Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 46/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembe véve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi módosított rendeletet alkotja:

1. § Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a az alábbi 29. ponttal egészül ki:

„29. A KÉSZ ahol honos lombos fa megnevezést tartalmaz, ott e rendelet 11. sz. melléklete szerinti fafajok értendők alatta.”

2. § A R. 7. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A szabályozási tervben EÉTK-jelöléssel körülhatárolt területeken a külön jogszabály *  szerinti összesített kérdéskörű elvi építési engedély kérelemhez csatolt szakági tervekben kell tisztázni különösen a környezetalakítási, a közlekedési, a közművesítési és hírközlési feltételeket.”

3. § A R. 15. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A belterületen, annak határától számított 100 méteren belül és a külterületen 7,5 méternél nagyobb építménymagasságú építmények környezeti, táji illeszkedését látványtervvel kell igazolni, melyet az építési engedélykérelemhez kell csatolni.”

4. § A R. 25. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Távközlési és hírközlési önálló torony csak külterületen helyezhető el. Műemléki, helyi építészeti értékként védett épületen, területen és természetvédelmi területen távközlési, hírközlési torony nem helyezhető el.”

5. § A R. 26. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Belterületen antenna és antennatartó szerkezet kizárólag közterületről nem látható módon létesíthető.”

6. § A R. 33. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) A lakóterület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági épület kivételesen elhelyezhető az övezetre előirt beépítési % maximum harmadáig, legfeljebb 50 m2 nagyságig.”

7. § A R. 37. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az építési övezetben a lakóterületen általánosan elhelyezhető épületeken kívül kivételesen elhelyezhető, a külön jogszabályban *  előírtak figyelembevételével:

a) szálláshely szolgáltató épület;

b) irodaépület;

c) a lakóterület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági épület az övezetre előirt beépítési % maximum harmadáig, legfeljebb 50 m2 nagyságig.”

8. § A 40. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az építési övezetben a lakóterületeken általánosan elhelyezhető épületeken kívül a lakóterület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági épület kivételesen elhelyezhető az övezetre előirt beépítési % maximum harmadáig, legfeljebb 50 m2 nagyságig, a külön jogszabályban *  előírtak figyelembevételével.”

9. § A R. 41. § (13) bekezdéséhez tartozó táblázat az alábbi 26. sorral, az Lke-O/7 építési övezettel egészül ki:

Övezeti jel Beépítési
mód
Beépítés
max.
mértéke
%
Min.-max.
építmény-
magasság
m
Max. szint-
területi
mutató
m2/m2
Min.
telekterület
m2
Min.
zöldfelületi
arány
%
Szint alatti
beépítés
%
Közműve-
sítettség
Lke-O/7 O 35 *  3.0-5,0 0.60 450 30 *  40 T

10. § A R. 42. § (9) bekezdéséhez tartozó táblázat az alábbi 3. sorral, az Lf-O/3 építési övezettel egészül ki:

Övezeti jel Beépítési
mód
Beépítés
max.
mértéke
%
Min.-max.
építmény-
magasság
m
Max. szint-
területi
mutató
m2/m2
Min.
telekterület
m2
Min.
zöldfelületi
arány
%
Szint alatti
beépítés
%
Közműve-
sítettség
Lf-O/3 O 30 3.0-5,0 0.50 600 40 40 T

11. § A R. 43. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A településközponti vegyes területek építési övezeteinek területén - az építési övezetre vonatkozóan ettől eltérő rendelkezés hiányában - általánosan elhelyezhető:

a) lakóépület, kivéve a Geip/E terület védőövezetében * ;

b) irodaépület;

c) igazgatási épület, szálláshely-szolgáltató épület, kivéve a Geip/E terület védőövezetében * ;

d) szolgáltató, vendéglátó, kiskereskedelmi épület;

e) egyéb közösségi, szórakoztató épület;

f) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivéve a Geip/E terület védőövezetében * ;

g) sportépítmény;

h) parkolóház;

i) valamint a felsorolt épületeket kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek.”

12. § (1) A R. 48. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezeteiben - amennyiben az építési övezetre vonatkozóan ettől eltérő rendelkezés nem szerepel - általánosan elhelyezhető:

a) nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek;

b) a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a alkalmazottak számára szolgáló lakások, kivéve a Geip/E terület védőövezetében * ;

c) kereskedelmi, raktár-kereskedelmi épület, legfeljebb 10.000 m2 bruttó szintterületig;

d) ellátó, szolgáltató épületek;

e) irodaépület;

f) parkolóház;

g) üzemanyagtöltő, autómosó;

h) közlekedési és szállítási építmények;

i) sportépítmény;

j) valamint a gazdasági tevékenységet kiszolgáló és kiegészítő, egyéb épületek, építmények.

k) igazgatási épület, kivéve a Geip/E terület védőövezetében * .”

(2) A R. 48. § - az alábbi (9) és (10) bekezdéssel egészül ki és egyben a (9) bekezdés sorszáma (11) bekezdésre módosul, valamint az ehhez tartozó táblázat az alábbi 14. sorral a Gksz-Ev övezettel egészül ki:

„(9) A „Gksz-Ev” védelmi erdőre a 87. § előírásai érvényesek azzal, hogy tulajdoni és üzemeltetési szempontból az érintett Gksz építési övezettel együtt kell kezelni.

(10) A „Gksz-Ev” védelmi erdő területen legalább 5-6 cm törzsátmérőjű, honos lombos fákat kell telepíteni minimum 25 m2-ként 1 db, a háromszintű zöldfelületi kialakítás mellett.”

(11) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza: * 

Övezeti jel Beépítési
mód
Beépítés
max.
mértéke
%
Min.-max.
építmény-
magasság
m
Max. szint-
területi
mutató
m2/m2
Min.
telekterület
m2
Min.
zöldfelületi
arány
%
Szint alatti
beépítés
%
Közműve-
sítettség
Gksz/1 SZ 60 3.0-9.0 1.2 5000 20 60 T
Gksz/2 SZ 50 3.0-9.0 1.2 1500 20 50 T
Gksz/3 SZ 40 3.0-10.5 1 2500 25 50 T
Gksz/4 SZ 40 3.0-9.0 1.2 1500 20 50 T
Gksz/5 SZ 40 3.0-7.5 1 1500 30 50 T
Gksz/6 SZ 40 3.0-7.5 1 3000 30 50 T
Gksz/7 SZ 40 3.0-5.0 0.4 1000 30 50 T
Gksz/8 SZ 40 3.0-30.0(50,0)  *  1.2 200000 25 45 T
Gksz/9 SZ 40 3.0-7.5 0.8 2500 40 40 T
Gksz/10 SZ 40 3.0-7.5 0.8 3000 40 40 T
Gksz/11 SZ 40 3.0-7.5 0.8 5000 40 40 T
Gksz/12 SZ 40 3.0-7.5 0.8 10000 40 40 T
Gksz/13 SZ 40 3.0-7.5 0.8 15000 40 40 T
Gksz-Ev véderdő - - - - - - -

13. § (1) A R. 49. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Geip-E építési övezet az energiatermelő és szolgáltató létesítmények elhelyezésére szolgál.”

(2) A R. 49. § (3) bekezdéséhez tartozó táblázat az alábbi 2. sorral, a Geip/E-Ev övezettel egészül ki:

Övezeti jel Beépítési
mód
Beépítés
max.
mértéke
%
Min.-max.
építmény-
magasság
m
Max. szint-
területi
mutató
m2/m2
Min.
telekterület
m2
Min.
zöldfelületi
arány
%
Szint alatti
beépítés
%
Közműve-
sítettség
Geip/E-Ev véderdő - - - - - - -

(3) A R. 49. §-a az alábbi (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A „Geip/E-Ev” védelmi erdőre a 87. § előírásai érvényesek azzal, hogy tulajdoni és üzemeltetési szempontból a Geip/E építési övezettel együtt kell kezelni.

(5) A „Geip/E-Ev” védelmi erdő területen legalább 5-6 cm törzsátmérőjű, honos lombos fákat kell telepíteni minimum 25 m2-ként 1 db, a háromszintű zöldfelületi kialakítás mellett.”

14. § A R. 51. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A „Gmt” építési övezetben a mezőgazdasághoz kapcsolódó üzemi tevékenységek, gépállomás, állattartás, takarmányozás, trágyakezelés építményei, valamint adótorony, víztorony és antenna max. 40 m-es, egyéb technológiai létesítmény max. 25 m-es építmény magassággal elhelyezhető.”

15. § A R. 105. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A V/áv2 jelű övezetben a tó üzemeltetéséhez szükséges építmények elhelyezhetők egy épület tömegben, maximálisan 100 m2-es beépített alapterülettel és 4,5 m-es építmény magassággal. Építési engedély csak a tó kialakításának vízügyi feltételeit tisztázó jogerős vízjogi engedélyt követően kérhető.”

16. § A R. a következő 107/A. §-al egészül ki:

„107/A. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

17. § A R. e rendelet 9. számú mellékletével egészül ki.

18. § A rendelethez tartozó KSZT-k:

a) K3 tervlap A Füredi út keleti oldalán a 012/3 hrsz.-ú volt lőtér területe „Kh” övezetből „Gksz „ és „Geip” övezetekbe történő átminősítés belterületi határ - Füredi út által határolt tömbben, e rendelet mellékletét képező 1. sz. mellékletnek;

b) K9 tervlap Lakóterület - kertvárosi építési övezet - beépítési százalékának módosítása a kialakult állapotnak megfelelően Kanizsai utca - vasút köz - Árvaház utca - 9243 hrsz.-ú út - által határolt tömbben, e rendelet mellékletét képező 2. sz. mellékletnek;

c) Külterületi szabályozás, K27 tervlap Töröcskei tó előtti 18724-18728 hrsz.-ú területeken vízgazdálkodási terület kijelölése a Töröcskei tó - Töröcskei patak - 13853 hrsz.-ú út - egészségügyi erdő által határolt, tömbben e rendelet mellékletét képező 3. sz. mellékletnek;

d) K4 tervlap Jutai úton a HUNGARO-GAL Kft. - 5755/9 hrsz.-ú - fejlesztéséhez szükséges építménymagasság növelése és övezet ársorolásának vizsgálata Raktár utca - Jutai út - belterületi határ - Iparos utca által határolt tömbben, e rendelet mellékletét képező 4. sz. mellékletnek;

e) K18 tervlap FINO-FOOD Kft. 3398/5 hrsz.-ú „Gksz/6” övezetből „Gksz/1” övezetbe történő átminősítése max. beép % biztosítása mellett Zöldfa utca - Izzó utca - Dombóvári út által határolt tömbben, e rendelet mellékletét képező 5. sz. mellékletnek;

f) TOP 5 tervlap. Toponári benzinkút és Peugeot szerviz „Vt” övezetből „Gksz” övezetbe történő átsorolása Toponári út - Posta utca - 13118 hrsz.-ú vízfolyás által határolt tömbben, e rendelet mellékletét képező 6. sz. mellékletnek;

g) K9 tervlap Ezüsthárs lakópark melletti (Tücsök Büfé) egységes „Gksz” övezet kialakítása Kanizsai út - Kőhárs utca - belterületi határ - „KÖkm” közműterület által határolt tömbben, e rendelet mellékletét képező 7. sz. mellékletnek;

h) TOP3,TOP4 tervlapok Toponár, Mikes Kelemen utca és környékének módosítása, a belterületi határ - Mikes Kelemen u. északi folytatása - Kócsag u. - Toponári u. - 13762/2 hrsz-ú út - 0442 hrsz-ú út - tervezett véderdő által határolt tömbben, e rendelet mellékletét képező 8. sz. mellékletnek,

megfelelően módosul.

19. § (1) E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a R. 17. § (4) bekezdésből az „,építési engedéllyel”, a 26. § (1) bekezdése, a 41. § (12) bekezdése, a 46. § (1) bekezdés d) pontjából a „valamint legfeljebb 6000 m2 bruttó szintterületű” szövegrész és a 46. § (7) bekezdése hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a R. 3. § (3) bekezdés i) pontjában az „ökológiai hálózat” szövegrész helyébe az „ökológiai folyosó” szövegrész lép, a 90. § (1) bekezdés d) pontjában, a 101. § (2) bekezdés f) pontjában és a 102. § (2) bekezdés e) pontjában „a legnagyobb építménymagasság 4,5m.” szövegrész helyébe „a legnagyobb építménymagasság 4,5m, kivéve a táv,- és hírközlési torony.” szövegrész lép.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly Dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 46/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

K3 tervlap. A Füredi út keleti oldalán a 012/3 hrsz.-ú volt lőtér területe „Kh” övezetből „Gksz” és „Geip” övezetekbe történő átminősítése, belterületi határ - Füredi út által határolt tömb határolt tömb részlete

2. melléklet a 46/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

K9 tervlap. Lakóterület - kertvárosi építési övezet - beépítési százalékának módosítása a kialakult állapotnak megfelelően, Kanizsai utca - vasút köz - Árvaház utca - 9243 hrsz.-ú út által határolt tömb részlete

3. melléklet a 46/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Külterületi szabályozás, K27 tervlap Töröcskei tó előtti 18724-18728 hrsz.-ú területeken vízgazdálkodási terület kijelölése, Töröcskei tó - Töröcskei patak - 13853 hrsz.-ú út - egészségügyi erdő által határolt tömb részlete

Külterületi tervlap részlete M 1:10.000

4. melléklet a 46/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

K4 tervlap. Jutai úton a HUNGARO-GAL Kft. - 5755/9 hrsz.-ú - fejlesztéséhez szükséges építménymagasság növelése és övezet ársorolásának vizsgálata, Raktár utca - Jutai út - belterületi határ - Iparos utca által határolt tömb részlete

5. melléklet a 46/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

K18 tervlap. FINO-FOOD Kft. 3398/5 hrsz.-ú „Gksz/6” övezetből „Gksz/1” övezetbe történő átminősítése max. beép % biztosítása mellett, Zöldfa utca - Izzó utca - Dombóvári út által határolt tömb részlete

6. melléklet a 46/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

TOP 5 tervlap. Toponári benzinkút és Peugeot szerviz „Vt” övezetből „Gksz” övezetbe történő átsorolása, Toponári út - Posta utca - 13118 hrsz.-ú vízfolyás által határolt tömb részlete

7. melléklet a 46/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

K9 tervlap. Ezüsthárs lakópark melletti (Tücsök Büfé) egységes „Gksz” övezet kialakítása, Kanizsai út - Kőhárs utca - belterületi határ - „KÖkm” közműterület által határolt tömb részlete

8. melléklet a 46/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

TOP3,TOP4 tervlapok Toponár, Mikes Kelemen utca és környékének módosítása, belterületi határ - Mikes Kelemen u. északi folytatása - Kócsag u. - Toponári u. - 13762/2 hrsz-ú út - 0442 hrsz-ú út - tervezett véderdő által határolt tömb részlete

9. melléklet a 46/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

honos lombos fafajok
szakmai megnevezés: magyar név:
1. Acer campestre Mezei juhar
2. Acer platanoides Korai juhar
3. Acer pseudoplatanus Hegyi juhar
4. Acer tataricum Tatár juhar
5. Alnus glutinosa Mézgás éger
6. Carpinus betulus Közönséges gyertyán
7. Castanea sativa Szelídgesztenye
8. Cerasus mahaleb Sajmeggy
9. Fagus sylvatica Bükk
10. Fraxinus ang. ssp. Pannonica Magyar kőris
11. Fraxinus excelsior Magas kőris
12. Fraxinus ornus Virágos kőris
13. Malus sylvestris Vadalma
14. Padus avium Zselnicemeggy
15. Populus alba Fehérnyár
16. Populus nigra Fekete nyár
17. Populus tremula Rezgő nyár
18. Pyrus pyraster Vadkörte
19. Qercus cerris Csertölgy
20. Quercus petraea Kocsánytalan tölgy
21. Quercus pubescens Bolyhos tölgy
22. Quercus robur Kocsányos tölgy
23. Salix alba Fehér fűz
24. Sorbus aria Lisztes berkenye
25. Sorbus aucuparia Madárberkenye
26. Sorbus torminalis Barkóca berkenye
27. Sorbus domestica Házi berkenye
28. Tilia cordata Kislevelű hárs
29. Tilia platyphyllos Nagylevelű hárs
30. Tilia argentea Ezüsthárs
31. Ulmus glabra Hegyi szil
32. Ulmus laevis Vénic szil
33. Ulmus minor Mezei szil

  Vissza az oldal tetejére