Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 91/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 29. § (1)-(2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3. § A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. december 10.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 91/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyermekintézmény intézményi térítési díj mértéke

(Áfa köteles szolgáltatások esetében a hatályos ÁFA törvénynek megfelelő mértékű Áfa a meghatározott összegből visszaszámítandó)

I. Oktatási intézmények Ft/nap
1. Óvodák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 337
1.1. Tízórai 59
1.2. Ebéd 218
1.2. Uzsonna 60
2. Általános iskola (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 420
1.1. Tízórai 68
1.2. Ebéd 283
1.2. Uzsonna 69
3. Középiskola (ebéd) 313
3.1. Középiskolai diákotthon (háromszori étkezés) 744
4. Fogyatékosokat nevelő intézményi ellátás (ötszöri étkezés) 698
5. Szakmunkásképzők:
5.1. Diákotthon munkanapokon (reggeli, tízórai, vacsora) 444
5.2 Diákotthon munkaszüneti napokon (reggeli, ebéd, vacsora) 795
5.3. Iskolai tanműhely (ebéd) 313
6. Állami gondozottak tízórai kiegészítése 104
II. Gyermekjóléti intézmények
1. Bölcsődék 373
2. Helyettes szülői ellátás 289

2. melléklet a 91/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés nyersanyagnormái

(az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege)

(az ÁFA-t nem tartalmazza)

1. Oktatási intézmények: Ft/nap
a) Óvodák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 269
Ebből: - tízórai 47
- ebéd 174
- uzsonna 48
b) Általános iskolák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 335
Ebből: - tízórai 54
- ebéd 226
- uzsonna 55
c) Középiskolai ebéd 250
d) Középiskolai diákotthon (háromszori étkezés) 595
e) Fogyatékosokat nevelő intézményi ellátás (ötszöri étkezés) 558
f) Szakmunkásképzők
Diákotthon munkanapokon (reggeli, tízórai, uzsonna) 355
Diákotthon munkaszüneti napokon (reggeli, ebéd, vacsora) 636
Tanműhely ebéd 250
g) Állami gondozottak tízórai kiegészítése 83
2. Gyermekjóléti intézmény:
Bölcsőde 298

3. melléklet a 91/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A szociális étkeztetés nyersanyagnormái

(az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege)

(az ÁFA-t nem tartalmazza)

Megnevezés Ft/nap
Szociális intézmények:
a) Szociális étkezés (ebéd) 266
b) „Liget” Időskorúak Otthona (háromszori étkezés) 580
Diétás étkezés (ötszöri) 686
Diétás étkezés (háromszori) 603
c) Idősek Klubja (tízórai, ebéd, uzsonna) 472
Ebből: - tízórai + uzsonna
- ebéd
206
266
Diétás étkezés (ebéd) 330
d) Gyöngyfa Napközi Otthon (háromszori étkezés) 465

  Vissza az oldal tetejére