Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban. Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembe véve az alábbi módosított rendeletet alkotja:

1. § Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „R”) az alábbi 44/B. §-al egészül ki:

„44/B. § (1) A Vt-Z/101 jelű építési övezetben (Ady E u. északi tömb) a szabályozási terven feltüntetett árkád homlokzati síkján túl, előtető, előlépcső, épületrész a közterületben nem létesíthető, épület tagozat legfeljebb 20 cm-re nyúlhat be.

(2) A Vt-Z/101 jelű építési övezetben a közterületről látható homlokzaton csak fa, vagy azzal azonos építészeti értékű és megjelenítésű nyílászárók létesíthetők.”

2. § A R. 103. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A vízgazdálkodási területen árvízvédelmi létesítmények engedélyezési és kiviteli terveinek készítéséhez tájépítész szakági tervező bevonása szükséges.”

3. § A R. 104. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A V/vf övezetbe tartoznak a folyóvizek medrei és partjai, a Kapos hullámtere, az árvízvédelmi létesítmények, valamint a parti sávban lévő zöldfelületek”

4. § A rendelethez tartozó KSZT-ek;

a) Külterületi szabályozási tervlap és a K8, K9, K15 tervlapok. a Gyékényes- Kaposvár vasútvonal - belterületi határ - 073 hrsz.-ú út - közigazgatási határ által határolt tömbben e rendelet mellékletét képező 1.sz. mellékletnek;

b) K16 tervlap. a Kossuth tér - Ady Endre utca - Berzsenyi utca -Kontrássy utca - Zárda utca - által határolt tömbben e rendelet mellékletét képező 2.sz. mellékletnek,

megfelelően módosul.

5. § E rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2010.február 25.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Külterületi szabályozási tervlap és a K8, K9, K15 tervlapok. a Gyékényes- Kaposvár vasútvonal - belterületi határ - 073 hrsz.-ú út - közigazgatási határ által határolt tömb részlete

BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV RÉSZLET

KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV RÉSZLET

2. melléklet a 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

K16 tervlap. a Kossuth tér - Ady Endre utca - Berzsenyi utca -Kontrássy utca - Zárda utca - által határolt tömb részlete

BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV RÉSZLET


  Vissza az oldal tetejére