Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 48/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló többször módosított 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakáscélú helyi támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A lakáscélú helyi támogatásokról szóló többször módosított 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A helyi támogatás igénybevételéről és a visszafizetés feltételeiről az önkormányzat az igénylővel megállapodást köt, amelyben a támogatásban részesülő személy nyilatkozik, hogy hozzájárul a tulajdonát képező ingatlanra az önkormányzat javára a megállapított kölcsön erejéig történő jelzálogjog bejegyzéshez.

A kölcsön folyósítására a jelzálogjogot alapító kölcsönszerződés Földhivatalhoz történő benyújtását igazoló széljegyet tartalmazó tulajdoni lap másolat bemutatását követően kerülhet sor.”

2. § A R. 5. § (2) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:

„f) a már korábban hitelt nyújtó pénzintézet hozzájárulását az önkormányzat jelzálogának ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzéséhez.”

3. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére