Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 58/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló -többszörösen módosított- 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék szelektív gyüjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az ingatlan használója köteles az ingatlannal érintkező közterületet az útpadkáig gondozni az alábbiak szerint:

a) Takarítás a b)-e) pontokban meghatározott közterületeken.

b) Síkosság-mentesítés a járdán, járda hiányában az ingatlan mentén, 1,5 m széles sávban.

c) Zöldterület és a gyepes árok kaszálása maximum 5,0 m szélességben.

d) Nyílt árok folyamatos karbantartása, kapubejárók alatti áteresz tisztán tartása.

e) Vízelvezető műtárgyak tisztítása.”

2. § E rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. szeptember 25.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére