Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 51/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló, többször módosított 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló, többször módosított 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérleti szerződés megkötése kérelemre indul. A kérelmet annak kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet a szükséges szakhatósági engedélyekkel együtt - kivételes esetektől eltekintve - a közterület igénybe vétele előtt legalább 1 munkanappal kell benyújtani.”

2. § A R. 16. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) a közterülethasználat különösen fontos - a közérdeken alapuló - önkormányzati érdeket szolgál, elsősorban kulturális, környezet- és egészségvédelmi programok esetében,”

3. § A R. a következő 25/A. §-al egészül ki:

„25/A. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

3. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére