Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembe véve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi módosított rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ahol a szabályozási terv telekalakítási terv készítésének kötelezettségét írja elő, ott a külön jogszabály *  szerinti tervet a kötelezettség hatálya alá tartozó egész területre egységesen kell elkészíteni, amely alapján adható csak telekalakítási engedély a kijelölt telekcsoportra együttesen.”

2. § (1) A R. 41. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) az elhelyezhető épületek lakásszáma a telekterület függvényében:

1. 1800 m2 területig maximum 2 lakás;

2. 1800 m2 terület felett maximum 4 lakás.”

(2) A R. 41. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az Lke-Sz/12 építési övezetben a Kisgát III. lakóterületen az előkert mérete minimum 10,0 m.”

(3) A R. 41. § (13) bekezdés táblázatának Lke-IK/1 övezeti jel megnevezésű 10. sora, az Lke-Z/10 övezeti jel megnevezésű 22. sora, az Lke-SZ/11 övezeti jel megnevezésű 23. sora és az Lke-SZ/12 övezeti jel megnevezésű 24. sora helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4)Övezeti jel
Beépítési mód Beépítés
max.
mértéke
%
Min. - max.
építmény-
magasság
m
Max. szint-
területi
mutató
m2/m2
Min.
telekterület
m2
Min.
zöldfelületi
arány
%
Szint alatti
beépítés
%
Közműve-
sítettség
Lke-IK/1 IK 30 3.0-7.5 0.6 350 50 40 T
Lke-SZ/10 SZ 20 3.0-5,0 0.35 800 50 30 T
Lke-SZ/11 SZ 20 3.0-5.0 0.35 1400 50 30 T
Lke-SZ/12 SZ 30 3.0-5.0 0.35 2100 50 30 T

3. § A R. 44/A. § (2) bekezdése az alábbi l) ponttal egészül ki:

i) az építési övezet észak-nyugati részén, az Ady E. utcára nyíló telkek minimális telekmérete 450 m2 lehet.

4. § A rendelethez tartozó KSZT:

a) Külterületi szabályozás KF4-KF3-KF1 tervlapok 61-es út - Fonyódi vasút - közigazgatási határ - magasnyomású gázvezeték nyomvonala - 67-es út által határolt tömb részletére vonatkozóan, a Kaposfüred nyugati oldal 67-es út elkerülő szakaszának nyomvonala, e rendelet 1. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

b) K24 és K25 tervlapok Pécsi utca - Nádasdi utca - 2791/1 hrsz.-ú út - belterületi határ - Móricz Zs. utca által határolt tömb részletére vonatkozóan, a Nádasdi út melletti terület, e rendelet 2. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

c) K15 tervlap Kőrösi Csoma S. u. - 9636/9 hrsz.-ú út - belterületi határ - 9669/5 hrsz.-ú út által határolt tömb részletére vonatkozóan, a Bercsényi utca egységes szabályozása, e rendelet 3. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

d) K28 tervlap Szigetvári utca - Kaposrét sor - Nyár utca - Lonkahegyi utca által határolt tömb részletére vonatkozóan, a Szigetvári úti téglagyár területén az övezeti jel, e rendelet 4. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

e) K18 tervlap Dombóvári út - Zöldfa utca - Tavasz utca - Gyár utca által határolt tömb részletére vonatkozóan, a Gyár utcai övezeti határ, e rendelet 5. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

f) K11 és K12 tervlapok Kisgát III.ütem tömbjére vonatkozóan, az építési övezetek, e rendelet 6. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

g) K23 tervlap Pécsi út - Kaposvár/Dombóvár vasútvonal - Baross Gábor utca - Hársfa utca - Fő utca által határolt tömbre vonatkozóan, a Cukorgyár és közlekedési területek övezeti határai, e rendelet 7. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

h) K18 tervlap Pécsi út - Kapos folyó - 2434/2 hrsz.-ú vízfolyás - 2423 hrsz.-ú út - 2423/4 hrsz.-ú út által határolt tömb részletére vonatkozóan, a Pécsi úti orvosi rendelő területének övezeti átsorolása, e rendelet 8. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

i) K16 tervlap Kanizsai utca - 9149 hrsz.-ú út - Malomárok - Dr. Kaposvári Gy. utca - 146/18 hrsz.-ú út által határolt tömb részletére vonatkozóan, a Kanizsai útról nyíló feltáró út szabályozási szélesség csökkentése, e rendelet 9. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

j) TOP3 tervlap Kócsag utca - Deseda utca - 13008/37 hrsz.-ú út - 0447/4 hrsz.-ú út - Kemping utca által határolt tömb részletére vonatkozóan, a Kaposvár-Toponár Gém utca végén lévő magánút és övezeti határ, e rendelet 10. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

k) K22 tervlap Szegfű utca - Rózsa utca - Liszt F. utca - Szegfű köz által határolt tömb részletére vonatkozóan, a Szegfű utcai tömbbelsőben az övezeti átsorolás és határvonal, e rendelet 11. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

l) TOP6 tervlap 0314 hrsz.-ú út - Veres P. utca - Móra F. utca - véderdő által határolt tömb részletére vonatkozóan, a Toponár 0312 hrsz-ú út belterületbe vonás, e rendelet 12. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

m) K17 tervlap Szántó utca - Anna utca - Fő utca - Hársfa utca által határolt tömb részletére vonatkozóan a Fő utcai 594-597 hrsz-ú ingatlanoknál a műemléki környezet, e rendelet 13. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

n) K12 és K18 tervlapok Dombóvári út - Guba S. utca - Izzó utca - Kenyérgyár utca által határolt tömb részletére vonatkozóan, a Dombóvári út menti 3616/6 hrsz-ú ingatlan építési övezeti határa, e rendelet 14. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

p) KF3 tervlap Kaposfüredi út - Tőzike utca - 15274 hrsz.-ú út - Kankalin utca által határolt tömb részletére vonatkozóan, a Kaposfüred, Forrás köz melletti ingatlanok építési övezete, e rendelet 15. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

r) K23 tervlap Nyár utca - Zselic csatorna - Kaposrét sor - Szigetvári utca - Jedlik Ányos utca által határolt tömb részletére vonatkozóan, a Nyár utcában lévő építési övezetek, e rendelet 16. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

s) K12 tervlap Izzó utca - Dr. Guba Sándor u - KÖu-TGy jelű települési út - Nagygát u. által határolt tömb részletére vonatkozóan, a Nagygát utcai Gksz területen az építési övezet jele, e rendelet 17. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

t) K23 tervlap Baross Gábor utca - tervezett gyalogos aluljáró - Kaposvár/Dombóvár vasútvonal által határolt tömb részletére vonatkozóan, a 7131/16-7131/4 hrsz.-ú MÁV ingatlanok közötti övezeti határ, e rendelet 18. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

u) K16 tervlap Ady E u. déli tömbre vonatkozóan, az építési övezetek határai, e rendelet 19. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

v) K12 tervlap Guba S. utca - 3654/2 hrsz. -ú út - belterületi határ - 3639 hrsz.-ú út által határolt tömb részlete vonatkozóan, a Guba S. úti iparterület építési övezet átsorolása, e rendelet 20. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

w) TOP3,TOP4 tervlapok a belterületi határ-Mikes Kelemen u. északi folytatása - Kócsag u. - Toponári u. - 13762/2 hrsz.-ú út - 0442 hrsz.-ú út - tervezett véderdő - belterületi határ által határolt tömb Toponár, Mikes Kelemen utca és környéke e rendelet 21. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak,

megfelelően módosul.

5. § (1) E rendelet 2009. június 15. napján lép hatályba

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a R. 41. § (1) bekezdésének b) pontja hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a R. 2. § 22.) pontjában az „e rendelet 10. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „e rendelet 10. § (4) bekezdés” szövegrész és a R. 41. § 12.) bekezdésében „az Lke-O/3 építési övezetben a telek minimális szélessége 20,0m.” szövegrész helyébe „az Lke-O/3 építési övezetben a telek minimális szélessége 17,0m.” szövegrész lép.

Kaposvár, 2009. június 11.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

Külterületi szabályozás KF4-KF3-KF1 tervlapok 61-es út - Fonyódi vasút - közigazgatási határ - magasnyomású gázvezeték nyomvonala - 67-es út által határolt tömb részlete

2. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K24 és K25 tervlapok Pécsi utca - Nádasdi utca - 2791/1 hrsz.-ú út - belterületi határ - Móricz Zs. utca által határolt tömb részlete

3. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K15 tervlap Kőrösi Csoma S. u. - 9636/9 hrsz.-ú út - belterületi határ - 9669/5 hrsz.-ú út által határolt tömb részlete

4. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K28 tervlap Szigetvári utca - Kaposrét sor - Nyár utca - Lonkahegyi utca által határolt tömb részlete

5. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K18 tervlap Dombóvári út - Zöldfa utca - Tavasz utca - Gyár utca által határolt tömb részlete

6. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K11 és K12 tervlapok Kisgát III. ütem tömbje

7. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K23 tervlap Pécsi út - Kaposvár/Dombóvár vasútvonal - Baross Gábor utca - Hársfa utca - Fő utca által határolt tömb részlete

8. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K18 tervlap Pécsi út - Kapos folyó - 2434/2 hrsz.-ú vízfolyás - 2423 hrsz.-ú út - 2423/4 hrsz.-ú út által határolt tömb részlete

9. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K16 tervlap Kanizsai utca - 9149 hrsz.-ú út - Malomárok - Dr. Kaposvári Gy. utca - 146/18 hrsz.-ú út által határolt tömb részlete

10. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

TOP3 tervlap Kócsag utca - Deseda utca - 13008/37 hrsz.-ú út - 0447/4 hrsz.-ú út - Kemping utca által határolt tömb részlete

11. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K22 tervlap Szegfű utca - Rózsa utca - Liszt F. utca - Szegfű köz által határolt tömb részlete

12. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

TOP6 tervlap 0314 hrsz.-ú út - Veres P. utca - Móra F. utca - véderdő által határolt tömb részlete

13. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K17 tervlap Szántó utca - Anna utca - Fő utca - Hársfa utca által határolt tömb részlete

14. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K12 és K18 tervlapok Dombóvári út - Guba S. utca - Izzó utca - Kenyérgyár utca által határolt tömb részlete

15. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

KF3 tervlap Kaposfüredi út - Tőzike utca - 15274 hrsz.-ú út - Kankalin utca által határolt tömb részlete

16. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K23 tervlap Nyár utca - Zselic csatorna - Kaposrét sor - Szigetvári utca - Jedlik Ányos utca által határolt tömb részlete

17. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K12 tervlap Izzó utca - Dr. Guba Sándor u - KÖu-TGy jelű települési út - Nagygát u. által határolt tömb részlete

18. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K23 tervlap Baross Gábor utca - tervezett gyalogos aluljáró - Kaposvár/Dombóvár vasútvonal által határolt tömb részlete

19. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K16 tervlap Ady E u. déli tömb

20. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

K12 tervlap Guba S. utca - 3654/2 hrsz út - belterületi határ - 3639 hrsz.-ú út által határolt tömb részlete

21. melléklet a 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

TOP3,TOP4 tervlapok a belterületi határ-Mikes Kelemen u. északi folytatása - Kócsag u. - Toponári u. - 13762/2 hrsz.-ú út - 0442 hrsz.-ú út - tervezett véderdő - belterületi határ által határolt tömb részlete


  Vissza az oldal tetejére