Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 84/2008. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvényből származó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: * 

Rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a rehabilitációs területen megvalósítandó fejlesztési feladatokban közreműködő szervezetekre, személyekre és a rehabilitációs területen található ingatlanok tulajdonosaira, bérlőire, használóira terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása során

a) rehabilitáció: a város körülhatárolt részének oly módon történő felújítása, amely során alkalmatlan épületek, épületrészek elbontásával, az erre érdemes közterületek, épületek korszerűsítésével, új épületek emelésével a fejlesztési elképzeléseknek megfelelő közterületek, épületek és közösségi funkciók jönnek létre;

b) rehabilitációs terület: az integrált városfejlesztési stratégiában rehabilitációra kijelölt városias beépítésű terület;

c) akcióterület: a rehabilitációs területen belül önálló fejlesztésre kijelölt összefüggő terület;

d) szociális akcióterület: külön közszolgáltatási programokkal fejlesztett akcióterület.

3. § (1) Az akcióterületen ellátandó közszolgáltatási feladatok:

a) településfejlesztés;

b) településrendezés;

c) épített és természeti környezet védelme;

d) lakásgazdálkodás.

(2) A szociális akcióterületen ellátandó közszolgáltatási feladatok:

a) az (1) bekezdésben szereplő feladatok;

b) gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól;

c) közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásában;

d) az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermekjóléti és ifjúsági feladatokról való gondoskodás;

e) közösségi tér biztosítása;

f) közművelődési tevékenység;

g) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása;

h) az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése;

i) a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének támogatása, együttműködés a közösségekkel.

(3) Az akcióterületek fejlesztésének sorrendjét, valamint az ellátandó közszolgáltatási feladatok körét a Közgyűlés határozatban állapítja meg.

Rehabilitációs vagyonkezelési szerződés, megbízási szerződés

4. § (1) *  A rehabilitációs területen megvalósítandó fejlesztések lebonyolítására az önkormányzat a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: Városfejlesztő) jelöli ki, amellyel rehabilitációs vagyonkezelési szerződést, vagy megbízási szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt.

(2) A rehabilitációs vagyonkezelési szerződést a külön ilyen konstrukció keretében megvalósításra kijelölt akcióterületre az elfogadott akcióterületi terv alapján kell megkötni, a további bővítés lehetőségével.

A szerződés tartalmazhatja:

a) a város-rehabilitációs tevékenységet, mint a szerződés tárgyát, a felek kötelezettségvállalását;

b) a város-rehabilitáció megvalósításának határidejét, ütemezését;

c) a város-rehabilitációval érintett akcióterület megnevezését;

d) az akcióterületen megvalósítandó fejlesztési célkitűzéseket;

e) a szerződés keretében ellátott tevékenységeket, feladatokat, amely lehet:

ea) fejlesztési tervek, tanulmányok készítése;

eb) kivitelezési, pénzügyi tervek készítése;

ec) integrált városfejlesztési stratégia, akciótervek készítése, rendszeres felülvizsgálata;

ed) telekvásárlások, telekalakítások, épületbontások megszervezése, koordinálása, közterületrendezés;

ef) közmű- és útépítés, építési tevékenység, épület korszerűsítés megszervezése;

eg) az akcióterületen magánberuházások koordinálása;

eh) telek, ingatlan értékesítés, bérleti, vagyonkezelői tevékenység;

ei) pénzügyi források felkutatása, pályázatkészítés;

f) a fejlesztések megvalósításának, illetve a feladatok ellátására szolgáló források rendelkezésre bocsátásának módját, pénzügyi ütemezését;

g) a rendelkezésre bocsátott forrásokkal történő elszámolás módját;

h) a Városfejlesztő tevékenységének fedezetéül szolgáló díj mértékét;

i) a Városfejlesztő bevételeinek a szerződésben szereplő fejlesztési célokra fordítását;

j) a Városfejlesztő évenkénti beszámolásának, az akcióterületi terv évente történő aktualizálásának rendjét;

k) az önkormányzati ellenőrzés módját;

l) az alvállalkozók bevonásának rendjét;

m) a Városfejlesztő kezelésébe adott ingatlanok körét;

n) a fejlesztések megvalósításában, a feladat-ellátásban közreműködő önkormányzati intézmények, gazdálkodó szervezetek, közösségek, magánszemélyek közreműködésének módját.

(3) A Városfejlesztő feladatainak megvalósítása során az akcióterületen található önkormányzati ingatlanok hasznosításában együttműködik a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel és az önkormányzati intézményekkel.

A rehabilitáció forrásai

5. § (1) A város-rehabilitációs feladatok forrásait az akcióterületi terv megvalósítására szolgáló önkormányzati saját erő, pályázati források és akcióterületi terv végrehajtásából közvetlenül származó önkormányzati bevételek (ide értve a közút- és közműépítési fejlesztési hozzájárulást) képezik.

(2) Az akcióterületen külön jogszabályban *  foglaltaknak megfelelően közút- és közműépítési fejlesztési hozzájárulást állapítható meg.

(3) Az akcióterületen külön jogszabályban *  foglalt ingatlanokon az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg.

Az önkormányzat és a Városfejlesztő együttműködése

6. § (1) A Közgyűlés elfogadja az integrált városfejlesztési stratégiát, az akcióterületi tervet, a rehabilitációs vagyonkezelési szerződést és gondoskodik a rehabilitációhoz szükséges önkormányzati források biztosításáról.

(2) A Közgyűlés Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága véleményezi az integrált városfejlesztési stratégiát, az akcióterületi tervet és a rehabilitációs vagyonkezelési szerződést, valamint szükség esetén kezdeményezi a Közgyűlésnél az integrált városfejlesztési stratégia, az akcióterületi terv és a rehabilitációs vagyonkezelési szerződés módosítását.

(3) A Városfejlesztő felé a tulajdonosi képviseletet a polgármester a külön jogszabályban *  foglaltaknak megfelelően látja el.

(4) A Városfejlesztő döntés előkészítő- és végrehajtó tevékenységének ellenőrzését a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatában kijelölt szervezeti egység látja el. Az akcióterületi terv megvalósítása érdekében a Hivatal szervezeti egységeinek koordinációjáról a kijelölt szervezeti egység vezetője gondoskodik.

(5) A Városfejlesztő előkészíti és koordinálja a külön önkormányzati eljárási rend *  szerinti közbeszerzési, beszerzési eljárást.

7. § A Városfejlesztő ügyvezetésének külön jogszabályban *  foglaltak szerinti ellenőrzését a Közgyűlés tagjai közül választott felügyelő-bizottság, könyvvizsgálatát az alapító okiratban kijelölt könyvvizsgáló látja el.

8. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. december 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére