Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatnak 43/2009. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Nem köthető bérleti szerződés árusítás céljára

b) ha a közterület árusítóhely tervezett helyétől számított 100 méteren belül hasonló árucikkeket árusító üzlet működik, kivéve e rendelet 5. sz. melléklete 3. pontja szerinti esetben,”

2. § A R. 5. számú melléklet 3. pontja helyébe e rendelet Melléklete lép.

3. § E rendelet 2009. augusztus 1.-én lép hatályba.

Kaposvár, 2009. július 27.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 43/2009. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szezoncikkek árusítási helye

3. Virág: A virágüzletek 100 m-es körzetén belüli árusítás kivételével a város egész területén, halottak napján (október 28-tól november 2-ig) valamint Nőnap előtt (március 5-től 8-ig).

A 4773/3 hrsz.-ú kereskedelmi decentrum előtt lévő Honvéd utcai járda felületre kizárólag virágárusítás céljából bérleti szerződés köthető legfeljebb egyéves - a naptári év utolsó napjáig szóló - időtartamra az alábbi feltételekkel:

- egyidejűleg legfeljebb 5 fő részére (kérelmek beérkezési sorrendje alapján),

- 2 m2/árus felületre,

- esztétikus kipakolás és a közterület folyamatos tisztántartása kötelezettségével,

- kizárólag saját kiskertben termelt virág árusítására,

- amennyiben a jövedelemkiegészítés szociális alapú indokoltsága valószínűsíthető.”


  Vissza az oldal tetejére