Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 76/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

Az adó alanya

2. § Az adó alanya a külön jogszabályban *  meghatározott adóalannyal azonos.

Az adó tárgya

3. § *  Az adó tárgya

a) Lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmény).

b) Telek.

c) A nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

Az adó mértéke

4. § *  Az éves adó mértéke adótárgyanként 6 500,- Ft.

Adókedvezmény

5. § *  Az adóalanyt 200,-Ft adókedvezmény illeti meg:

a) garázs,

b) a beépítetlen telek,

c) nem lakáscélú épület,

d) a 900 m2-t meghaladó beépített belterületi telek után.

Adómentesség

6. § Mentes az adó alól:

a) *  az adóalany által vállalkozás céljára használt, hasznosított, illetve használatba adott belterületi földrészlet, amely után telekadót fizet,

b) *  a magánszemély tulajdonában álló építmény - feltéve, ha azt a tulajdonos vállalkozás céljára használja, hasznosítja, illetve használatba adja - amely után építményadót fizet,

c) *  a 900 m2-t meg nem haladó beépített belterületi telek,

d) a magánszemély tulajdonában álló egyéb nem lakás céljára szolgáló épület esetében a melléképület, melléképületrész,

e) *  az 50 m2-nél nagyobb alapterületű, valamint az üzleti célt szolgáló garázs,

f) *  az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormr.) 4. § 2. pontjában megjelölt támogatott személy, a Kormr. 9. § c) pontjában meghatározott kedvezmény igénybevétele esetén a támogatási szerződéssel érintett ingatlan vonatkozásában.

6/A. § *  (1) A 6. § f) pontjában biztosított mentesség a Kormr-ben foglalt támogatási szerződés megkötésének időpontját követő év január 1. napjától számított 10 adóévre érvényesíthető.

(2) Amennyiben a támogatási szerződés 10 éven belül megszűnik, úgy a támogatott személy magánszemélyek kommunális adó mentessége is megszűnik a szerződés megszűnése évének december 31. napjával. Az adóalany a szerződés megszűnésének tényét a megszűnést követő 15 napon belül köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.

7. § (1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 31/2003. (VI. 20.) számú önkormányzati rendelet valamint az azt módosító 70/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 78/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, 71/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 42/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelet, 66/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 63/2007. (XII. 11.) önkormányzati rendelet.

Kaposvár, 2008. december 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére