Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 87/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló - többször módosított - 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló - többször módosított - 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) preambuluma helyébe az alábbi preambulum lép:

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § A R. 23. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A használó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a szolgáltató között létrejött szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a szolgáltató külön térítés ellenében végzi el a 28. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével. Ebben az esetben a szolgáltató a hulladékot az erre a célra rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált hulladékgyűjtő edényzet mellett kell elhelyezni. A 120 literes nylonzsák díja 300 Ft/db, mely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.”

3. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. december 10.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére