Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2010. (III. 01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díjának megállapításáról szóló - többször módosított - 26/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltatott ivóvíz, illetve a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díjának megállapításáról szóló - többször módosított - 26/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (5)-(7) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) A szolgáltató a közületi vízmérő órákat havonta, a belterületi lakossági vízmérő órákat kettő havonta olvassa le. A város külterületén, zártkerti lakott ingatlanoknál a vízóra leolvasások évente két alkalommal - áprilisban és októberben -, a nem lakott ingatlanoknál évi egy alkalommal - októberben - esedékesek. A lakossági vízmérő órák olvasása a hónap 1-3. hetében, a közületi vízmérő órák olvasása a tárgyhónap 3-4. hetében történik.

(6) A szolgáltató a tárgyhót követő első héten elkészíti a számlákat, melyeket eljuttat a fogyasztókhoz. A számlákban szereplő fizetési határidő minden fogyasztó esetében a számlakiállítástól számított 15 nap.

(7) A fogyasztók a számla értékének kiegyenlítését csoportos beszedési megbízással, átutalási postautalványon, banki átutalással, vagy pénztári befizetéssel teljesíthetik.”

2. § E rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2010. február 25.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére