Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 72/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a Kaposvár Kártyáról szóló, többször módosított 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Kártyáról szóló, többször módosított 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdésének első tagmondata helyébe a közvetkező rendelkezés lép:

„(1) A Kaposvár Kártya az alábbi szolgáltatásokhoz biztosít kedvezményeket:”

2. § A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Kaposvár Kártya az Önkormányzat vagy intézményei, illetve e rendeletben nevesített gazdasági társaságai közreműködésével szervezett egyes rendezvényeken - a polgármester által engedélyezett, legfeljebb 40%-os mértékű - kedvezményre jogosít, amennyiben a kedvezmény miatt esetlegesen kieső bevételt egyedi közgyűlési döntéssel biztosított önkormányzati forrás pótolja.”

3. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kedvezményt nyújtó intézmények, gazdasági társaságok, kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó egységek a kártya emblémáját jól látható helyen kötelesek elhelyezni.”

4. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A kedvezményt nyújtó önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok illetve az egyesületek részére a kedvezmény alkalmazásából származó bevétel kiesést a polgármester részére benyújtott és igazolt negyedéves elszámolás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapodás alapján megtéríti.”

5. § (1) E rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R-ben a „társaságok” szövegrész helyébe „gazdasági társaságok” szövegrész lép.

Kaposvár, 2008. december 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére