Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 33/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. végrehajtásáról szóló - többször módosított -, 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. végrehajtásáról szóló - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 6/F. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján bérlakáshoz jutók lakáscélú megtakarítása éves szinten legalább a fecskeházi lakás nettó bekerülési költségének 4%-a. A pontos összeget a bérleti szerződés tartalmazza.”

2. § (1) A R. 7. számú mellékletének A) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A) Szociális jellegű bérlakások lakbérének mértéke, melyek az általános forgalmi adót is tartalmazzák

Komfort fokozat Övezet/mérték (Ft/m2/hó)
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
1. Összkomfortos 330,40 255,90 255,90 255,90 255,90 217,90 217,90 255,90
2. Komfortos
- gázfűtéses 294,50 220,50 220,50 220,50 220,50 182,20 182,20 220,50
- egyéb fűtési módú 235,80 184,50 184,50 184,50 184,50 161,70 161,70 184,50
3. Félkomfortos 90,20 90,20 90,20 90,20 90,20 90,20 90,20 90,20
4. Komfort nélküli 67,30 67,30 67,30 67,30 67,30 67,30 67,30 67,30
5. Szükséglakás 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00

(2) A R. 7. számú mellékletének D) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

D) A költségalapon meghatározott lakbér induló éves összege az adott lakásra eső teljes nettó beruházási költség 4%+ÁFA, mely lakbér évente a KSH adatai alapján az infláció mértékének megfelelően nő.”

3. § E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. június 11.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére