Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Közgyűlés a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet, ezen belül alcímeket alkotnak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek. Ennek felsorolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. számú melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet, ezen belül a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai és a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alcímet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § *  A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2010. évi költségvetését

25 927 847 ezer Ft tárgy évi bevétellel,

2 504 770 ezer Ft pénzmaradvánnyal,

31 792 985 ezer Ft tárgy évi kiadással,

3 256 963 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel és

5 865 138 ezer Ft hiánnyal,

6 098 676 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételekkel

233 538 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadásokkal

a költségvetési létszámkeretet 2811 főben állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 17 976 443 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 18 319 000 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 7 442 933 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 889 480 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 5 346 940 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 118 470 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 3 100 234 e Ft-ban

- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a működési célú céltartalékot 1 079 676 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 7 951 404 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 13 473 985 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 9 234 578 e Ft-ban

- a felújítások összegét 810 431 e Ft-ban

- a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 308 031 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 600 264 e Ft-ban

- a felhalmozási célú céltartalékot 489 990 e Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit valamint a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) *  A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 6 098 676 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, ezen belül 5 654 848 e Ft felhalmozási célú hitel, melyből 5 046 788 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 608 060 e Ft a 2009. évben megkötött 615 732 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 443 828 e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 695 903 e Ft.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodás a bankszámla szerződésben rögzített 2010. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

(4) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztési célhitel futamidejének éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a devizában kibocsátott kötvények más devizára történő átkonvertálására a pénzpiaci változások függvényében.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek tevékenységi és az egyéb bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Közgyűlés a 2010. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A Közgyűlés a költségvetési szervek személyi juttatásai és járulékai előirányzatait a 2010. évi szabályozott béralap és járulékai differenciált 1-2,5%-os, a dologi kiadások előirányzatait a nem kiemelt dologi előirányzatok 6%-os elvonása figyelembevételével állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 3.a számú melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a közfoglalkoztatási terv szerint hagyja jóvá.

7. § A Közgyűlés a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg. A Közgyűlés a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát a szabályozott béralap és járulékai alapján számított a Polgármesteri Hivatalnál 4%-os, a Gondnoksági feladatoknál 1%-os, a dologi kiadások előirányzatait a nem kiemelt dologi előirányzatok 6%-os elvonása figyelembevételével állapítja meg.

8. § A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5., 6., 7. és 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

9. § A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

10. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát

814 706 ezer Ft összegben

e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) Az energia díjak 2010. évi emelkedésének ellentételezésére jóváhagyott céltartalék a költségvetési szervek részére a villamosenergia és a gázenergia esetében a többletköltség 50%-ának, a közvilágítás esetében 100%-ának megfelelő mértékig kerül év közben lebontásra a Városi Tűzoltóság kivételével.

(3) A Közgyűlés működési célú általános tartalékot nem állapít meg, a fejlesztési célok megvalósításához 10 000 e Ft összegű általános felhalmozási tartalékot különít el.

Több éves kihatással járó feladatok

11. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

12. § A Közgyűlés a Cigány, a Horvát, a Lengyel és a Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.

13. § A 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet tartalmazza.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább

a) a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve

b) az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február 28-ig

a közgyűlést tájékoztatja.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

16. § (1) *  A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/1997. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. számú mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a felújítási előirányzatokon belül elkülönített tartalékkeretek, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül a szociális bérlakások újrahasznosítására, közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, kisebb közvilágítási fejlesztésekre, a buszvárók telepítésére, a út-, parkoló- és járdaépítési programra elkülönített keretek, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az Ifjúsági Keret, a Megyei-Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek megrendezésével, a játszótér építési és felújítási programokra, az önkormányzati pályázati saját erőre és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos kiadásokra, az önkormányzati intézményi pályázatok saját erejére, kisebb kommunális kiadásokra elkülönített céltartalékok, továbbá a cigánygyermekek tanulmányi ösztöndíjára és a közművelődési programokra elkülönített keretösszeg, valamint az általános felhalmozási tartalék terhére a Polgármesterre ruházza át. A Közgyűlés a céltartalékban az iskolai erőszak elleni feladatok költségeire elkülönített keret terhére történő átcsoportosítás jogát az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalja át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első közgyűlésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatósága végzi.

17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

18. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 16. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

19. § A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenysége a Rákóczi Stadion üzemeltetése eredményeként képződő vállalkozási tartalék a vállalkozási célú tárgyi eszközök beszerzésére, felhalmozási célú egyéb kiadásokra, tárgyi eszköz felújításra, valamint sport célú támogatásokra használható fel.

A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

20. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben történő előirányzat módosításairól a felügyeleti szervet - az első negyedév kivételével- negyedévenként köteles tájékoztatni.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosításainak, átcsoportosításainak, továbbá kiemelt elszámolásainak jelentési kötelezettsége kizárólag a felügyeleti szerv által meghatározott formában, segédtáblákon történhet, melyet a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatósága (továbbiakban Gazdasági Igazgatóság) juttatja el az első negyedévi költségvetési rendelet módosításkor.

(3) A saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások megküldési határidejét a Gazdasági Igazgatóság munkaterv szerinti időpontokban határozza meg.

(4) A költségvetési szerv a határidőt köteles betartani. A határidő betartásáért a költségvetési szerv vezetője felelős.

(5) A határidőn túl beérkező jelentéseket a Gazdasági Igazgatóság már csak a következő költségvetési rendeletmódosításánál veheti figyelembe.

(6) Utolsó rendelet-módosításnál előírt határidőtől a költségvetési szerv nem térhet el.

