Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 82/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 29. § (1)-(2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3. § A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. december 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 82/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyermekintézmény intézményi térítési díj mértéke

(Áfa köteles szolgáltatások esetében a hatályos ÁFA törvénynek megfelelő mértékű Áfa a meghatározott összegből visszaszámítandó)

I. Oktatási intézmények Ft/nap
1. Óvodák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 309
1.1. Tízórai 54
1.2. Ebéd 200
1.2. Uzsonna 55
2. Általános iskola (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 386
1.1. Tízórai 62
1.2. Ebéd 260
1.2. Uzsonna 64
3. Középiskola (ebéd) 288
3.1. Középiskolai diákotthon (háromszori étkezés) 686
4. Fogyatékosokat nevelő intézményi ellátás (ötszöri étkezés) 644
5. Szakmunkásképzők:
5.1. Diákotthon munkanapokon (reggeli, tízórai, vacsora) 409
5.2 Diákotthon munkaszüneti napokon (reggeli, ebéd, vacsora) 734
5.3. Iskolai tanműhely (ebéd) 288
6. Állami gondozottak tízórai kiegészítése 96
II. Gyermekjóléti intézmények
1. Bölcsődék 344
2. Helyettes szülői ellátás 289

2. melléklet a 82/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés nyersanyagnormái
(az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege)

(ÁFA-t nem tartalmazza)

1. Oktatási intézmények: Ft/nap
a) Óvodák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 258
Ebből: - tízórai 45
- ebéd 167
- uzsonna 46
b) Általános iskolák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 322
Ebből: - tízórai 52
- ebéd 217
- uzsonna 53
c) Középiskolai ebéd 240
d) Középiskolai diákotthon
(háromszori étkezés) 572
e) Fogyatékosokat nevelő
intézményi ellátás (ötszöri étkezés) 537
f) Szakmunkásképzők
Diákotthon munkanapokon
(reggeli, tízórai, uzsonna) 341
Diákotthon munkaszüneti napokon
(reggeli, ebéd, vacsora) 612
Tanműhely ebéd 240
g) Állami gondozottak tízórai
kiegészítése 80
2. Gyermekjóléti intézmény:
Bölcsőde 287

3. melléklet a 82/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A szociális étkeztetés nyersanyagnormái
(az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege)

(ÁFA-t nem tartalmazza)

Megnevezés Ft/nap
Szociális intézmények:
a) Szociális étkezés (ebéd) 256
b) „Liget” Időskorúak Otthona
(háromszori étkezés) 558
Diétás étkezés (ötszöri) 660
Diétás étkezés (háromszori) 580
c) Idősek Klubja
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Ebből: - tízórai + uzsonna
- ebéd
455
198
256
Diétás étkezés (ebéd) 317
d) Gyöngyfa Napközi Otthon
(háromszori étkezés) 447

  Vissza az oldal tetejére