Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 49/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 29. § (1)-(2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) gyermekjóléti központ keretén belül:

aa) gyermekjóléti szolgáltatás,

ab) utcai és lakótelepi szociális munka,

ac) kapcsolattartási ügyelet,

ad) kórházi szociális munka,

ae) készenléti szolgálat.”

(2) A R. 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátásokat a Gyermekjóléti Központ,”

2. § (1) E rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 5. §-ában, a 7. § (3) bekezdésében a „Gyermekjóléti Szolgálat”, illetve a R. 8. § (1) bekezdésében a „Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálata” szövegrész helyébe a „Gyermekjóléti Központ” szövegrész lép.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 10. § (1) bekezdésének b) pontjában, a 13/B. § (4) bekezdésének c) pontjában és a 7. számú melléklet 2. pontjában a „Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ” szövegrész helyébe a „SzocioNet Dél- Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ” szövegrész lép.”

Kaposvár, 2008. szeptember 25.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére