Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 62/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a az alábbi (8)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Fő u. , Ady Endre u., Noszlopy Gáspár u., Teleki u. sétálószakaszain, ahol az üzletek hátulról történő megközelítése nem lehetséges, 1 db gépjárművel történő behajtás térítésmentesen engedélyezhető 19 és 09 óra közötti időszakra, legfeljebb 15 perces időtartamra.

(9) Az Ady Endre utcába behajtás a Kontrássy utca felöl, az Ady Endre u. 12-14. számú kapubejárón át lehetséges.

A Noszlopy Gáspár utcában megállni csak a táblával jelzett rakodóhelyen szabad, legfeljebb 15 perces időtartamban.”

2. § * 

3. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2010. december 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a 2011. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2010. november 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 62/2010. (XI.17.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére