Kaposvár Megyei Jogú Önkormányzatának 25/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a sportról szóló, többször módosított 66/2001. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A sportról szóló, többször módosított 66/2001. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének b) pontja a következő H) ponttal egészül ki:

H) Judo csarnok”

2. § (1) E rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 4. §-ának utolsó tagmondata, 5. § (3) bekezdésének b) és e) pontja hatályát veszti.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R.-ben a „sportegyesületek” szövegrész helyébe a „sportszervezetek” szövegrész lép.

Kaposvár, 2009. április 23.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére