Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló - többször módosított - 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ban kapott felhatalmazása alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló - többször módosított - 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A szolgáltató, a társasház közös képviselője vagy az intézőbizottság elnöke, a lakásszövetkezet külön jogszabályban előírt módon kezeli az e rendeletben meghatározott közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat. Ilyenek különösen a közszolgáltatást igénybe vevő személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve.”

2. § A R. 5. § a) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Társasházak vagy lakásszövetkezeti lakások esetén ingatlantulajdonos a társasházi vagy lakásszövetkezeti közösség egyetemlegesen.”

3. § A R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A használó köteles az árusításból keletkező települési szilárd hulladék zárható edényzetben történő gyűjtéséről, valamint a szolgáltató útján annak a kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállításáról gondoskodni.”

4. § A R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A használó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a szolgáltató között létrejött szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a szolgáltató külön térítés ellenében végzi el a 28. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével. Ebben az esetben a szolgáltató a hulladékot az erre a célra rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott nylonzsákos rendszerben szállítja el, melyet a szabványos regisztrált hulladékgyűjtő edényzet mellett kell elhelyezni.”

5. § (1) A R. 24. §-a a következő címmel egészül ki:

„Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás”

(2) A R. 24. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a szolgáltatóval kötött szerződés alapján a használó köteles gondoskodni. A keletkező települési szilárd hulladék más intézményekkel illetve lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a szolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél.”

(3) A R. 24. § (3) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:

„(3) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési szilárd hulladék elszállíttatásáról a használó köteles gondoskodni.”

(4) A R. 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A gazdálkodó szervezeteknél és az intézményeknél a tevékenység során keletkező hulladék elszállításáról külön jogszabályban *  meghatározottak szerint kell gondoskodni.”

6. § A R. 29. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közszolgáltatási díjat a használónak kell megfizetni.

(2) Amennyiben a lakásszövetkezetek, társasházak képviseletre feljogosított szerve a közszolgáltatótól írásban kéri az ingatlantulajdonosok felé történő számlázást és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgáltatási díj ingatlantulajdonosokra történő tételes felosztását tartalmazó határozatot, valamint az ingatlantulajdonosok nevét és személyi- illetve azonosító adatait, akkor a közszolgáltató köteles a díjat tartalmazó számlát az ingatlantulajdonosok nevére kiállítani.

A felosztást tartalmazó határozatnak, illetve az ingatlantulajdonosok adatainak a megváltoztatását a közszolgáltató a bejelentést követő számlázási időszaktól köteles figyelembe venni.

(3) A díjkalkulációt e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a szolgáltató pénztárában készpénzben, a számlán szereplő fizetési határidőre, mely a számla kiállítását követő 15 nap.

(5) A díjfizetés időszaka egy naptári év.”

7. § A R. 30. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A szemétszállítás és ártalmatlanítási szolgáltatás lakossági díját a regisztrált űrméretű típusedény és a gyűjtési gyakoriságon alapuló ürítési díjas elszámolással kell megállapítani.

Edény űrméret Ürítési díj (Ft/ürítés)
35 liter 84.-
50 liter 120.-
60 liter 145.-
70 liter
80
169.-
80 liter 193.-
90 liter 217.-
110 liter 265.-
120 liter 289.-
240 liter 578.-
360 liter 867.-
660 liter 1.590.-
770 liter 1.855.-
1.100 liter 2.650.-

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”

8. § A R. 30. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Gazdálkodó szervezetek, intézmények a szemétszállítás és ártalmatlanítás díját a hulladék mennyisége alapján meghatározott, szerződött edénytérfogat és gyűjtési gyakoriságon alapuló ürítési díjas elszámolással kell megállapítani.

Edény űrméret Ft/ürítés
35 liter 168
50 liter 214
60 liter 237
70 liter 253
110 liter 332
120 liter 363
240 liter 722
360 liter 1.084
770 liter 2.273
1100 liter 3.181

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”

9. § A R. 30. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A szolgáltatási díjat a használó a Szolgáltató által megküldött számla alapján, szemétszállításért kéthavonta, lerakásért a beszállításkor köteles megfizetni.”

10. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2009. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1-2. §-a, 6-7. §-a és a 9. §-a 2009. április 1. napján lép hatályba.

(3) A R. 30. § (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a lakossági díjfizetési kötelezettség visszaállításakor 2009. évben a számla április hónapban, majd ezt követően kéthavonta kerül kiállításra.

Kaposvár, 2009. február 26.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére