Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 47/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló, többször módosított 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló, többször módosított 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 23/A. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„23/A. § (1) Az önkormányzati fenntartású középiskolák elsősorban kaposvári lakóhelyű tanulói elsősorban angol, német vagy francia C típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű emelt szintű nyelvi érettségi felkészülésének elősegítése érdekében támogatást igényelhetnek.

(2) A középiskola igazgatója annak az elsősorban kaposvári lakóhelyű tanulónak jelentkezését fogadja el, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg.

(3) A középiskola igazgatója méltányosságból elfogadhatja annak a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem megfelelő tanuló jelentkezését is, akinél:

a) a családban élő eltartottak száma 3 vagy annál több,

b) a szülő a gyermekét egyedül neveli,

c) a gyermek tartós betegségben szenved,

d) a szülő rokkant, vagy a háztartásban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,

e) a gyermek árva, illetve félárva.

A nyelvi csoportba először a kaposvári lakóhelyű tanulókat kell felvenni, a fennmaradó helyek más településeken lakó, rászoruló tanulókkal tölthetők fel.”

2. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére