Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 81/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) végrehajtásáról szóló - többször módosított -, 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) végrehajtásáról szóló - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (5) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

(A (4) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően nyilvántartásba vételre kerülhet a lakásigénylési kérelem, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának...)

c) a külön jogszabályban *  meghatározott lakáscélú kölcsöne állt fenn, melyet a folyósító pénzügyi intézmény felmondott.”

2. § A R. 5. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A jelentősebb vagyon esetében 3 évig figyelembe kell venni az elidegenített vagyontárgyakat is, kivéve annak az ingatlannak az értékét, melyet a külön jogszabályban *  meghatározott lakáscélú kölcsön felmondása miatt, árverezés előtt idegenített el a tulajdonos. A havi jövedelem számítása szempontjából a külön jogszabályban *  foglaltakat kell alkalmazni.”

3. § A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4. § A R. 7. számú mellékletének A) és B) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A) Szociális jellegű bérlakások lakbérének mértéke, melyek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák

Komfort fokozat Övezet/mérték (Ft/m2/hó)
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
1. Összkomfortos 276,70 214,30 214,30 214,30 214,30 182,50 182,50 214,30
2. Komfortos
- gázfűtéses 246,60 184,70 184,70 184,70 184,70 152,60 152,60 184,70
- egyéb fűtési módú 197,50 154,60 154,60 154,60 154,60 135,40 135,40 154,60
3. Félkomfortos 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50
4. Komfort nélküli 56,40 56,40 56,40 56,40 56,40 56,40 56,40 56,40
5. Szükséglakás 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50

B) A nyugdíjasház bérlői által fizetendő külön szolgáltatások díja: 6.556 Ft/hó/fő, mely díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.”

5. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. december 10.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 81/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

A bérlő-kiválasztási jog térítési díja

a) egyszobás lakásnál 294.000 Ft/év
b) másfél szobás lakásnál 324.500 Ft/év
c) kétszobás lakásnál 354.000 Ft/év
d) két- és félszobás lakásnál 414.000 Ft/év
e) háromszobás lakásnál 472.500 Ft/év

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére