Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 77/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

Az adó alanya

2. § Az adó alanya a külön jogszabályban *  meghatározott adóalannyal azonos.

Az adókötelezettség * 

2/A. § *  Az adókötelezettség a külön jogszabályban *  meghatározott adókötelezettséggel azonos.

Az adó alapja és mértéke

3. § (1) *  Az adó alapja:

a) a külön jogszabályban *  meghatározott esetben az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete,

b) * 

(2) *  Az éves adó mértéke a (3)-(4) és (6)-(7) bekezdésében foglaltak kivételével 835 Ft/m2.

(3) *  Az éves adó mértéke az e rendelet mellékletében feltüntetett területen lévő kereskedelmi célra használt, hasznosított épületek, épületrészek esetén

a) az adótárgy hasznos alapterülete 300 m2-t meg nem haladó része után 835 Ft/m2,

b) *  az adótárgy hasznos alapterülete 300 m2-t meghaladó része után 1951 Ft/m2.

(4) *  Az éves adó mértéke a tényleges használati mód alapján hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, távközlési tevékenység, üzemanyagtöltő állomás (benzinkút) céljára használt, hasznosított épület, épületrész, játékkaszinóként vagy kártyateremként üzemeltetett, valamint a hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, távközlési, üzemanyagtöltő állomás (benzinkút), villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenységet ellátó által iroda céljára használt, hasznosított épület, épületrész esetén 1951 Ft/m2

(5) *  A (3)-(4) bekezdés szerinti emelt mértékű adóztatást nem befolyásolja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a tényleges rendeltetésszerű használat bejegyzésre került, vagy feltüntetésre vár, illetve az sem, hogy rendeltetésszerű használó a tulajdonos vagy más.

(6) *  Az éves adó mértéke az 50 m2 alapterületnél nagyobb, valamint az üzleti célt szolgáló garázs esetében: 350,- Ft/m2.

(7) * 

Adómentesség

4. § *  (1) *  Adómentes a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény közül az, amelyet a vállalkozónak nem minősülő adóalany tulajdonosa nem vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, és amely után magánszemélyek kommunális adóját fizeti.

(2) Mentes az 50 m2 alapterületet meg nem haladó garázs, feltéve, hogy nem üzleti célt szolgál.

4/A. § *  Az építményadó megállapítása során 2012-ben a 3. § (4) bekezdésben meghatározott adóalanyokra kedvezőbb szabályozást a naptári év egészére kell alkalmazni.

5. § (1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az építményadóról szóló többször módosított 30/2003. (VI. 20.) számú önkormányzati rendelet valamint az azt módosító 71/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 79/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, 72/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 41/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelet, 67/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 64/2007. (XII. 11.) önkormányzati rendelet.

Kaposvár, 2008. december 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 77/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez * 

A 77/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a 3. § (3) bekezdés hatálya alá eső adótárgyak az alábbi utcák által körülhatárolt területen helyezkednek el:

1. Berzsenyi D. u. - Kanizsai u.- Vásártéri u. - Dr. Kaposváry Gy. u. - Malomárok - Vár u. - Áchim A. u. - 67-es út felhajtó ága által határolt terület

2. Ady E. u. - Noszlopy G. u. - Áchim A. u. - 67-es út lehajtó ága által határolt terület

3. 48-as Ifjúság u. - Honvéd u. - Sávház előtti útszakasz - Arany J .u. - Petőfi S. u. által határolt terület

4. Előd vezér u. - Álmos vezér u. - Kós Károly u. által határolt terület a 2886/6 helyrajzi számú ingatlan kivételével

5. Füredi u. - Raktár u. - a Kaposvár-Fonyód vasút vonala- az 5751/4 helyrajzi számú - 5746/4 helyrajzi számú - 5746/19 helyrajzi számú - 5746/20 helyrajzi számú ingatlanok északi határa - Pipacs u.- Búzavirág u. által határolt terület

6. Petőfi tér - Budai Nagy Antal u. - és a Budai Nagy Antal utcát a Petőfi térrel összekötő belső út által határolt terület

7. 48-as Ifjúság útja - Hunyadi J. u. -Tallián Gy . u. -Damjanich u. által behatárolt terület

8. Fő u. - Irányi D. u. - Petőfi tér - Teleki u. - Megyeház u. által határolt terület

9. *  Árpád utca - Töhötöm vezér utca - Előd vezér utca által határolt terület a 2112/2 helyrajzi számú ingatlan kivételével


  Vissza az oldal tetejére