(7) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, - bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és megfelelő részelőirányzatokat - a felügyeleti hatáskörbe bevont intézményi ellátási díj bevételek és az ezzel összefüggő áfa értékének kivételével- felemelheti abban az esetben, ha a közgyűlés ettől eltérően nem rendelkezik.

(8) A saját hatáskörű előirányzat módosítás és átcsoportosítás nem terjedhet ki az államháztartáson kívüli pénzeszközök átadása előirányzatának megváltoztatására.

(9) Államháztartáson kívülre pénzeszközök átadása csak önkormányzati jóváhagyással történhet.

(10) A támogatáson kívüli saját forrásból történő előirányzat módosításnak elkülönítetten kell tartalmaznia az alaptevékenységre és a kiegészítő tevékenységre fordított kiadásokat.

(11) A közhatalmi bevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése- beleértve a kiszámlázott áfa összegét is-, továbbá a támogatásértékű bevételek, kiegészítő tevékenységre nem használhatók fel csak alaptevékenységre.

(12) Az előirányzat módosítási segédtáblán a felügyeleti szervet negyedévenként tájékoztatni kell az adott költségvetési évben érvényesülő egyszeri vagy a költségvetési előirányzatokba véglegesen, tartós jelleggel beépülő előirányzatok következő évi tervezésre gyakorolt hatásáról, összegéről.

(13) A költségvetési szerv előző évi (évek) pénzmaradványát és kiadási előirányzatait csak a pénzmaradvány végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja.

(14) Abban az esetben, ha az önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Közgyűlés a pénzmaradvány jóváhagyását követően is rendelkezhet.

(15) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás csak kivételesen indokolt esetben, belső ellenőrzés keretében megállapított összeggel és kiemelt előirányzatokon hajtható végre.

(16) A szabad pénzmaradvány elvonható, ha erről a Közgyűlés rendelkezik.

(17) Működési célú pénzmaradvány csak kivételesen indokolt esetben (pl. előző évi téves könyvelés) fordítható felhalmozási célú kiadásokra.

(18) Működési és felhalmozási célú kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak felügyeleti hatáskörben történhet. Az átcsoportosítás a működési gazdálkodás finanszírozását hátrányosan nem befolyásolhatja.

(19) Saját hatáskörben személyi juttatás és járulékának előirányzat módosítása- a jogszabályi előírásokat figyelembe véve - csak a bevételi forrással összefüggő feladat végzéséhez kapcsolódóan, a fenntartó engedélyével hajtható végre.

(20) A költségvetési szerv előirányzat felhasználási hatáskörében a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül, az egyes tételek előirányzataitól a jogszabályban foglaltak és az önkormányzat céltartalékából, továbbá a központi kiemelt elszámolások kivételével- az előirányzatok megváltozatása nélkül is eltérhet.

(21) A felügyeleti hatáskörbe bevont élelmezési bevételek és egyéb intézményi ellátási díjból történő előirányzat- módosítások elszámolása segédtáblákon történhet.

(22) Az elszámolások beküldési határidejét a Gazdasági Igazgatóság által készített munkaterv határozza meg.

(23) Élelmezésen kívüli egyéb intézményi ellátási díjbevétel többlete elvonásra kerülhet, ha a bevételhez önkormányzat által el nem ismert kiadás kapcsolódik.

(24) Az egyéb intézményi ellátási díjbevételek elmaradása, kiesése esetén támogatás csak akkor ismerhető el, ha a tervezés során az eredeti előirányzathoz képest a többlet is elvonásra került. A visszapótlás felügyeleti hatáskörben történhet.

(25) Az önkormányzat céltartalékából igényelt un. kiemelt elszámolások (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, villamosenergia, távhő, víz-és csatorna, szemétszállítási díjak) a Hivatásos Tűzoltóság költségvetését nem érintik.

(26) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a hozzá tartozó önállóan működő szervek szerinti bontásban mutatja ki a részére megküldött segédtáblákon a saját hatáskörű előirányzat módosításait, átcsoportosításait és egyéb kötelezően előírt elszámolásait.

(27) A Gazdasági Igazgatóság az előirányzat módosítások tartós jellegű, a következő évi költségvetést is érintő felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott hatásáról a Közgyűlést önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként az-első negyedév kivételével- negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

21. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

(5) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére - kivéve a többletbevételből történő kifizetést - csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(6) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

22. § A képviselő testület hozzájárul, hogy a költségvetési szervek saját költségvetésük terhére az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 1000 ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

23. § Az 100 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

24. § Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.

25. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési támogatását a Közgyűlés az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

26. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3%-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

27. § A Közgyűlés a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

28. § Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának - a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

29. § A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdésében a szennyvíz szippantási költségek mérséklésére a csatornázatlan területen élő kaposvári lakosok részére megállapított támogatás mértéke 600 Ft/m3.

30. § A Közgyűlés a helyi önkormányzati szerveknél az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 2010. évben eltekint.

30/A. § *  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az e rendelet alá tartozó költségvetési szervek a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott követelés értékhatárát el nem érő, kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseiket, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, nyilvántartásaikból kivezethetik.

Záró rendelkezés

31. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2010. február 25.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

1-mu melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

1a. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

1b. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

1c. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

1d. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

1e. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

2a. melléklet a 4/2010. (II. 02.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

3a. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

4.1. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

4.2. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

4a. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

4b. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

8. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

9. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

10. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

11.1. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

11.2. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

12. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

13. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez * 

14. melléklet a 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére