Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 54/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, többször módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. §-ában és az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti műszaki tervdokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 13./c pontjában foglaltakra - a következő rendeletet alkotja:

1. § A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, többször módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok esetében a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot a Polgármester adja ki. A kérelemhez mellékelni kell a 6. § (4) bekezdésében foglaltakat.”

2. § A R. 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) E rendeletben foglaltak teljesítése (különösen építési engedély, tulajdonosi hozzájárulás megléte) esetén a rendszergazda a közterület hirdetési célú használatára vonatkozó szerződést köteles megkötni.

3. § A R. a következő 15/A. §-al egészül ki:

„15/A. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

4. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére