Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2010. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 34/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 34/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát - jogszabályok eltérő rendelkezése hiányában - térítésmentesen vagy kedvezményesen átruházni az alábbi célra lehet:)

„r) művészeti tevékenység végzésére a 7819/6 hrsz. alatti 3 db műterem használatát mindaddig, amíg a művész művészeti tevékenységét Kaposváron, a 7819/6 hrsz. alatti műteremben végzi.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kaposvár, 2010. november 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére