Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2010. (I. 08.) önkormányzati rendelete

a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról (ÖKO-PROGRAM) szóló, a 11/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelettel módosított, 19/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról szóló, a 11/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelettel módosított, 19/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet a 2010. január 10. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2010. január 7.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 2/2010. (I. 08.) önkormányzati rendelethez

„Melléklet a 19/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására (ÖKO-PROGRAM)

(Kódszám: LFP-2009-LA-9)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évben, az Önkormányzati Miniszter (továbbiakban: Miniszter) a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megjelentetett többszörösen módosított LFP-2009-LA-9 kódszámú pályázati felhívása, pályázati útmutatója alapján, valamint saját költségvetésében e célra elkülönített forrásai terhére pályázatot hirdet a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése támogatására (a továbbiakban: ÖKO-Program).

I. Pályázók köre, pályázó és a pályázat jogosultsága:

1. Pályázatot nyújthatnak be a magyar adóazonosító jellel és/vagy adószámmal rendelkező társasházak és lakásszövetkezetek a saját tulajdonú, távhővel ellátott lakóépületeik hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére (a továbbiakban: pályázók).

2. A pályázattal érintett műszaki tartalomnak a II. fejezetben meghatározott tartalommal azonosíthatónak kell lennie, az azokhoz kapcsolódó feltételeknek eleget kell tennie.

3. A támogatás igénylése csak a pályázó közösség tagjainak teljes részvétele mellett lehetséges.

4. A pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz * , továbbá a lakásokon kívüli, az ugyanazon épületben lévő nem lakáscélú helyiségek - üzlet, iroda stb. -, valamint a jogi személyiségű, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosaira jutó, távhővel ellátott ingatlanok felújítási költségeihez támogatás nem nyújtható.

II. Támogatható tevékenységek köre:

Az ÖKO-Program keretében a következő célokra nyújtható támogatás:

1. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek és/vagy lakásonkénti központi vezérlés, szoba termosztát alkalmazása) beszerelése;

2. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése;

3. Az épület fűtési rendszerének átalakítása, ezen belül:

3.1 Strangszabályozók beépítése, vagy cseréje;

3.2 Az egycsöves átfolyós rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása. Ebben az esetben a lakásokban lévő hőleadók (radiátorok) szükség szerinti cseréje is támogatható.

Csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a pályázat szerinti korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában és közös használatban lévő fűtött helyiségben az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak.

A közös használatú, fűtött helyiségekben - igény szerint - a fenti 1, 2., és 3. pontban felsorolt korszerűsítési munkálatok támogathatók

III. A pályázat tárgya:

Az önkormányzati támogatást igénylő pályázat tárgya csak teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység (a továbbiakban együtt: épület) lehet. A teljes épület fogalmát e felhívás tartalmazza * .

1. Az egy helyrajzi számon nyilvántartott, több különálló épületből álló, egy vagy több hőközponthoz tartozó tulajdon esetében egy pályázat tárgya csak egy épület lehet, tehát annyi pályázatot kell benyújtani, ahány épület felújítását tervezik. Ebben az esetben a pályázattal egy időben meg kell oldani, hogy a pályázat tárgya szerinti épület önálló fűtési egység legyen.

2. Olyan teljes épület esetében, amelynél a lakások fűtési ellátása kettő, vagy több hőközponton keresztül valósul meg, egy pályázat tárgya lehet egy épület, vagy teljes önálló fűtési egység, tehát lehet egy, vagy annyi pályázatot benyújtani, ahány teljes önálló fűtési egység felújítását tervezik.

3. A pályázó pályázatával ugyanazon épületre vonatkozóan, ugyanazon munkálatokra és egy évben egyszer nyerhet el támogatást.

A teljes önálló fűtési egység azt jelenti, hogy a hőfelhasználók fűtése egy hőközponton vagy egy hőfogadón keresztül valósul meg.

IV. Pályázati feltételek:

Az önkormányzati támogatás elnyerésére vonatkozó pályázaton azok a pályázók vehetnek részt, melyek megfelelnek a pályázati feltételeknek, illetve azt elfogadják:

1. A pályázónak minden, az érvényben lévő, vonatkozó önkormányzati rendeletben, e részletes pályázati felhívásban megjelölt adatot, információt, igazolást és dokumentumot a pályázati anyagban szolgáltatnia kell.

2. A pályázónak a szükséges saját erő biztosítását, rendelkezésre állását, hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni kell (közgyűlési, illetve lakógyűlési határozat, vagy jegyzőkönyv hiteles kivonata, és banki nyilatkozat).

[A tulajdonosok saját erejeként csak készpénz vehető figyelembe, melynek forrása - többek között - lehet az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, bankhitel, valamint ESCO típusú vállalkozói szerződés által biztosított fedezet.]

3. Pályázat benyújtása előtt a pályázónak részletezett közgyűlési, illetve lakógyűlési határozatot kell hozni arról, hogy

3.1 A készpénzben általa vállalt saját erőt egy, a maga által megjelölt, elkülönített számlára, legkésőbb a pályázó és az Önkormányzat közötti „Támogatási szerződés” megkötéséig átutalja, és ezt igazolja, vagy ha ez a saját erő részben, vagy egészben hitelből kerül biztosításra, akkor a hitelszerződés egy másolati példánya az Önkormányzat részére megadott határnapig megküldésre kerül;

3.2 A pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja;

3.3 A támogatási igénykérésnek, a költségek megosztásának a részleteit is rögzíteni kell.

4. A támogatás csak a lakáscélú önálló albetétekre *  nyújtható, kivéve, ha az nem jogi személyiségű, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlan. Az épületben lévő nem lakás célú albetétek, és a közös tulajdoni hányadból ezen albetéteket megillető arányos részek tulajdonosainak, is vállalniuk kell a felújításban való ugyanakkori részvételt (kötelezettség vállaló nyilatkozatukat mellékelni kell), azonban az így elvégzett beruházás rájuk eső költségeit teljes egészében saját erővel (egyéb forrásból) kell finanszírozniuk, ezt az összeget szintén a megadott határnapig, az elkülönített számlára kell befizetni. Ez vonatkozik a jogi személyiségű, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlan tulajdonosaira is.

5. Az önkormányzati támogatást igénylőnek a támogatással érintett kivitelezési munkák elvégzése során a támogatott munkák teljessége érdekében szükséges, kapcsolódó helyreállítási, felújítási - a VII. fejezet 1. f./ pontban szereplő - munkákat is el kell végeznie (kiemelendő a kőműves helyreállítási munkák).

6. Nem nyújtható támogatás olyan pályázónak, amely a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett, illetve amelynek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van. A pályázónak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatot kell a fentiekben megfogalmazottakról benyújtania.

7. A pályázónak tudomásul kell venni, hogy nem nyerhet önkormányzati támogatást az a lakóközösség, amelynek 60 napon túl meg nem fizetett tartozása van a KAVÍZ Kft., és/vagy Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: helyi távhőszolgáltató) felé.

A teljes körű igazolásokat csatolni kell a pályázathoz.

A pályázó és a helyi távhőszolgáltató közötti közüzemi szerződés érvényességéről a helyi távhőszolgáltató igazolást ad ki.

8. Amennyiben a beadási határidő lejárta előtt a pályázó az adott épület ÖKO-Program szerinti pályázatát visszavonja, vagy az kizárásra kerül, abban az esetben a pályázó a határidőn belül ugyanarra az épület ÖKO-Programra vonatkozóan újból beadhatja - javított, korrigált, vagy kiegészített - pályázatát.

V. Pályázat felépítése, tartalma:

1. Pályázó köteles az alább meghatározott, részletezett dokumentumokat mellékelni.

Kitöltetlen, hiányosan, vagy rosszul kitöltött, nem aláírt adatlapok, nem megfelelő, hiányos pályázatok nem fogadhatók be. Az adatlapokat kék színű tintával kell aláírni, bélyegző lenyomattal kell ellátni, és olvashatóan fel kell tüntetni az aláíró nevét és beosztását.

A fentiek szerinti mulasztások a pályázat formai meg nem felelését eredményezik.

1.1. A pályázathoz az alábbi, kitöltött és minden oldal alján szignált *  eredeti formanyomtatványokat *  kell csatolni:

a) I. Összefoglaló adatlap; [1.sz. melléklete]

b) Adatlap az épület fűtési rendszeréről és a tervezett felújításokról [2.sz. melléklete]

c) Felmérési adatlap a lakásonkénti tervezett felújításokról [2/A.sz. melléklete]

d) Adatlap a támogatási döntésről; [3.sz. melléklete]

e) A lakóközösség határozata; [4.sz. melléklete]

f) A pályázat tartalomjegyzéke. [7.sz. melléklete]

A kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges alapadatokat a helyi távhőszolgáltató biztosítja, ennek kötelező egyeztetését a tervezőnek le kell folytatnia.

A 2. mellékletet felsőfokú épületgépész, vagy energiagazdálkodási végzettséggel rendelkező szakembernek kell a pályázattal érintett műszaki tartalom függvényében kitölteni és aláírni.

A fűtési energia fogyasztásához igazodó díjfizetéséhez szükséges átalakítás támogatásának feltétele, hogy a lakóközösség a fűtési költségek elosztásának módjáról, mikéntjéről megállapodjon, és az erről szóló határozatot a 4. számú mellékletben jelezze. A különböző fekvésű és elhelyezkedésű lakások hőveszteség-különbségeiből adódó aránytalanság mérséklése érdekében korrekciós tényezőt lehet alkalmazni a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 19.3. pontja szerint.

1.2. A pályázathoz az alábbi műszaki dokumentumokat kell csatolni:

A helyi távhőszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció, mely tartalmazza:

a) a pályázat szerinti felújítás műszaki leírását, mely tartalmazza egyrészt az elvégezni tervezett munkálatok pontos megnevezését, másrészt rögzíti azok volumenét, és a felhasználni tervezett főbb berendezések, eszközök típusát, továbbá a termosztatikus szabályozó szelepek kiválasztásának előszabályozás-értékeit, és a beszabályozás módjának dokumentációját (Előszabályozási terv);

b) a pályázat szerinti felújítás, korszerűsítés részletes költségvetését, vagy részletes kivitelezői árajánlatát, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz. A részletes költségvetésnek, vagy árajánlatnak tartalmaznia kell a felhasználni tervezett anyagok tételes megnevezését, mennyiségét és egységárát, valamint az azok beépítéséhez kapcsolódó munkadíjat.

1.3. A pályázathoz csatolt mellékletek:

a) a pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi (az Önkormányzathoz érvényesen beadott pályázat benyújtásának időpontjában * ) tulajdoni törzslapját;

b) a Kaposvári Körzeti Földhivatal által kiadott térképmásolat;

c) a pályázó részéről tervezett kedvezményezetti hitelfelvétel esetén a hitelintézet szándéknyilatkozatát a hitelnyújtásról, mely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét;

d) a pályázó és más szervezetek együttműködése esetén az együttműködés tartalmát szabályozó megállapodás, előszerződés, vagy szándéknyilatkozat, amennyiben a pályázó önerejét részben, vagy egészben az együttműködő cég biztosítja (pl. ESCO cég).

1.4. A pályázó részéről a pályázathoz csatolni kell:

a) A pályázat benyújtását megelőző 24 hónapban végzett, a pályázati célt bizonyíthatóan szolgáló tervezési, szakértői munkavégzésre vonatkozó szerződés, megbízás, a pályázó által befogadott és igazoltan kiegyenlített tervezési, szakértői számla egy-egy eredeti, vagy hiteles másolatának példányát;

b) A nem lakáscélú ingatlanrész (albetétek és a közös tulajdoni hányadból ezen albetéteket megillető arányos részek), valamint a jogi személyiségű, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosának nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a korszerűsítési, felújítási munkák reá eső részét finanszírozza, vállalja, hogy a pályázó és az Önkormányzat közötti „Támogatási szerződés” megkötése előtt, a pályázó által az e célra elkülönített számlára ezt az összeget átutalja;

c) Az önkormányzati tulajdont érintő, pályázatban szereplő korszerűsítési, felújítási munkákra vonatkozóan kiadott pontos költségbontások, számítások, illetve az önkormányzati tulajdon meghatározása, igazolások becsatolása;

d) A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatot, hogy a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással nem rendelkezik (vagy az adóhatóság számára fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett), illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs;

e) A IV. fejezet 7. pontban nevesített közmű üzemeltetők nyilatkozatát arról, hogy a támogatást igénylő pályázónak, illetve a pályázó közösség tagjainak nincs a közmű üzemeltetőkkel szemben 60 napon túl meg nem fizetett tartozása;

f) A tervezett felújításra, korszerűsítésre vonatkozó ajánlatkérést, részletes, nyílt (kötelezettség vállalás nélkül eredménytelenné nyilvánítható) pályázati felhívást, amely egyértelműen meghatározott mennyiségeket, műszaki tartalmat, minőségi elvárásokat tartalmaz;

g) A pályázaton beérkező valamennyi ajánlatot, érvényes borítékbontási jegyzőkönyvvel (a borítékbontási jegyzőkönyvet minden jogosultan jelenlévő aláírásával, bélyegző lenyomatával hitelesít);

VI. Pályázattal elnyerhető támogatás:

1. A benyújtott pályázat alapján a pályázó által tervezett felújításra kétféle forrásból - ha az Önkormányzat által meghatározott feltételeket is elfogadja a pályázó - nyerhető el vissza nem térítendő támogatás:

1.1 Az állami támogatásból, melynek mértéke *  a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség legfeljebb 50%-a lehet, de nem haladhatja meg a pályázatban szereplő lakások esetében a lakásonkénti 77 000 Ft-ot * .

1.2 Az önkormányzati támogatásból, mely a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség legfeljebb 15%-a lehet, de nem haladhatja meg a pályázatban szereplő, lakások esetében - kivéve a jogi személyiségű, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok tulajdonában lévők - a lakásonkénti 23 000 Ft-ot.

2. A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a pályázatot, vagy elveti azt.

3. A pályázó egy épület vonatkozásában az ÖKO-Programra, pályázat szerinti beruházásai ugyanazon munkálatainak elvégzéséhez, egy évben csak egy alkalommal vehet igénybe támogatást.

4. Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele, hogy a lakóépület ÖKO-Program szerinti felújítását az illetékes miniszter, illetve a nevében eljáró Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) is támogassa. A támogatásról az Önkormányzat a pályázóval (pl.: a Társasházzal, stb.) „Támogatási szerződés”-t köt.

5. A pályázónak saját erőként a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség legalább 35%-át, és a nem támogatható rész teljes bekerülési költségét kell biztosítani készpénzben, melynek forrása lehet - többek között - az épület képződött felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, vagy bankhitel.

6. A pályázónak az Önkormányzat által biztosított (esetlegesen a 15% résznél kevesebb) támogatási részen felüli részt is át kell vállalni. Az önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje együtt, a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség legalább 50%-a.

7. A tulajdonostársak - az adott épület esetében - átvállalhatják részben, vagy egészben az egyes tulajdonost terhelő saját részt is.

8. Amennyiben a pályázatban szereplőtől eltérő, pótlólagos/többlet költségek merülnek fel, azok megfizetéséről a pályázó saját forrásból köteles gondoskodni, azok nem növelhetik az önkormányzati támogatás összegét.

9. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken.

10. Az illetékes Minisztérium *  és/vagy az Önkormányzat a pályázati keretek kimerülése esetén a pályázatok befogadását felfüggeszti.

VII. A támogatható és nem támogatható költségek meghatározásának szabályai:

Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok ÁFA-t is magába foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is.

Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség a teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége.

1. A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség:

a) a támogatott program lebonyolítási költségeit: a felelős, felsőfokú épületgépész, vagy energiagazdálkodási végzettséggel rendelkező szakértő, illetve kapcsolattartó díja, ezen belül a pályázat elkészítésének szakértői költségei is (pl. 2. sz. melléklet elkészítésének díja);

b) a pályázat tervezési költségeit: a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a költségvetés készítése;

c) engedélyezéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal, valamint a szakvéleményekkel kapcsolatos költségeket, illetékek;

d) a közbeszerzési eljárás költségei, amennyiben a pályázat szerinti beruházás a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá esik, vagy a pályázó önként vállalta a közbeszerzési eljárás lefolytatását;

e) a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségei;

f) a támogatással érintett kivitelezési munkák költségeit, beleértve a járulékos költségeket *  is;

g) valamint a felsorolt költségek ÁFA-ját.

A pályázatban a VII. fejezet 1. pont alatti a)-e) pontokban felsorolt kapcsolódó költségek legmagasabb értékeit a Magyar Mérnöki Kamara 2009/2010. évi kamarai ajánlott értékeinek megfelelően kell meghatározni.

A kapcsolódó költségek együttes összege nem haladhatja meg a támogatott bruttó kivitelezési költség 5%-át.

A fent megszabott mértéken felüli költségek támogatásából nem fedezhető költségnek minősülnek, és a pályázónak saját forrásból kell fedeznie.

A pályázatban a pályázat benyújtását megelőzően 2 éven belüli, a pályázati célt bizonyíthatóan szolgáló, a pályázat által befogadott és igazoltan kiegyenlített tervezési, szakértői költségek számolhatók el.

2. A támogatásból nem fedezhető költségek:

a) a lakóépületben elhelyezkedő nem lakáscélú helyiségek - üzlet, iroda stb. -, valamint a jogi személynek minősülő, illetve annak nem minősülő gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosaira jutó költségek fedezetére támogatás nem vehető igénybe;

A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a helyiség, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (pl: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok).;

b) a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó, a VII. fejezet 1. pontban felsoroltakkal nem azonosítható ráfordításoknak az ÁFA-t is tartalmazó költségei (pl.: tulajdoni lap, térképmásolat kiváltásának illetéke, a pályázat sokszorosításának költsége, postaköltség), valamint a pályázati díj;

c) a távfűtőművek tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje;

A pályázathoz csatolt költségvetésnek megfelelően részletezettnek kell lenni ahhoz, hogy az 1. és 2. pontokban foglaltak szerinti költségek besorolását meg lehessen állapítani. A támogatásból nem fedezhető költségeknél nemcsak a kivitelezési, hanem a kapcsolódó költségeket is csökkenteni kell.

A támogatásból nem fedezhető munkálatokat a pályázónak a támogatott programmal egy időben kell elvégeznie, annak költségeit saját forrásaiból kell biztosítania.

VIII. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje, valamint eljárásrend:

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. A rendelet beszerezhető térítésmentesen Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóságán, olvasható a Polgármesteri Hivatal internetes honlapján (www.kaposvar.hu). A pályázati anyagok beszerezhetők, formanyomtatványok letölthetők az Önkormányzati Minisztérium Internetes honlapjáról (www.otm.gov.hu) és az ÉMI Nonprofit Kft. Internetes honlapjáról (www.emi.hu).

2. A pályázatot az érvényben lévő, vonatkozó önkormányzati rendeletünk, a jelen pályázati felhívásban, a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok, csatolásával kell benyújtani.

3. A hiányosan benyújtott, nem az előírásoknak megfelelően elkészített pályázat nem fogadható be.

Amennyiben a V. fejezetben felsorolt dokumentumok valamelyikét kitöltetlenül, vagy hibásan kitöltve tartalmazza a pályázat, úgy a Polgármesteri Hivatal a pályázó képviselőjét 10 munkanap határidő tűzésével egyszeri hiánypótlásra, kijavításra szólítja fel. A pályázó a hiányt eredményesen pótolja, ha a felszólításban meghatározott dokumentumok a Polgármesteri Hivatalhoz a megadott határidőben igazoltan beérkeznek. A pályázat a hiánypótlás során sem műszaki tartalmában, sem az igényelt támogatások összegében nem módosítható.

4. Amennyiben a pályázó és/vagy a pályázat jogosultsága nem megalapozott, illetve a pályázati határidőt követően nyújtották be a pályázatot, úgy a pályázat kizárásra kerül.

5. A pályázó végleges (formailag megfelelő, minden előírt mellékletet tartalmazó, az adott helyeken cégszerűen aláírt) pályázatát írásban, 1 eredeti példányban lefűzve a következő címre kell a pályázó képviselőjének személyesen (társasházak esetében: intéző bizottság elnöke vagy közös képviselő, lakásszövetkezetek esetében: ügyvezető igazgató vagy elnök - a továbbiakban együtt: pályázó képviselője) behozni, „LFP-2009-LA-9” jelige feltüntetésével:

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatósága

(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

6. Az önkormányzati támogatást igénylő pályázatok folyamatosan benyújthatók, befogadásuk legkésőbb 2010. április 01. 14.00 óráig lehetséges.

A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek, melyről a pályázó írásbeli értesítést kap.

7. A pályázat befogadásra kerül, amennyiben az érvényben lévő, vonatkozó önkormányzati rendeletünk, a jelen pályázati felhívás, a pályázati útmutató előírásai szerinti formai és tartalmi követelményeknek megfelel.

A pályázó a pályázat kizárásáról, vagy hiánypótlásáról, illetve befogadásáról a pályázat beérkezését követő 15 munkanapon belül KMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóságától írásos értesítést, illetve befogadó nyilatkozatot kap.

8. A befogadó nyilatkozat a pályázat formai megfelelését igazolja, de nem jelenti a támogatás megítélését.

9. A benyújtott és az igazoltan elfogadott pályázatok utólag nem módosíthatók, ha mégis módosítani kívánják, akkor a benyújtott pályázatot vissza kell vonni, és a módosítást új pályázatként lehet a megadott határidőig beadni.

10. A pályázat Önkormányzathoz való benyújtása díjtalan.

IX. Döntés előkészítés, döntési mechanizmus:

1. Ha a pályázó pályázatát az Önkormányzat (nyilvánosan kiírt pályázat alapján) is támogatja, akkor a pályázat kétlépcsős.

Első lépcsőként a pályázó a felújítási pályázatot az Önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozását.

Az önkormányzati döntést követően második lépcsőben az Önkormányzat által is támogatott pályázatokat - az Önkormányzat dokumentumaival kiegészítve - a pályázó továbbítja az illetékes Minisztérium felé.

2. A pályázatok támogatásáról a Közgyűlés dönt.

A támogatási döntést - az igények felmerülése figyelembevételével - a Közgyűlés a soronkövetkező ülések egyikén, de legkésőbb, az illetékes Miniszter által megjelentetett pályázati útmutatóban szereplő, a pályázatok beadási határideje előtt 30 nappal hozza meg.

A Közgyűlés döntése végleges, annak felülvizsgálatára nincs lehetőség.

3. A Közgyűlés döntését megelőzően a benyújtott pályázatokat külön szabályzatokban meghatározott munkacsoport, az abban foglalt szabályok szerint vizsgálja át.

4. Az önkormányzati támogatás, bonyolítás feltétele, hogy az Önkormányzat pályázatát az illetékes miniszter szintén támogassa.

5. Ha a támogatás odaítélésére a források időközi kimerülése miatt nem kerül sor, akkor erről a pályázó értesítést kap.

6. Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött „Támogatási szerződés” alapján kerülhet sor. A „Támogatási szerződés” megkötésére - pályázó kezdeményezésére - akkor kerül sor, ha

a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,

b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önerőt, vagy ha ezt az önerőt pályázó részben, vagy egészben hitelből biztosítja, akkor a hitelszerződés egy másolati példányát az Önkormányzat részére megadott határnapig megküldi,

c) a pályázó a X. fejezet 6. pont szerinti szerződéseket átadja,

d) a pályázó átadja az önkormányzati támogatás visszavonására vonatkozó, a pályázó elszámolási számlája elleni azonnali beszedési megbízás érvényesítésére vonatkozó, az elszámolási számlát vezető hitelintézet által záradékolt „Felhatalmazó levelet”.

X. Korszerűsítés, felújítás elvégzése, műszaki ellenőrzése, finanszírozása

1. A pályázó az ÖKO-Program során elvégzendő munkákra legalább három érvényes ajánlatot köteles mellékelni.

A pályázathoz a megjelent ajánlatkérést, a részletesen kidolgozott ajánlattételi felhívást, minden beérkező érvényes, vagy érvénytelennek nyilvánított ajánlatot, és az érvényes borítékbontási jegyzőkönyvet is be kell csatolni.

A pályázatnak kidolgozott és azonos műszaki tartalomra, minőségre kell vonatkoznia.

A pályázó olyan ajánlatot köteles bekérni, hogy azok értékelhetők, és egymással összehasonlíthatók legyenek, különös tekintettel a műszaki tartalomra, a minőségre és az árra vonatkozóan.

2. Az ÖKO-Program szerinti felújítás során a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában és a közös használatban lévő fűtött helyiségekben az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás műszaki feltételeit ki kell alakítani.

3. A költségvetési, önkormányzati forrásra tekintettel, az elnyert támogatás felhasználásakor - értékhatártól függően - a Kbt., illetve a közbeszerzés nélküli esetben a beszerzési eljárás rendelkezéseit figyelembe véve kell eljárni.

4. A program megvalósítása során kizárólag az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló, érvényben lévő 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni.

5. Az ÖKO-Program végrehajtása során csak olyan megoldások alkalmazhatóak, amelyek érvényes építőipari műszaki engedéllyel (ÉME) rendelkeznek.

6. A támogatott programhoz kapcsolódóan valamennyi szerződést a pályázó köti meg az érdekeltekkel, 1-1 eredeti példányát a pályázó az Önkormányzatnak (megbízás alapján a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóságnak) az Önkormányzattal megkötendő „Támogatási szerződés”-hez átadja.

A pályázó a II. fejezet szerinti munkálatokat végző kivitelezővel megkötött szerződés egy példányának megküldésével értesíti a helyi távhőszolgáltatót is.

7. A támogatásból nem fedezhető munkálatokat a támogatott programmal egy időben a pályázónak az egyéb forrásainak terhére kell elvégezni.

8. Az önkormányzati támogatásból előleg nem biztosítható.

9. A felújítási munkák szakszerű elvégzése érdekében, annak ellenőrzésére a pályázó köteles megfelelő jogosultsággal és gyakorlattal rendelkező műszaki ellenőrt biztosítani.

10. A pályázó a hozzá benyújtott, műszaki ellenőr által leigazolt - a készültségi fokkal arányos - számlák, valamint a teljesítést igazoló dokumentumok alapján, az általa vállalt önerővel arányosan kifizetést teljesít a vállalkozók részére.

11. Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött „Támogatási szerződés” alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy

a) a pályázó átadja az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat (megbízás alapján a KMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóság) által is igazolt - dokumentumokat (teljesítés igazolási jegyzőkönyv, vagy műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv);

b) a pályázó becsatolja a számlák hitelesített másolatait;

c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli).

A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való érkeztetését követő 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített számlára történő átutalással történik.

12. Az Önkormányzat a támogatást visszavonja, ha a pályázó a „Támogatási szerződés”-ben vállaltakat nem tartja be. A támogatás visszavonása azonnali beszedési megbízás alapján történik, a „Támogatási szerződés”-ben meghatározott módon.

13. A pályázatban szereplő adatokat, a „Támogatási szerződés”-ben vállalt kötelezettségek teljesülését, az elvégzett munka műszaki tartalmát az Önkormányzat és az ÉMI Nonprofit Kft. bármikor - a helyszínen is - ellenőrizheti.

14. A beruházás elszámolásáról, a teljesüléséről a pályázó „Beszámoló”-t köteles az Önkormányzat részére készíteni, melyhez köteles becsatolni a helyi távhőszolgáltató által kiállított üzembe helyezési jegyzőkönyvet is.

15. A beruházást a „Támogatási szerződés” megkötésétől számított 2 éven belül meg kell valósítani. A beruházásnak a megvalósítás befejezését követően 10 évig fenn kell maradnia. A pályázónak vállalnia kell, hogy a tízéves fenntartási időszakban a beruházás eredményeként létrejött eszközöket a távhőellátás igénybevétele céljára rendeltetésszerűen használja.”


  Vissza az oldal tetejére