Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 16/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében, valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 3. és 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi építészeti értékek védelméről a (továbbiakban: helyi értékek) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § A helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 13. §-át megelőző cím helyébe a következő cím lép:

„Építési engedéllyel vagy bejelentés tudomásul vételével végezhető munkák és tevékenységek”

2. § A R. 14. § (1) bekezdés első tagmondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az építésügyi hatóság az építési engedély kiadását vagy a bejelentés tudomásul vételét megtagadhatja vagy feltételekhez kötheti, ha a tervezett építési munka:”

3. § A R. 14. § (2) bekezdés első tagmondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az építésügyi hatóság az építési engedélyezési vagy a bejelentés tudomásul vételi eljárás során:”

4. § (1) E rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 4. § (2) bekezdése, a R. 11. § (4) bekezdésének utolsó mondata, a R. 11. § (5) bekezdéséből a „főépítészi engedély alapján” szövegrész, a R. 13. §-a és a R. 1. számú mellékletének 63. pontja hatályát veszti.

Kaposvár, 2009. február 26.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes jegyző

  Vissza az oldal tetejére