Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 32/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 29. § (1)-(2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (1) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A szociális ellátások közül az önkormányzat)

g) a szenvedélybetegek nappali ellátását, és a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa által, feladat-ellátási szerződés keretében,”

(látja el.)

2. § A R. 7. számú mellékletének 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. INDIT Közalapítvány „Tükör” Somogy Megyei Drogambulancia és Kaposvár Szenvedélybetegek Nappali Ellátója

Kaposvár, Béke u. 47.

a) szenvedélybetegek nappali ellátása

b) szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása”

3. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

4. § A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

5. § A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

6. § E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba

Kaposvár, 2009. június 11.

Szita Károly s.k Dr. Kéki Zoltán s.k
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 32/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyermekintézmény intézményi térítési díj mértéke

(Áfa köteles szolgáltatások esetében a hatályos ÁFA törvénynek megfelelő mértékű Áfa a meghatározott összegből visszaszámítandó)

I. Oktatási intézmények Ft/nap
1. Óvodák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 323
1.1. Tízórai 56
1.2. Ebéd 209
1.2. Uzsonna 58
2. Általános iskola (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 402
1.1. Tízórai 65
1.2. Ebéd 271
1.2. Uzsonna 66
3. Középiskola (ebéd) 300
3.1. Középiskolai diákotthon (háromszori étkezés) 715
4. Fogyatékosokat nevelő intézményi ellátás (ötszöri étkezés) 671
5. Szakmunkásképzők:
5.1. Diákotthon munkanapokon (reggeli, tízórai, vacsora) 426
5.2 Diákotthon munkaszüneti napokon (reggeli, ebéd, vacsora) 765
5.3. Iskolai tanműhely (ebéd) 300
6. Állami gondozottak tízórai kiegészítése 100
II. Gyermekjóléti intézmények
1. Bölcsődék 359
2. Helyettes szülői ellátás 289

2. melléklet a 32/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális intézményi térítési díjak

(Áfa köteles szolgáltatások esetében a hatályos Áfa törvénynek megfelelő mértékű Áfa a meghatározott összegből visszaszámítandó)

Ellátás Számított intézményi térítési díj Csökkentett mértékű intézményi térítési díj
1. szociális étkeztetés Ft/nap Ft/nap
a) ebéd
ab) az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum150%-át nem haladja meg 123 -
ac) az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum150 -300%-a között van 166 -
ad) az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum300%-át meghaladja 235 -
b) házhoz szállítás költsége 171 -
2. házi segítségnyújtás Ft/óra Ft/óra
b) az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum 150%-át nem haladja meg 929 -
c) az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum150%-át meghaladja 1.173 -
3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft/hó Ft/hó
a) szociálisan rászorulók részére 3.262 -
b) szociálisan nem rászorulók részére 6.082 -
4. idősek nappali ellátása Ft/nap/fő Ft/nap/fő
a) napközbeni ellátás 702 -
b) ebéd 722 -
c) háromszori étkezés 899 -
5. fogyatékosok nappali ellátása Ft/nap/fő Ft/nap/fő
a) napközbeni ellátás 2.385 -
b) háromszori étkezés 813 -
6. idősek otthona Ft/nap Ft/hó Ft/nap Ft/hó
a) demens ellátottak 3.539 106.170 2.024 60.720
b) átlagos ápolást igénylők
ba) 2007. december 31-én ellátottak, akikre tekintettel jövedelemvizsgálatot nem folytattak le 3.134 94.020 2.024 60.720
bb) Az ellátott havi jövedelme az öregségi nyugdíj minimum 150%-át nem haladja meg 2.905 87.150 2.024 60.720
bc) Az ellátott havi jöv. az öregségi nyugdíj minimum 150%-át meghaladja 3.134 94.020 2.024 60.720

3. melléklet a 32/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális és gyermekjóléti intézmények által nyújtott szolgáltatások személyi térítési díjainak mértéke

Megnevezés a térítési díj mértéke
1. szociális étkeztetés és házhoz szállítás
a) ha a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, az egy főre jutó jövedelem 5%-a
b) ha a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, az egy főre jutó jövedelem 20%-a
2. házi segítségnyújtás
a) ha a családban egy főre jutó jövedelem öregségi nyugdíjminimum 300%-a, vagy az alatti,
az egy főre jutó jövedelem 14%-a
b) ha a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 300%-a feletti,
az egy főre jutó jövedelem 20%-a
3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociálisan rászorulók részére
a rendszeres havi jövedelem
a) 106.600 Ft-ig terjedő részére vonatkozóan 0,5%-a
b) 106.600 Ft feletti részére vonatkozóan 0%-a
4. idősek nappali ellátása
A) napközbeni ellátás a rendszeres havi jövedelem 0%-a
B) ebéd a) ha a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-át nem haladja meg, a rendszeres havi jövedelem 5%-a
b) ha a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-át meghaladja, a rendszeres havi jövedelem
ba) 69.000 Ft-ig terjedő részére vonatkozóan 20%-a
bb) 69.000 Ft feletti részére vonatkozóan 0%-a
C) háromszori étkezés a) ha a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-át nem haladja meg, a rendszeres havi jövedelem 5%-a
b) ha a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-át meghaladja, rendszeres havi jövedelem
ba) 88.110 Ft-ig terjedő részére vonatkozóan 27%-a
bb) 88.110 Ft feletti részére vonatkozóan 0%-a
5. fogyatékosok nappali ellátása
A) napközbeni ellátás a rendszeres havi jövedelem 0%-a
B) háromszori étkezés a rendszeres havi jövedelem 23%-a
6. idősek otthona
a rendszeres havi jövedelem 80%-a
7. helyettes szülői ellátás (átmeneti gondozás)
Ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme Személyi térítési díj
Ft/nap Ft/hó
az öregségi nyugdíjminimum 100%-a, vagy az alatti, 0 0
az öregségi nyugdíjminimum 100%-a feletti, de nem haladja meg a 250%-át, 145 4.350
az öregségi nyugdíjminimum 250%-a feletti. 289 8.670
8. időszakos gyermekfelügyelet
Ft/óra
gyermekfelügyelet díja 417

  Vissza az oldal tetejére