Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 46/2008. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és jutalmazási rendszeréről szóló - többször módosított - 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A Polgármesteri Hivatal munkavállalói anyagi érdekeltségi és jutalmazási rendszeréről szóló - többször módosított -59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az érdekeltségi alapból adóbehajtási jutalék akkor fizethető ki, ha az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adókból a tárgyév december 31-éig befolyt adóösszeg a folyó évi helyesbített adóelőírás 95%-át eléri, ebben az esetben a jutalék összege 1 havi illetmény. Ha a teljesítés meghaladja a 100%-ot, a jutalék további 1 havi illetménnyel növekszik.

(2) Az érdekeltségi alapként felhasználható összeget az év végi zárási összesítő, illetve a végrehajtáshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások adatai alapján kell kiszámítani.

(3) Az érdekeltségi alapból kell fedezni az érdekeltségi jutalékot, továbbá a kifizetések után a munkáltatót terhelő járulékok összegét. Amennyiben az érdekeltségi alap nem nyújt elegendő fedezetet a jutalék és a járulékai kifizetésére, a kifizethető összeget arányosan csökkenteni kell.

(4) A folyó évi helyesbített adóelőírás összegének kiszámításakor az idegen adóhátralékot a nem esedékes adótartozásokat, valamint a felszámolási eljárás keretében tartozásként nyilvántartott összegeket figyelmen kívül kell hagyni.”

2. § A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felderítői jutalék az adóhiány összegének legfeljebb 20%-a. A felderítő jutalék a dolgozót alanyi jogon illeti meg. Összege évente nem haladhatja meg a dolgozó bruttó két havi illetményét.”

3. § A R. 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Közvetett jutalék adható, melynek maximális mértéke a köztisztviselő bruttó két havi illetménye.”

4. § A R. 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Évente a költségvetési rendeletben meghatározott adóhátralék beszedése esetén az adóügyi dolgozókat egy havi illetmény illeti meg. Ennek nem teljesítése esetén a bármilyen címen megállapított jutalék 75%-a fizethető ki.”

5. § A R. 7/B. §-al egészül ki:

„(1) A jutalékot a tárgyévet követő január hó 31. napjáig kell kifizetni.

(2) A jutalékból a teljesítés arányában félévkor előleg fizethető.

(3) A különböző jogcímeken kifizetésre kerülő jutalék maximális mértéke a köztisztviselő négy havi illetménye.”

6. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére