Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire, a Kisebbségi Önkormányzatokra és a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásra terjed ki.

2. § E rendelet rendelkezéseit a Kisebbségi Önkormányzatok és a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás vonatkozásában a Kisebbségi Önkormányzatok és a Társulás 2011. évi költségvetéséről szóló határozataiban foglaltak figyelembe vételével lehet alkalmazni.

3. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Közgyűlés a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet, ezen belül alcímeket alkotnak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek. Ennek felsorolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelet 4-10. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet, ezen belül a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai a 4. mellékletben külön-külön alcímet alkotnak.

(4) A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetése a 15. mellékletben külön címet alkot.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

4. § *  A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2011. évi költségvetését

21 772 341 ezer Ft tárgy évi bevétellel,

1 617 415 ezer Ft pénzmaradvánnyal,

24 198 710 ezer Ft tárgy évi kiadással,

1 514 037 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel és

2 426 369 ezer Ft költségvetési hiány összeggel,

3 280 340 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,

853 971 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

a költségvetési létszámkeretet 3004 főben állapítja meg.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt 17 314 466 e Ft-ban

2. a működési célú kiadásokat 17 543 925 e Ft-ban

ebből:

2.1. a személyi juttatások kiadásait 6 704 474 e Ft-ban

2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 1 713 437 e Ft-ban

2.3. a dologi kiadásokat 5 926 679 e Ft-ban

2.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait 171 642 e Ft-ban

2.5. a speciális célú támogatásokat 2 613 327 e Ft-ban

2.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

2.7. a működési célú céltartalékot 362 726 e Ft-ban

3. a felhalmozási célú bevételt 4 457 875 e Ft-ban

4. a felhalmozási célú kiadást 6 654 785 e Ft-ban

ebből:

4.1. a beruházások összegét 5 037 760 e Ft-ban

4.2. a felújítások összegét 263 749 e Ft-ban

4.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 172 487 e Ft-ban

4.4. a speciális célú támogatásokat 644 807 e Ft-ban

4.5. a felhalmozási célú céltartalékot 19 361 e Ft-ban

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi költségvetését

1. az összes bevételi előirányzat 343 026 e Ft-ra

2. a kiadási előirányzat 430 254 e Ft-ra

1726 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,

3. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege 87 228 e Ft-ra

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei

5. § (1) A 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit valamint a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) *  A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 3 280 340 e Ft külső forrás bevonását hagyja jóvá. Ebből összesen 2 942 322 e Ft felhalmozási célú hitelfelvétel, melyből 1 milliárd Ft új fejlesztési célú hitelfelvétel az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében, a rendelkezésre álló hitelkeretek terhére 1 942 322 e Ft felhalmozási célú hitel, melyből 1 536 226 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 406 096 e Ft a 2009. évben megkötött 615 732 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 338 018 e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 1 200 000 e Ft.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodás a bankszámla szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

(4) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztési célhitelek és kibocsátott kötvények futamidejének éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a devizában kibocsátott kötvények más devizára történő átkonvertálására a pénzpiaci változások függvényében.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.

6. § Az 5. §-ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési és egyéb bevételeit, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat kiadásai

7. § (1) A Közgyűlés a 2011. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá. A Közgyűlés a költségvetési szervek személyi juttatásai és járulékai előirányzatait a 2011. évi szabályozott béralap és járulékai differenciált 1-2,5%-os, a dologi kiadások előirányzatait a nem kiemelt dologi előirányzatok 6%-os elvonása figyelembevételével állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 3.a melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Közgyűlés a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg. A Közgyűlés a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát a szabályozott béralap és járulékai alapján számított a Hivatalnál 7,9%-os, a Gondnoksági feladatoknál 3,5%-os, a dologi kiadások előirányzatait a nem kiemelt dologi előirányzatok 7308 e Ft-os elvonása figyelembevételével állapítja meg.

9. § A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5-8. melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

10. § A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

4. Általános és céltartalék

11. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát

382 087 ezer Ft összegben

e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) Az energia díjak 2011. évi emelkedésének ellentételezésére jóváhagyott céltartalék a költségvetési szervek részére a villamosenergia és a gázenergia esetében a többletköltség 50%-ának, a szemétszállítási díj, a víz- és csatornadíj, a távhő és melegvíz díj esetében 80%-ának, a közvilágítás esetében 100%-ának megfelelő mértékig kerül év közben lebontásra a Városi Tűzoltóság kivételével.

(3) A Közgyűlés működési illetve felhalmozási célú általános tartalékot nem állapít meg.

5. Több éves kihatással járó feladatok

12. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6. A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

13. § A Közgyűlés a Cigány, a Horvát, a Lengyel és a Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

14. § A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.

15. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza.

7. A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább

a) a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve

b) az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február 28-ig

a Közgyűlést tájékoztatja.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

17. § (1) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/1997. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a felújítási előirányzatokon belül az elkülönített felújítási tartalékkeretek, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül a szociális bérlakások újrahasznosítására, közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, kisebb közvilágítási fejlesztésekre, a buszvárók telepítésére, a út-, parkoló- és járdaépítési programra elkülönített keretek, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az Ifjúsági Keret, a Megyei-Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek megrendezésével, a játszótér építési és felújítási programokra, az önkormányzati pályázati saját erőre és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos kiadásokra, az önkormányzati intézményi pályázatok saját erejére, kisebb kommunális kiadásokra elkülönített céltartalékok, továbbá a cigánygyermekek tanulmányi ösztöndíjára és a közművelődési programokra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre, a felújítási előirányzatokon belül az új induló felújítási feladatok keretösszegei felhasználása tekintetében a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Közgyűlésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.

18. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

19. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Közgyűlés a 17 § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

20. § A Hivatal vállalkozási tevékenysége a Rákóczi Stadion üzemeltetése eredményeként képződő vállalkozási tartalék a vállalkozási célú tárgyi eszközök beszerzésére, felhalmozási célú egyéb kiadásokra, tárgyi eszköz felújításra, valamint sport célú támogatásokra használható fel.

8. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

21. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv) saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a Hivatal munkatervében meghatározott időpontban tájékoztatja a Költségvetési Irodát.

(2) A költségvetési szervnek jelentési kötelezettsége az erre a célra kialakított, képleteket is tartalmazó segédtáblák alkalmazásával történhet. A támogatáson kívüli bevételek melléklete elkülönítve tartalmazza a saját hatáskörben módosítható és az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek felhasználásának igényeit.

(3) A költségvetési szervnek a mellékleteket a Gazdasági Igazgatóság által kiadott tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével, az abban meghatározott határidő betartásával kell eljuttatnia az irányító szerv részére.

(4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:

a) a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint,

b) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,

c) egyéb támogatásértékű bevételből.

(5) A költségvetési szerv előző év (évek) pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja.

(6) Abban az esetben, ha az önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Közgyűlés a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.

(7) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség elvonásra kerülhet.

(8) A szabad pénzmaradvány a célvizsgálat által megállapított, és a Közgyűlés által jóváhagyott összeggel elvonható.

(9) A saját (költségvetési szervi) hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:

a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja; működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,

b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz többletéből vagy támogatásértékű bevételből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,

c) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.

(10) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Közgyűlés előzetes engedélyével használhatók fel; az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet.

(11) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie, vagy ettől eltérően- a kiskincstári rendszer miatt, döntéstől függően - az elvonást a Polgármester a limit keret csökkentésével is érvényesítheti.

(12) A többletbevételnek - a segédtábla szerkezete szerint- elkülönítve kell tartalmaznia az áfa értékét is tartalmazó élelmezési bevételeket, az egyéb nem kiemelt többletbevételeket.

(13) Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a segédtábla mellékletének alkalmazásával.

(14) Az élelmezési bevételeket nem tartalmazó, egyéb irányító szervi hatáskörbe bevont bevételek eredeti előirányzatát meghaladó felhasználásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításakor dönt.

(15) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre; az átcsoportosítást a részére megküldött segédtábla alkalmazásával, indoklással ellátva az alábbiak figyelembevételével kell jelentenie:

a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet,

b) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet; viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összegét a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosíthatja,

c) az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket.

(16) Az önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére - a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre.

9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

22. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

(5) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére - kivéve a többletbevételből történő kifizetést - csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(6) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

23. § A Közgyűlés hozzájárul, hogy a költségvetési szervek saját költségvetésük terhére az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

24. § Az 100 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

25. § Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.

26. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési támogatását a Közgyűlés az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

27. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3%-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

28. § A Közgyűlés a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

29. § Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának - a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

30. § A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdésében a szennyvíz szippantási költségek mérséklésére a csatornázatlan területen élő kaposvári lakosok részére megállapított támogatás mértéke 600 Ft/m3.

31. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az e rendelet alá tartozó költségvetési szervek a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott követelés értékhatárát el nem érő, kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseiket, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, nyilvántartásaikból kivezethetik.

10. Záró rendelkezés

32. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2011. február 24.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

1-mu melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

1a. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

1b. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

1c. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

1d. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

1e. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

3.1. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

3.2. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

4a. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

4b. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

8. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

9. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

9a. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

10. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

10a. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

11.1. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

11.2. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

12. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

13. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

14. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez * 

15. melléklet a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére