Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításától

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes építményekkel, építési munkákkal kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. §-ában foglaltakra - a következő rendeletet alkotja:

1. § A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) Preambuluma helyébe az alábbi Preambulum lép:

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. §-ában és az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti műszaki tervdokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 13/c. pontjában foglaltakra - a következő rendeletet alkotja:”

2. § A R. 3. §-a az alábbi (3)-(9) bekezdésekkel egészül ki és a (3) bekezdés sorszámozása egyben (10) bekezdésre módosul:

„(3) Cégtábla elhelyezése a földszinti portál részeként, vagy a földszinti portál felett, az osztópárkány alatti sávban történhet, rendeltetési egységenként 1-1 darab, sarok kialakítású rendeltetési egységeknél 2-2 db. Ezen kívül épületenként, illetve nem lakás célú rendeltetési egységenként legfeljebb 1 db, sarok kialakítás esetén 2 db függőleges konzolos- maximum 60 cm vízszintes vetületű és 60 cm magas - cégér is engedélyezhető.

(4) Új hirdető-berendezés az épülethomlokzaton csak a meglévő, használaton kívüli hirdető-berendezések egyidejű eltávolításával helyezhető el.

(5) Hirdető-berendezés elhelyezését az épület egészére vonatkozó homlokzati terv alapján, az épületben található szervezetek, gazdasági társaságok, cégek, vállalkozók illetve rendeltetési egységek részére lehet elhelyezni.

(6) A város területen óriásplakát kizárólag e rendeletben szabályozottak alapján létesíthető.

(7) Építési védőháló, védőszövet kizárólag az építés idejére alkalmazható.

(8) Felüljárón, épületeket összekapcsoló közterület feletti építményrészen, közutak melletti korlátokon hirdető-berendezés és hirdetmény nem helyezhető el.

(9) Erdőterületek és zöldterületek övezeteiben, valamint országos- és helyi jelentőségű védett természeti területen hirdető-berendezés nem helyezhető el.

3. § A R. 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Hirdető-berendezések és azok szerkezeteinek elhelyezése, átalakítása, bővítése bejelentés köteles a külön jogszabályban *  meghatározottakon túlmenően, a külön önkormányzati rendelettel *  védetté nyilvánított építményen vagy területen az alábbiak szerint:

a) védett épületen (H1, H2, H3) * , vagy helyi védett területen (He) *  álló meglévő építmény homlokzatán, tetőzetén, méretre való tekintet nélkül;

b) helyi védett területen (He) *  önálló hirdető-berendezés és annak szerkezetének elhelyezése méretre való tekintet nélkül.”

4. § A R. 5. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az épületek szabad nyílás nélküli homlokzati felületén a következők szerint helyezhető el hirdető-berendezés:

a) 100 m2-nél kisebb falfelület maximum 50%-án,

b) 100 m2-nél nagyobb falfelület maximum 25%-án.”

5. § (1) E rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 6. § (3) bekezdés g) pontja és 6. § (4) bekezdés e) pontja hatályát veszti.

Kaposvár, 2009. február 26.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére