Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 58/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvíz-elvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjának megállapításáról szóló, többször módosított 26/1994. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, illetve a vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvíz-elvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjának megállapításáról szóló, többször módosított 26/1994. (VI. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.-re (a továbbiakban: szolgáltató).”

2. § A R. a következő 3/C. §-al egészül ki:

„3/C. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

3. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére