Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében és 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik az ingatlannal érintkező közterület (járda hiányában 2 m-es területsáv - a Sétáló utcában az ingatlan előtti 4 m széles szakasz) illetőleg a járda melletti zöldsáv, nyílt csapadékvíz elvezető árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, kaszálásáról - zöldterület és gyepes árok esetében a kaszálást legfeljebb 5,0 méter szélességben elvégezve - szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

2. § A R. 4. §, 5. §, 6. §, 7. §, 7/A. §, 7/B. §, 8. §, 11. §, 12. §, 15. §-aiban a „harmincezer forintig” szövegrész helyébe az „ötvenezer forintig” szöveg lép.

3. § (1) Ez a rendelet 2010. november 12-én lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni.

Kaposvár, 2010. november 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére