Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2008. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. § A Közgyűlés a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

24.109.487 e Ft bevétellel

22.932.527 e Ft kiadással

3.289.832 e Ft többlettel

3.292.811 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal

-2.979 e Ft vállalkozási tevékenység pénzforgalmi veszteséggel

3.161.717 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel

jóváhagyja.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 18.165.363 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 16.935.871 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 7.820.527 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.409.222 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 4.945.971 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 73.404 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 1.611.067 e Ft-ban

- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 5.944.124 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 5.996.656 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 2.520.938 e Ft-ban

- a felújítások összegét 2.277.496 e Ft-ban

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 351.379 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 67.103 e Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek részletezése

2. § Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

A kiadások részletezése

3. § A Közgyűlés az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.

6. § A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

7. § A Közgyűlés a Kisebbségi Önkormányzatok kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

8. § (1) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A korrigált pénzmaradvány az intézmények esetében 730.802 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 2.437.779 e Ft. A korrigált intézményi pénzmaradványból valamennyi intézmény kötelezettséggel nem terhelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok pénzmaradványa, valamint az Uszoda- és Gyógyfürdőnél 23.285 e Ft, az Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium esetében 1.988 e Ft kötelezettséggel nem terhelt dologi és egyéb működési célú pénzmaradvány zárolásra kerül. A zárolás feloldására, illetve az esetleges elvonásokra a szabad pénzmaradvány ellenőrzésére elrendelt célvizsgálatok megállapításainak függvényében az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének június havi módosításakor kerül sor a 10/d melléklet korrekcióinak átvezetése mellett. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) alap- és vállalkozói tevékenység közötti elszámolással korrigált pénzforgalmi veszteségét 6.864 e Ft-ban állapítja meg, mely az önkormányzati gazdálkodás pénzmaradványa terhére kerül rendezésre.

Az Önkormányzati vagyon

9. § Az Önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 66.197.534 e Ft-ban állapítja meg.

Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

10. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

11. § A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

12. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. április 23.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

1-me melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

1c.1. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

3a. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

4.1. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

4.2. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

6a. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

10a. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

10b. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

10c. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

10d. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

11.1. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

11.2. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

12.1. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

12.2. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 20/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére