Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 63/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjának megállapításáról szóló - többször módosított - 26/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, illetve a vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjának megállapításáról szóló - többször módosított - 26/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A települési folyékony hulladék külön önkormányzati rendeletben *  meghatározott ártalmatlanítási díja:

a) munkanapokon 6 óra és 18 óra között, valamint szombaton 6 óra és 16 óra között 430 Ft/m3.

b) vasárnap és ünnepnapokon egész nap, munkanapokon 6 óra előtt és 18 óra után, valamint szombaton 6 óra előtt és 16 óra után 735 Ft/m3.

A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.”

2. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. november 13.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 63/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 26/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelethez

E rendelet 1. §-ában meghatározott vízhasználók által fizetendő ivóvíz- és csatornahasználati díjak mértéke:

(A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.)

Legmagasabb hatósági ár Ft/m3
Lakossági díjak:
Ivóvíz díj: 226
Csatorna díj: 137
Közületi díjak:
Ivóvíz díj: 254
Csatorna díj: 334

  Vissza az oldal tetejére