Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 86/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 18. §-a és az azt megelőző cím helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret

18. § A Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).”

2. § A R. 19. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. Kaposvár közigazgatási területén az átlagkeresetek javítása az azonos foglalkoztatási körre vonatkozó átlagkereseteknek legalább egy éven át tartó növelésével.”

3. § A R. 19. § (1) bekezdése az alábbi 5. ponttal egészül ki:

5. Kaposvár közigazgatási területén működő, átmeneti krízishelyzetben lévő munkaadók segítése, a munkahelyek megőrzése. E rendelkezés alapján támogatható az a munkaadó, aki a munkaügyi központtól igényelt munkahelymegőrzési támogatást, de a munkaügyi központ a korábbi támogatás óta eltelt idő rövidsége, illetőleg a továbbfoglalkoztatási kötelezettség fennállása vagy pénzügyi forrás hiánya miatt elutasította a kérelmét.”

4. § A R. 20. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Keret kezelője a támogatásról a pályázat benyújtását követő ülésén dönt. Több évre támogatás nem állapítható meg.”

5. § A R. 20. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A 19. § (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt beruházási támogatások esetében a támogatás mértéke legfeljebb az elszámolható költségek 50%-áig, a 19. § (1) bekezdése 4. pontjában meghatározott támogatási cél esetében minden érintett foglalkoztatottra vonatkozóan ötszázezer forint/fő összeg, de legfeljebb harmincmillió forint összegig terjedhet. Egy pályázó részére - kivéve a 19. § (1) bekezdése 4. pontjában meghatározott esetet - a tárgyévben maximum 5 millió Ft fizethető ki, az egy jogcímen kifizethető támogatás maximuma 3 millió Ft.”

6. § A R. 20. § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (6) és (7) bekezdés számozása (7) és (8) bekezdésre módosul:

(6) A 19. § (1) bekezdés 5. pontjában foglalt támogatás mértéke a hat hónapra kifizetett munkabér és a munkaadót terhelő járulék összegének legfeljebb 50%-a.

A munkaadó foglalkoztatási kötelezettsége a támogatási időtartammal megegyező.”

7. § E rendeletet külön önkormányzati rendelet lépteti hatályba.

Kaposvár, 2008. december 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére