Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló - többször módosított - 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló - többször módosított - 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) önkormányzati és településrészi, valamint a költségvetésük előkészítése során megalapozottan nem tervezhető programok, beruházások, rendezvények lebonyolítása kapcsán költségvetési intézmények;”

2. § A R. 19-20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) A Támogatási Keretből támogatható célok:

1. Kaposvár közigazgatási területén a foglalkoztatás bővítése: Kaposváron állandó bejelentett lakcímmel rendelkező regisztrált munkanélküliek főállásban, teljes munkaidőben történő alkalmazása a korrigált átlagos statisztikai állományi létszám legalább egy éves időtartamú növelésével.

20 fő korrigált átlagos statisztikai állományi létszám felett további feltétel, hogy a növekedés mértéke az előző év átlaglétszámához képest haladja meg az 5%-ot,

2. Kaposvár közigazgatási területén az átlagkeresetek javítása az azonos foglalkoztatási körre vonatkozó átlagkereseteknek a tárgyévet megelőző évre vetített inflációt meghaladó mértékű, legalább egy éven át tartó növelésével.

3. Kaposvár közigazgatási területén munkahelyteremtő beruházások megvalósítása: műhely, üzem építése, bővítése, gép, berendezés vagy eszköz beszerzése, technológiai fejlesztések, amennyiben a beruházás megvalósítása után a vállalkozásnak a beruházás előtti korrigált átlagos statisztikai létszáma minden 800 ezer Ft. összegű támogatás után 1 fővel növekszik és a létszámnövekedéssel érintett Kaposváron állandó bejelentett lakcímmel rendelkező regisztrált munkanélküli főállású, teljes munkaidőben és legalább egy évig foglalkoztatott alkalmazottak keresete eléri az azonos foglalkoztatási körre vonatkozó átlagkeresetet.

4. Termelő üzem beindítása, bővítése vagy újraindítása esetén legalább 25 fő Kaposváron állandó bejelentett lakcímmel rendelkező regisztrált munkanélküli főállásban, teljes munkaidőben történő alkalmazása.

(2) A Támogatási Keretből nyújtható támogatásra pályázatot nyújthat be Kaposvár megyei jogú város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező

a) egyéni vállalkozás,

b) jogi személyiségű gazdasági társaság,

c) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és

d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.

(3) A Támogatási Keret terhére nyújtott támogatás magasabb szintű jogszabályok *  hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősül.

(4) Bármely három pénzügyi év időszakában a vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót. Bármely három pénzügyi év időszakában a közúti szállítás terén működő vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 100 000 eurót. A támogatást igénybevevő vállalkozásnak nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás igénybevételét megelőző három évben csekély összegű támogatás jogcímén mekkora összegű támogatást vett igénybe.

(5) Azonos támogatható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem halmozható más állami támogatással, ha az ilyen jellegű támogatáshalmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi az e rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

20. § (1) A Keret kezelője a támogatásról évente dönt. Több évre támogatás nem állapítható meg.

(2) A támogatás kizárólag a támogatási célokkal összhangban, a támogatási szerződés aláírását követően folyósítható.

(3) Foglalkoztatás bővítésére nyújtott támogatás a munkaszerződés és a munkaadót terhelő járulék befizetésére vonatkozó igazolás bemutatását követően utólag, féléves ütemezéssel folyósítható.

A támogatás mértéke legfeljebb az egy évre, pályakezdő vagy 45 év feletti munkanélküliek foglalkoztatása esetén legfeljebb 18 hónapra kifizetett munkaadót terhelő járulékok mértékéig terjedhet.

(4) Átlagkeresetek javítására nyújtott támogatás a munkaszerződések és a munkaadót terhelő járulék befizetésére vonatkozó igazolás bemutatását követően utólag, féléves ütemezéssel folyósítható.

A támogatás mértéke legfeljebb az egy évre kifizetett bérnövekmény és annak munkaadót terhelő járulékai összegének mértékéig terjedhet.

(5) A 19. § (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt beruházási támogatások esetében a támogatás mértéke legfeljebb az elszámolható költségek 50%-áig, a 19. § (1) bekezdése 4. pontjában meghatározott támogatási cél esetében minden érintett foglalkoztatottra vonatkozóan kétszázezer forint/fő összeg, de legfeljebb tízmillió forint összegig terjedhet. Egy pályázó részére - kivéve a 19. § (1) bekezdése 4. pontjában meghatározott esetet - a tárgyévben maximum 5 millió Ft fizethető ki, az egy jogcímen kifizethető támogatás maximuma 3 millió Ft.

(6) A 19. § (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt beruházási támogatások nyújtása esetén csak az alábbiak vehetőek elszámolható költségként figyelembe: aa) tárgyi eszközök (vagyis földhöz, épületekhez és üzemekhez/gépekhez kapcsolódó eszközök); ab) immateriális eszközök (vagyis szabadalmi jog, licensz, know-how, vagy nem szabadalmaztatott műszaki ismeretek megszerzése útján megvalósuló technológiatranszfer, amennyiben ezek kizárólag a beruházási támogatásban részesülő létesítményben használhatóak fel, az eszközök leírhatóak, azokat piaci feltételek mellett, harmadik féltől vásárolták meg, azokat a vállalat eszközei közé sorolták és legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetén három évig a beruházási támogatásban részesülő létesítményben maradnak).

(7) Nem támogathatóak a Keretből az Európai Unió Bizottsága *  rendeletében meghatározott ágazatokban működő vállalkozások.”

3. § E rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. szeptember 25.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére