Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 5.612.389 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, melyből 4.423.748 e Ft felhalmozási célú hitel, mely az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési és az Önkormányzati Bérlakás Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 953.732 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében felveendő Panel Plusz hitel, 234.909 e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 695.903 e Ft.”

2. § A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. március 24.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 17/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére