Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtható támogatási formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtható támogatási formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Önkormányzat, vagy az önkormányzat által pályázat útján kiválasztott építtető beruházásában értékesítési célra épült lakást kedvezménnyel vásárolhat és így vissza nem térítendő támogatásban részesíthető az a szociálisan rászoruló 35 év alatti, kaposvári munkahelyen foglalkoztatott egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező munkavállaló, akit a munkáltatója - fontos szakemberként - legalább 750 000 Ft lakáscélú munkáltatói támogatásban részesít és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem kevesebb, mint a külön jogszabályban4 meghatározott öregségi nyugdíjminimum hétszerese.

(2) Önkormányzati beruházás esetén a munkáltatói támogatást közvetlenül az önkormányzat részére kell megfizetni. Az önkormányzat által pályázat útján kiválasztott építő beruházásában épült lakás megvásárlásához nyújtott munkáltatói támogatást közvetlenül az építő részére kell megfizetni.

2. § A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az Önkormányzat, vagy az önkormányzat által pályázat útján kiválasztott építtető beruházásában épült lakás önkormányzati támogatásának mértéke a lakásra vetített telekár arányos részének és az előkészítés költségeinek (tervezési költségek) értéke, amelyet az önkormányzat a vételárban nem érvényesít. A támogatás mértékét a támogatási szerződésben meg kell határozni és a 8. § (2) bekezdése szerinti biztosítékokat kikötni.”

3. § E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére