Kaposvár Megyei Jogú Önkormányzatának 36/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a sportról szóló - többször módosított - 66/2001. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A sportról szóló - többször módosított - 66/2001. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti

a) Városi Sportiskola

b) Városi Sportcsarnok és létesítményei

A) körcsarnok

B) RSG-csarnok

C) asztalitenisz-csarnok

D) atlétikai pálya

E) füves és salakos pályák

F) evezős tanmedence

G) Jégcsarnok

c) Városi fürdő, 25 és 50 m-es medence

d) Rákóczi Stadion.”

2. § A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kiemelt sportegyesületek *  éves működési, eredményességi támogatásáról, önkormányzati tulajdonú létesítmény-használatáról, az olimpiai reménységek, a tanórán kívüli iskolai sport, diáksport támogatásáról, valamint a Kaposváron megrendezésre kerülő EB-VB sportesemények megrendezésének támogatásáról a Közgyűlés dönt.”

3. § A R. 7. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Sportbizottság a sportolók és a sportszakemberek köszöntésére, valamint a sport szakigazgatási feladatok ellátására külön forrást biztosít.”

4. § (1) E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 5. § (3) bekezdésének a) pontja, illetve 7. § (2) bekezdésének c) és e) pontjai hatályukat vesztik.

(3) A R-ben az „alap” szövegrész helyébe a „támogatási keret” szövegrész lép.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére