Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 98/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló többször módosított 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló többször módosított 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati intézményeknél munkaviszonyban álló közalkalmazottak, a (2) bekezdésben szereplők kivételével, havonta legkevesebb 4.000 Ft étkezési hozzájárulást, illetve étkezési utalványt kapnak, mely összeg tartalmazza a juttatás után a hatályos jogszabályok alapján fizetendő munkáltatót terhelő közterhek összegét is. Az Önkormányzat által biztosított keretösszegtől a munkáltató kollektív szerződésben vagy közalkalmazotti megállapodásban - saját többletbevételei terhére - legfeljebb 50%-kal eltérhet.”

2. § (1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 4. § (3) bekezdése hatályát veszti.

Kaposvár, 2009. december 10.

Szita Károly Dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére