 1300 55 30 T
Lke-SZ/10 SZ 20 3.0-5.0 0.35 900 50 30 T
Lke-SZ/11 SZ 20 3.0-5.0 0.35 1800 50 30 T
Lke-SZ/12 SZ 20 3.0-5.0 0.35 2700 50 30 T
Lke-O/6 O 40 *  3,0-6,0 O,75 *  500 30 *  40 T

2. § (1) A R. 68. §-a a az alábbi (3), (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki egyben a (3) bekezdés számozása (6) bekezdésre módosul:

„(3) A „Khg/1” építési övezetben a környező lakóterületre nem zavaró és nem szennyező iroda, szociális és egyéb épület helyezhető el.

(4) A „Khg-Ev” védelmi erdőre a 87. § előírásai érvényesek azzal, hogy tulajdoni és üzemeltetési szempontból a „Khg” és „Khg/1” építési övezetekkel együtt kell kezelni.

(5) A „Khg-Ev” és „Ev2” védelmi erdő területeken legalább 5-6 cm törzsátmérőjű, honos lombos fákat kell telepíteni minimum 25 m2-ként 1 db, a háromszintű zöldfelületi kialakítás mellett.”

(2) A R. 68. §-a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza: * 

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke
%
Min. - max. építmény-magasság
m
Max. szintterületi mutató
m
2/m2
Min. telekterület
m
2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Khg SZ 40 3,0-16,0 *  1 10.000 25 *  30 T
Khg/1 SZ 40 3,0-16,0 *  0,8 8.000 40 30 T
Khg-Ev véderdő - - - - - - -

3. § A rendelethez tartozó KSZT:

a) K10; K11 sz. tervlap a Kossuth L. utca - Arany J. utca - Hunyadi J. utca - 48-as Ifjúság útja által határolt - volt „Tisztviselő telep” - tömb részletére vonatkozóan e rendelet 1. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

b) K21 sz. tervlap Bárczy G. utca - 9729/7 hrsz-ú köz - Vak-Bottyán utca - Harsányi J. utca által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 2. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

c) Külterületi szabályozási lap a - 0323 hrsz-ú - 0341/1 hrsz -ú és 0341/2 hrsz -ú utak - 61 sz.-ú főközlekedési út - 610.sz. -ú út - által határolt tömb részletére a Hulladékgazdálkodási területre vonatkozóan - e rendelet 3. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

megfelelően módosul.

4. § (1) E rendelet 2008. június 15. napján lép hatályba.

(2) A R. 41. § (8) bekezdésében foglalt meglévő állapot alatt e rendelet hatályba lépésekor fennálló legalább szerkezet kész állapotot kell érteni.

Kaposvár, 2008. június 05.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 25/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelethez

K10; K11 sz. tervlap a Kossuth L. utca - Arany J. utca - Hunyadi J. utca-48-as Ifjúság útja által határolt - volt „Tisztviselő telep” - tömb részlete

2. melléklet a 25/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelethez

K21 sz. tervlap Bárczy G. utca - 9729/7 hrsz-ú köz - Vak-Bottyán utca - Harsányi J. utca által határolt tömb részlete

3. melléklet a 25/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelethez

Külterületi szabályozási lap a - 0323 hrsz-ú - 0341/1 hrsz -ú és 0341/2 hrsz -ú utak - 61 sz.-ú főközlekedési út - 610.sz. -ú út - által határolt tömb részletére


  Vissza az oldal tetejére