Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról szóló 9/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. §(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról szóló 9/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Érdekelt: az érdekeltségi területen elhelyezkedő ingatlan tulajdonosa, az önkormányzat és az önkormányzat által közművesítettként értékesített telkek tulajdonosa kivételével.”

2. § A R. 7. §(2) bekezdésében a „90 napon” szövegrész helyébe a „180 napon” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kaposvár, 2010. november 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére