Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 55/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) végrehajtásáról 49/1993. (XII. 15.) szóló, többször módosított önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) végrehajtásáról 49/1993. (XII. 15.) szóló, többször módosított önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 56/A. §-al egészül ki:

„56/A. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

2. § (1) E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 9. számú mellékletének d/37. pontja hatályát veszti.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére