Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 77/2009. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a levegőminőség védelméről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a város levegő minőségének javítása, megóvása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja a környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, a légszennyezettségi határérték túllépések megakadályozása, az emberi egészség védelme és a levegő jó állapotának megőrzése a helyi levegővédelmi követelmények szabályozásával.

A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén azokra a természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik (amelyek) tevékenysége, létesítménye, terméke levegőterhelést okoz vagy okozhat.

A levegőminőség védelmének helyi általános szabályai

3. § *  A helyi levegővédelmi követelményeket a helyi környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programokban, tervekben, településrendezési, szabályozási tervekben és a műszaki tervezésben, érvényesíteni kell.

4. § Levegőterhelést okozó tevékenységet, technológiát és technológiai berendezést úgy kell megtervezni, kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy a kibocsátott szennyező anyag mennyisége ne haladja meg a külön jogszabályban *  megszabott határértékeket. Azon tevékenységeknél, technológiáknál vagy technológiai berendezéseknél, ahol a kibocsátási határértékeket légszennyező forrás sajátosságai miatt megállapítani nem lehet, (ide tartozik különösen: nyílt égésű kandalló, kemence, húsfüstölő vagy kerti grillező, illetve szabadtüzű sütés, főzés) , úgy a tervezésnél, kialakításnál, működtetésnél és fenntartásnál a cél a lehető legkevesebb szennyező anyag környezetbe juttatása.

Levegőterhelést okozó energiatermelő berendezésekre vonatkozó levegőtisztaság védelmi követelmények

5. § (1) Energiatermelő berendezést úgy kell megtervezni, kiválasztani, kialakítani és üzemeltetni, hogy a környezet egészének magas szintű védelme érdekében az a lehető legkisebb levegőterhelést okozza.

(2) A már működő energiatermelő, energiaellátó rendszerek megváltoztatása (különösen a berendezések cseréje és az energiahordozó váltás során) - a távhő kivételével - a már alkalmazott energiahordozót hasznosító berendezés által vagy ennél kedvezőbb kibocsátású megoldással elérhető legjobb technikát figyelembe véve nem járhat a levegőterhelés növelésével, azaz a helyileg kibocsátott légszennyező anyagok fajlagos mutatószámai a teljesítményre, a megtermelt energiára vonatkozóan egyetlen szennyezőanyag tekintetében sem növekedhetnek.

(3) Új létesítmények kialakításakor vagy a meglévő rendszerek átalakításakor az elérhető legjobb technikával megvalósítható, elsősorban helyi emisszióval nem járó rendszereket (különösen távhő, villamos energia, napenergiát használó berendezések) kell alkalmazni.

Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

6. § (1) Egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a szakszervíz által karbantartott tüzelőberendezésekben és csak erre a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.

(2) Hulladékok (különösen háztartási, ipari veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék) nyílttéri égetése, továbbá a tüzelőberendezésben történő égetése tilos, kivéve avar- és kerti hulladék égetése.

(3) Háztartásokban a kismennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése engedély nélkül végezhető.

(4) Szilárd halmazállapotú tüzelőanyagok száraz állapotban tüzelhetők.

A levegő minőségének védelmével kapcsolatos eljárási szabályok

7. § A levegő minőségének védelmével kapcsolatos eljárási szabályokat külön jogszabály *  tartalmazza.

Avar- és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályok

8. § (1) Belterületen a zöldhulladék égetése tilos.

(2) Külterületen a zöldhulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha eltávolítása, hasznosítása más módon nem lehetséges. Ez esetben is csak megfelelően előkészített, száraz zöldhulladékot szabad égetni, - az emberi egészséget legkevésbé károsító - a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon.

(3) A külterületeken égetett zöldhulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot, gumit, valamint vegyszereket.

(4) Külterületen szeles időben égetni tilos.

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó helyi szabályok

9. § (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat lehetőség szerint rögzített ponyvával, zárt állapotban szabad szállítani, illetőleg tárolni.

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni, közterület esetén a közterület-bérleti szerződésben vagy hozzájárulásban előírt időpontig el kell távolítani a munkavégzés helyszínéről, vagy zárt konténerben kell tárolni.

(3) Bűzös anyagot csak zárt tárolóban szabad szállítani, illetve tárolni.

Parlagfű elleni védekezés

10. § A parlagfű elleni védekezésre a külön rendeletben meghatározott *  szabályokat kell alkalmazni.

11. § E rendelet 2009. december 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. november 19.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére