Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 63/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló, a 33/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. §-a (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletre (továbbiakban: Tszt. vhr.) a következőket rendeli el:

1. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló, a 33/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A távhőszolgáltató 15 napon belül köteles a felmondás feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni. Felmondás esetén a távhőszolgáltató a Tszt. 38. § (2) bekezdésében előírt feltételek meglétét megvizsgálja, és erről kialakított álláspontját a felhasználóval közli.

2. § A R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közüzemi szerződés módosítása iránti igényt a felhasználó (képviselője) írásban jelenti be a távhőszolgáltatónak. A távhőszolgáltató 15 napon belül köteles a módosítás feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni. A távhőszolgáltató a Tszt. 38. § (5) bekezdésében előírt feltételek meglétét megvizsgálja, és erről kialakított álláspontját a felhasználóval közli.

3. § A R. 17. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglalt munkálatokról a felhasználó arra jogosult által készített tervet és műszaki leírást köteles - tájékoztatási célból - a távhőszolgáltató rendelkezésére bocsátani, amelyeknek az épület teljes fűtési rendszerére ki kell terjednie. Az épület üzemben maradó fűtési rendszerét érintően a tervnek tartalmaznia kell a megváltozott hőszükséglet mértékére vonatkozó számításokat, a leválasztás miatt szükséges átalakításokat, a beszabályozási tervet. Amennyiben a terv szerint az átalakítás jogszabályba, műszaki előírásba ütközik, vagy más felhasználó, díjfizető részére való szolgáltatást akadályozza, a távhőszolgáltató 15 napon belül köteles nem kötelező jellegű álláspontját a felhasználóval írásban közölni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkálatok befejezését felhasználó köteles a távhőszolgáltatónak írásban bejelenteni. A távhőszolgáltató a bejelentést követő nyolc munkanapon belül ellenőrzi, hogy az épület üzemben maradó felhasználói berendezései a többi épületrész megfelelő távhőellátására alkalmasak maradtak-e. Az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.”

4. § A R. a következő 20/A. §-al egészül ki:

„20/A. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

5. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére