Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 18/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 29. § (1)-(2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (1) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

f) közösségi ellátások:

fa) pszichiátriai betegek közösségi ellátása,

fb) szenvedélybetegek közösségi ellátása,

fc) szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása,

2. § A R. 10. § (1) bekezdésének g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A szociális ellátások közül az önkormányzat)

g) a szenvedélybetegek nappali ellátását, közösségi ellátását és szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa által, feladat-ellátási szerződés keretében,”

(látja el.)

3. § A R. 10/A. § (1) bekezdésének első tagmondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Szociális étkeztetésben részesülhet saját jogán az, aki:”

4. § A R. 14. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A személyi térítési díj hátralék megfizetésére, az ellátott írásbeli kérelmére az intézményvezető saját hatáskörében, legfeljebb 12 havi részletfizetési megállapodást köthet az ellátottal.”

5. § (1) A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

6. § (1) A R. 7. számú mellékletének 6. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) Napsugár Egyesített Támogató Szolgálat

Kaposvár, Iszák u. 42.”

(2) A R. 7. számú mellékletének 8. pontja az alábbi c) ponttal egészül ki:

c) szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása”

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R.-ben a „Napsugár Támogató Szolgálat és Önálló Élet Támogató Szolgálat intézményei” szövegrész helyébe a „Napsugár Egyesített Támogató Szolgálat” szövegrész lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 9. § (1) bekezdés g) pontja és a 10/A. § (2) bekezdésének d) pontja hatályát veszti.

Kaposvár, 2009. március 24.

Szita Károly Dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 18/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális intézményi térítési díjak

(Áfa köteles szolgáltatások esetében a hatályos Áfa törvénynek megfelelő mértékű Áfa a meghatározott összegből visszaszámítandó)


Ellátás
Számított
intézményi
térítési díj
Csökkentett
mértékű intézményi
térítési díj
1. szociális étkeztetés Ft/nap Ft/nap
a) ebéd
ab) az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum150%-át nem haladja meg 118 -
ac) az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum150 -300%-a között van 159 -
ad) az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum300%-át meghaladja 226 -
b) házhoz szállítás költsége 164 -
2. házi segítségnyújtás Ft/óra Ft/óra
b) az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum 150%-át nem haladja meg 929 -
c) az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum150%-át meghaladja 1.173 -
3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft/hó Ft/hó
a) szociálisan rászorulók részére 3.262 -
b) szociálisan nem rászorulók részére 6.082 -
4. idősek nappali ellátása Ft/nap/fő Ft/nap/fő
a) napközbeni ellátás 702 -
b) ebéd 693 -
c) háromszori étkezés 863 -
5. fogyatékosok nappali ellátása Ft/nap/fő Ft/nap/fő
a) napközbeni ellátás 2.385 -
b) háromszori étkezés 780 -
6. idősek otthona Ft/nap Ft/hó Ft/nap Ft/hó
a) demens ellátottak 3.539 106.170 2.024 60.720
b) átlagos ápolást igénylők
ba) 2007. december 31-én ellátottak, akikre tekintettel jövedelemvizsgálatot nem folytattak le 3.134 94.020 2.024 60.720
bb) Az ellátott havi jövedelme az öregségi nyugdíj minimum 150%-át nem haladja meg 2.905 87.150 2.024 60.720
bc) Az ellátott havi jöv. az öregségi nyugdíj minimum 150%-át meghaladja 3.134 94.020 2.024 60.720

2. melléklet a 18/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális és gyermekjóléti intézmények által nyújtott szolgáltatások személyi térítési díjainak mértéke

Megnevezés a térítési díj mértéke
1. szociális étkeztetés és házhoz szállítás
a) ha a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, az egy főre jutó jövedelem 5%-a
b) ha a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, az egy főre jutó jövedelem 20%-a
2. házi segítségnyújtás
a) ha a családban egy főre jutó jövedelem öregségi nyugdíjminimum 300%-a, vagy az alatti, az egy főre jutó jövedelem 14%-a
b) ha a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 300%-a feletti, az egy főre jutó jövedelem 20%-a
3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociálisan rászorulók részére
a rendszeres havi jövedelem
a) 106.600 Ft-ig terjedő részére vonatkozóan 0,5%-a
b) 106.600 Ft feletti részére vonatkozóan 0%-a
4. idősek nappali ellátása
A) napközbeni ellátás a rendszeres havi jövedelem 0%-a
B) ebéd a) ha a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-át nem haladja meg, a rendszeres havi jövedelem 5%-a
b) ha a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-át meghaladja, a rendszeres havi jövedelem
ba) 69.000 Ft-ig terjedő részére vonatkozóan 20%-a
bb) 69.000 Ft feletti részére vonatkozóan 0%-a
C) háromszori étkezés a) ha a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-át nem haladja meg, a rendszeres havi jövedelem 5%-a
b) b) ha a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-át meghaladja, rendszeres havi jövedelem
ba) 88.110 Ft-ig terjedő részére vonatkozóan 27%-a
bb) 88.110 Ft feletti részére vonatkozóan 0%-a
5. fogyatékosok nappali ellátása
A) napközbeni ellátás a rendszeres havi jövedelem 0%-a
B) háromszori étkezés a rendszeres havi jövedelem 23%-a
6. idősek otthona
a rendszeres havi jövedelem 80%-a
7. helyettes szülői ellátás (átmeneti gondozás)
Ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme Személyi térítési díj
Ft/nap Ft/hó
az öregségi nyugdíjminimum 100%-a, vagy az alatti, 0 0
az öregségi nyugdíjminimum 100%-a feletti, de nem haladja meg a 250%-át, 145 4350
az öregségi nyugdíjminimum 250%-a feletti. 289 8670
8. időszakos gyermekfelügyelet
Ft/óra
gyermekfelügyelet díja 400

  Vissza az oldal tetejére