Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

Az önkormányzat neve, jelképei

1. Megnevezések, értelmező rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).

(2) A képviselő-testület hivatalos megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés).

(3) *  A polgármesteri hivatal hivatalos megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal).

(4) E rendelet alkalmazásában:

a) bizottság: a Közgyűlés e rendeletben nevesített bizottsága;

b) *  akadályoztatás: az adott időpontban a Hivatalban történő munkavégzést lehetetlenné tevő ok;

c) * 

c) részönkormányzat: a Közgyűlés által létrehozott településrészi önkormányzat;

d) tartós akadályoztatás: a Hivatalban történő munkavégzés öt egybefüggő munkanapig történő elmaradása;

e) * 

2. Az Önkormányzat, a településrészek és a polgármester jelképei

2. § (1) Kaposvár jelképei a címer és a zászló.

(2) *  Kaposvár címere álló katonai pajzs, kék mezejében hármas zöld halmon harmadáig leeresztett rácsos ezüst várkapu áll, tetején három, lőrésekkel ellátott mellvédfallal, melyen aranykoronával, arany medállal ékesített, jobbra néző lovagi páncélsisak nyugszik. Az aranykoronából a pajzsban leírt várkapu emelkedik ki. A címert körülfogó foszlányok színei a címerből nézve a jobb oldalon kék-arany, a bal oldalon vörös-ezüst.

(3) Kaposvár zászlaja sárga színű, melynek egyik oldala közepe táján eredeti színeivel a város címere, felette ívelten Kaposvár felirat helyezkedik el; a zászló rövid szélén kék sárga rojttal szegélyezett. A felirat és az alsó rojt színe megegyezik a címer kék színével, a hosszú szélen a rojt sárga színe pedig a zászló színével.

(4) Kaposvár 1873. január 23. napjától rendezett tanácsú város, ezért január 23-a a Város Napja.

(5) Az Önkormányzat és a településrészek jelképeit azok használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint lehet használni.

3. § Kaposfüred településrész címere kék háromszögpajzs, alján hárombordázatú arany hengerrel összekapcsolt, arany makkokkal és levelekkel megrakott két tölgyfaág között arany korona, melynek csúcsán jobbrafordult, természetes színű gólya áll, felemelt jobbjában arany szőlőfürtöt tart.

4. § Töröcske településrész címere függőlegesen és vízszintesen négyfelé osztott csücskös-talpú címerpajzs, amelyben a jobb felső mezőben arany alapon barna makktermés két zöld tölgyfalevéllel, a bal felső mezőben zöld alapon lila pókbangó orchidea, a jobb alsó mezőben zöld alapon zöld kettős halom felett lebegő barna kereszt, a bal alsó mezőben arany alapon barna ágas zöld lombú szúrós csodabogyó kettő piros terméssel található.

5. § (1) A polgármester jelvényei a polgármesteri lánc, rajta medál és a vállszalag, amelyeket Kaposvár jeles ünnepein, rendezvényein visel.

(2) *  A polgármesteri medál 130 cm hosszú díszes láncon függ. Egyik lapját Kaposvár 1848-tól használatos pecsétjének lenyomata, másik lapját a város címere díszíti.

(3) A polgármesteri vállszalag az Önkormányzat kék és sárga színeiből álló szalag, Kaposvár címerével ékesítve.

II. Fejezet

A Közgyűlés megalakulása

3. Az alakuló ülés

6. § A Közgyűlés alakuló ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott *  időn belül és módon tartja meg.

7. § (1) A Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a polgármester, valamint az önkormányzati képviselők választásának eredményéről.

(2) A polgármester és az önkormányzati képviselők esküjének szövegét a legfiatalabb képviselő olvassa elő.

4. Az alakuló ülést követő ülés

8. § A polgármester az alakuló vagy az azt követő ülésen előterjesztést nyújt be: * 

a) a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatáról,

b) az alpolgármesteri tisztségre javasolt személy vagy személyek megválasztásáról,

c) a bizottságok elnevezésének és feladatkörének felülvizsgálatáról,

d) a bizottságok, részönkormányzatok elnökeinek és tagjainak, szükség esetén további tanácsnoknak a megválasztásáról,

e) az e rendeletben szereplő illetmények, tiszteletdíjak felülvizsgálatáról.

9. § *  A Közgyűlés tagjai közül legalább egy foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármestert választ, további alpolgármestereket választhat. Az alpolgármester választás eredményét a szavazatszámláló bizottság elnöke hirdeti ki. Az alpolgármester, valamint a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjai esküjének szövegét a legfiatalabb képviselő olvassa elő.

10. § Az alakuló és az alakuló ülést követő ülésen e rendeletnek a bizottságok, részönkormányzatok feladataira vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

III. Fejezet

A Közgyűlés tagjai

5. Az önkormányzati képviselő, a tanácsnok

11. § (1) *  Az önkormányzati képviselő jogszabályban meghatározott módon gyakorolja jogait és teljesíti kötelességeit. Az önkormányzati képviselő előzetesen bejelenti a polgármesternek, ha a Közgyűlés vagy szervei ülésén való részvételében vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.

(2) A Közgyűlés tagja a Mötv. szerinti *  személyes érintettségét a polgármesternek a napirend pont tárgyalása előtt bejelenti. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztó tárgyhavi illetménye, tiszteletdíja 25%-kal csökken.

12. § Tanácsnok a bizottság, részönkormányzat elnöke, valamint a meghatározott önkormányzati feladatkör felügyeletére megválasztott önkormányzati képviselő.

13. § A Közgyűlés tagjainak juttatásait az 1. melléklet tartalmazza.

6. A képviselőcsoport

14. § (1) Képviselőcsoportot a Közgyűlés legalább három tagja alakíthat. A képviselőcsoport megalakulását, megszűnését a polgármesternek kell bejelenteni, amely erről tájékoztatja a Közgyűlést.

(2) A képviselőcsoport megalakulására vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell a képviselőcsoport elnevezését, a képviselőcsoport tagjainak és vezetőjének nevét.

(3) Egy párthoz tartozó képviselők egy képviselőcsoportot hozhatnak létre.

(4) A Közgyűlésen a képviselő csoport vezetője tanácskozási szünetet kérhet. A javaslat alapján a polgármester szünetet rendel el.

7. Az összeférhetetlenségi eljárás, vagyonnyilatkozatok

15. § (1) A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést - az érintett önkormányzati képviselő tájékoztatása mellett - nyolc napon belül a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elé terjeszti kivizsgálásra, amely nyolc napon belül javaslatot tesz a Közgyűlés számára.

(2) A bizottság, részönkormányzat nem önkormányzati képviselő tagját érintő összeférhetetlenségi eljárásra e § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó megbízatások felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

A Közgyűlés működése

8. A Közgyűlés munkaterve

16. § (1) *  A Közgyűlés éves munkatervének megfelelően évente legalább hat alkalommal ülésezik, ezen kívül szükség szerint rendkívüli ülést tart. Az ülés legfeljebb két nyolc munkanapon belüli ülésnapra hívható össze, vagy a megkezdett ülés nyolc munkanapon belül egy alkalommal másik ülésnapon folytatható.

(2) A Közgyűlés július - augusztus hónapokban munkaterv szerinti ülést nem tart.

(3) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni:

a) a Közgyűlés tagjától;

b) * 

c) a bizottságtól;

d) a részönkormányzattól;

e) a települési nemzetiségi önkormányzattól;

f) a jegyzőtől.

(4) A beérkezett javaslatokról a polgármester az előterjesztésben - a figyelmen kívül hagyás okát külön megjelölve - tájékoztatja a Közgyűlést.

17. § (1) A munkaterv tervezetét a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.

(2) A munkaterv tartalmazza:

a) a képviselőtestületi ülések tervezett időpontját, napirendjét;

b) az előterjesztő, közreműködő megnevezését;

c) a napirendi pontot véleményező bizottság megnevezését.

(3) A jegyző a munkatervet az Önkormányzat honlapján közzéteszi.

9. A Közgyűlés ülésének összehívása

18. § (1) *  A Közgyűlés ülését a polgármester, akadályoztatása esetén a polgármester által kijelölt sorrend szerinti alpolgármester hívja össze. A Közgyűlés üléseit a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség betöltetlensége, vagy a polgármester és az alpolgármesterek együttes akadályoztatása esetén a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke, ennek hiányában a legidősebb önkormányzati képviselő elektronikus úton hívja össze.

(2) A Közgyűlés tagjai és a meghívottak részére az ülés munkatervben szereplő előterjesztéseit a Közgyűlés ülése előtt nyolc nappal - a bizottság elé nem kerülő előterjesztéseket és a meghívót négy nappal - elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni. A munkatervben nem szereplő előterjesztéseket úgy kell hozzáférhetővé tenni, hogy az legalább az ülés előtt egy nappal a tárgyaló testületek tagjai rendelkezésére álljon. Késedelem esetén a napirendi pont tárgyalásáról a Közgyűlés dönt.

(3) A Közgyűlés rendkívüli esetben az ülés gyors megkezdését lehetővé tevő bármely módon összehívható.

(4) Indokolt esetben a Közgyűlés belegyezésével szóban vagy papír alapon is benyújtható előterjesztés.

19. § (1) A meghívó tartalmazza az ülés helyét és kezdési időpontját, a javasolt napirendet, a napirendi pontok előterjesztőit.

(2) A Közgyűlés ülésére a Közgyűlés tagjai mellett meg kell hívni:

a) * 

b) a Kaposváron megválasztott országgyűlési képviselőt;

c) a települési nemzetiségi önkormányzat elnökét;

d) a Hivatal igazgatóságának vezetőjét;

e) azt, akinek a jelenléte az előterjesztő szerint a napirendi pont megtárgyalásához szükséges;

f) a tanácskozási joggal rendelkező vagy jogszabályban nevesített személyt;

g) *  a Kaposvári Járási Hivatal vezetőjét.

10. Az ülés vezetése

20. § (1) A Közgyűlés ülése a polgármester tájékoztatójából, a napirend előtti felszólalásból, a napirend megszavazásából, a napirend (benne az egyes napirendi pontok) megtárgyalásából, a napirend utáni felszólalásból, interpellációból, kérdésből és az ezekre adott válaszból áll.

(2) *  A Közgyűlés ülését a polgármester, akadályoztatása esetén a polgármester által kijelölt sorrend szerinti alpolgármester vezeti. A polgármester és az alpolgármesterek együttes akadályoztatása esetén az ülést a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke, ennek hiányában a legidősebb önkormányzati képviselő vezeti.

(3) A Közgyűlést vezető személy megállapítja az ülés határozatképességét, javaslatot tesz az ülés napirendjére, dönt a napirendi pontok megtárgyalásának sorrendjéről. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést nyolc napon belül újra össze kell hívni.

(4) A Közgyűlés a napirendről és a napirenden kívüli felszólalás lehetőségéről vita nélkül határoz. A polgármester napirend előtt tájékoztatja a Közgyűlést a legutóbbi ülés óta történtekről.

21. § (1) Napirenden kívüli (napirend előtti vagy napirend utáni) felszólalás a napirenden nem szereplő, interpelláció, kérdés tárgykörébe nem tartozó, a város egészét érintő, halaszthatatlan ügyben tehető. A felszólalási szándékot, az ülést megelőző munkanapon délig írásban kell eljuttatni a polgármesternek, egyidejűleg közölni kell a felszólalás tárgyát és okát. A napirenden kívüli felszólaláshoz csak a polgármester, illetve a személyében érintett szólhat hozzá legfeljebb három percben.

(2) A napirendi pontok tárgyalása előtt a képviselőcsoport nevében annak vezetője vagy az általa megbízott személy egy alkalommal, három percben szólalhat fel.

(3) Napirendi pontok tárgyalása után a Közgyűlés bármely tagja egy alkalommal, három percben szólalhat fel.

(4) Közgyűlési napirendi pont előterjesztője lehet:

a) a Közgyűlés tagja;

b) * 

c) a bizottság;

d) a jegyző;

e) a részönkormányzat;

f) a képviselőcsoport;

g) az Önkormányzat intézményének vezetője.

11. A napirendi pont tárgyalása

22. § (1) Minden önálló napirendi pontot képező előterjesztést külön kell megtárgyalni. A napirendi pont megtárgyalása ebben a sorrendben az előterjesztő szóbeli kiegészítéséből, a kérdések feltételéből, a kérdésekre adott válaszból, a hozzászólásokból és az előterjesztő záróbeszédéből áll.

(2) Az előterjesztőhöz a Közgyűlés tagjai és a tanácskozási joggal rendelkezők legfeljebb három perc időtartamban intézhetnek kérdéseket. A kérdésekre az előterjesztő vagy az előterjesztés elkészítésében részt vevő válaszol.

(3) A Közgyűlés tagjai, valamint a felszólalásra engedélyt kapott személy részéről hozzászólásra legfeljebb három perc időtartamban van lehetőség, melyet a Közgyűlés a képviselő kérésére két perccel meghosszabbíthat. Ugyanazon napirendi ponthoz ismételt hozzászólás legfeljebb egy perc időtartamban lehetséges, amennyiben a képviselő a két percet nem vette igénybe.

(4) A hozzászólások során a napirendi pont tárgyalásának lezárására a Közgyűlés bármely tagja ügyrendi javaslatot tehet. Az ügyrendi javaslat időpontjáig hozzászólásra jelentkezettek felszólalását követően a napirend előadója válaszol, majd a Közgyűlés dönt a napirendi pontról.

(5) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az éves költségvetés elfogadásakor egy alkalommal, legfeljebb öt perc időtartamban van lehetőség hozzászólásra.

(6) Ügyrendi javaslat vagy a jegyző jogszabálysértési jelzése esetén a polgármester soron kívül ad szót, az ügyrendi javaslatot vita nélkül, azonnal megszavaztatja.

23. § (1) A Közgyűlés ülésein jelenlévő, szavazati vagy tanácskozási joggal nem rendelkező személy akkor szólalhat fel, ha azt Közgyűlés ülése előtt legalább két nappal írásban kéri és felszólalását a polgármester engedélyezi.

(2) A polgármester saját véleményét a napirendi pont tárgyalása során önálló hozzászólásban nyilváníthatja ki.

(3) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a napirendi pont tárgyalása során elhangzott javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az előterjesztésben szereplő javaslat felett kell dönteni.

(4) A napirendi pont tárgyalásánál a személyes megjegyzéssel érintett legfeljebb egy perces időtartamban reagálhat az elhangzottakra.

(5) A napirendi pont tárgyalása során a felszólaló a személyhez fűződő jogokat megtartani köteles.

(6) A polgármester gondoskodik az ülés rendjének a fenntartásáról, ennek során:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt napirendi ponttól, valamint a Közgyűlés üléséhez nem illő, sértő módon nyilvánul meg;

b) rendreutasítja azt a személyt, aki az ülés rendjéhez méltatlan magatartást tanúsít;

c) ismétlődő rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezi a rendbontót;

d) ismételt vagy súlyos rendbontás esetén a rendbontó eltávolításához rendészeti szerv segítségét veszi igénybe.

(7) A (6) bekezdés c)-d) pontja a Közgyűlés tagjával szemben nem alkalmazható.

12. Az előterjesztés, annak nyilvánossága

24. § (1) Az előterjesztés tartalmazza különösen:

a) az előterjesztő megnevezése, az előterjesztés címe;

b) az előterjesztésben javasolt döntés indoka, a döntést megalapozó adatok és a döntés következményei;

c) határozati javaslat (határidő kitűzésével és a végrehajtásért felelős személy megnevezésével) vagy rendelet-tervezet.

(2) Az előterjesztés elkészítésére a munkatervben kötelezett a bizottsági ülések előtt legalább tíz nappal köteles bejelenteni a polgármesternek, hogy az előterjesztést alapos okkal és indokkal nem tudja elkészíteni.

(3) Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az előterjesztés akkor kerülhet napirendre, ha benyújtását megelőzően a jegyzőnek reális lehetősége volt a döntést megalapozó eljárás és a döntési javaslat jogszerűségének ellenőrzésére, aki jogszabálysértés esetén jelezni köteles.

(5) Amennyiben az előterjesztés tárgya szerinti feladatkörű bizottság működik, az előterjesztést a bizottság véleményével együtt tárgyalható.

25. § (1) A zárt ülésen tárgyalandó előterjesztést hozzáférhetővé kell tenni:

a) a Közgyűlés tagjának,

b) * 

c) a jegyzőnek,

d) az előterjesztést tárgyaló bizottság tagjának és titkárának,

e) a polgármester döntése szerint az előterjesztés tárgyalására meghívottnak,

f) a Közgyűlés testületi munkáját lehetővé tevő közszolgálati tisztviselőnek,

g) a napirendi pontot előkészítő, valamint végrehajtó személynek,

h) a jogszabály alapján megismerésére jogosultnak.

(2) Zárt ülésen a napirendi pont tárgyalásánál jelen lehet és a zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe betekinthet, aki a zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéshez hozzáférhet. A zárt ülésen jelen lehet a testületi működést segítő technikai berendezést működtető személy.

13. A döntéshozatal

26. § A Mötv-ben meghatározottakon *  túl minősített többség kell a következő döntéshez:

a) fegyelmi eljárás során hozott határozat;

b) ötvenmillió forintot meghaladó hitelfelvétel;

c) az Önkormányzat tulajdonában lévő harmincmillió forintot meghaladó értékű vagyontárgy feletti rendelkezés;

d) kitüntetés adományozás;

e) részönkormányzat létrehozás;

f) titkos szavazás elrendelése;

g) a kötelezett által elismert, illetőleg illetve jogerős bírósági határozat alapján járó követelés kamattartozásáról történő lemondás;

h) a polgármesterrel szemben fegyelmi eljárás kezdeményezése esetén annak elrendelése;

i) helyi népszavazás elrendelése.

27. § (1) A Közgyűlés ülésein a nyílt szavazás elsősorban szavazatszámláló számítógépes rendszer alkalmazásával, ennek hiányában kézfelemeléssel történik.

(2) A képviselők kizárólag saját szavazógépüket használhatják.

(3) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, megbízás és kitüntetés adományozása ügyében, ha a határozati javaslatban több személy szerepel, a Közgyűlés többlépcsős szavazással dönt oly módon, hogy minden képviselő mindegyik jelöltre szavazhat. Az egyes szavazási fordulókban a legkevesebb szavazatot kapott személyre a következő szavazási fordulóban nem lehet szavazni. A végszavazás során a két legtöbb szavazatot kapott személyről a Közgyűlés együttes szavazással dönt. A kitüntetés adományozásáról a Közgyűlés vita nélkül szavaz.

28. § (1) A Mötv. által lehetővé tett esetben *  a Közgyűlés bármely tagja indítványozhatja titkos szavazás tartását, amelyről a Közgyűlés dönt.

(2) Amennyiben a titkos szavazást kell tartani vagy a Közgyűlés titkos szavazás tartásáról döntött, a Közgyűlés tagjai sorából háromfős szavazatszámláló bizottságot választ. A szavazatszámláló bizottság elnökét saját tagjai sorából választja.

(3) A titkos szavazás szavazólap, szavazófülke és urna igénybevételével történik. A szavazatokat a szavazatszámláló bizottság számolja össze, a választási eljárásról szóló törvény szabályainak megfelelően dönt a szavazat érvényességéről.

(4) A titkos szavazásról jegyzőkönyv készül, amelyet a szavazatszámláló bizottság tagjai írnak alá. A titkos szavazás eredményét a jegyzőkönyv alapján a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti.

29. § (1) A Mötv.-ben meghatározott *  számú önkormányzati képviselő vagy a polgármester indítványára a Közgyűlés név szerinti szavazást tart.

(2) A név szerinti szavazásnál a jegyző betűrendben felolvassa a Közgyűlés jelen lévő tagjainak nevét, akik nevük felolvasásakor „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel szavaznak. A név szerinti szavazás eredményét a polgármester ismerteti.

14. Az interpelláció, kérdés

30. § (1) Az interpelláció valamely probléma önkormányzati képviselő által történő felvetése és kifejtése a Közgyűlés ülésén, és ezzel kapcsolatos kérdés megfogalmazása a polgármesterhez vagy a jegyzőhöz.

(2) Interpellálni a Közgyűlés vagy szervei hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben lehet. A Közgyűlés azt az interpellációt tárgyalhatja, amelyet, az ülésnapot megelőző harmadik munkanapon 16.00 óráig a jegyzőhöz írásban benyújtottak.

(3) Az interpelláló az interpellációt visszavonhatja. Ha az interpelláló a Közgyűlés ülésén az interpellációk elhangzásának időpontjában nincs jelen, s távolmaradását előzetesen indokolva nem mentette ki, úgy számára a választ - a többi képviselő számára az interpellációt és a választ - tizenöt napon belül írásban kell megküldeni. Kimentés esetén az interpelláció elmondására a polgármester új időpontot tűz ki.

(4) Az interpelláció három perc időtartamban terjeszthető elő. A válaszra három perc, a válasz elfogadásával kapcsolatos nyilatkozattételre egy perc áll rendelkezésre. Ha a képviselő a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a Közgyűlés vita nélkül dönt. Ha a (3) bekezdés alapján írásban kiküldött választ a képviselő nem fogadja el, ezt a (2) bekezdésben megjelölt időpontig írásban kell jeleznie. A válasz elfogadásáról a Közgyűlés következő ülésén vita nélkül dönt.

(5) Az elmondott interpelláció nem tartalmazhat olyan új tényt, amelyet az interpelláció írott szövege nem tartalmazott. Ettől eltérni csak az interpellált egyetértésével lehet.

(6) Ha az interpellációra adott választ a Közgyűlés nem fogadja el, dönthet a további teendőkről. Az interpelláció alapján részletesebb vizsgálatot rendelhet el, melyet az általa kijelölt bizottság végez. A bizottság vizsgálatába az interpelláló képviselőt be kell vonni.

31. § (1) A kérdés az Önkormányzat hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítés jellegű felvetés.

(2) A kérdésre az interpelláció szabályait a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) csak az a kérdés tárgyalható, amelyet, az ülésnapot megelőző munkanapon délig a jegyzőhöz írásban benyújtottak,

b) a kérdés elmondására és a válaszra egyaránt két perc áll rendelkezésre,

c) kérdés esetében a képviselőnek viszontválaszra nincs joga és a Közgyűlés a válasz elfogadásáról, további teendőkről nem határoz.

15. Az önkormányzati rendelet

32. § (1) A Közgyűléshez önkormányzati rendelet-tervezetet nyújthat be elfogadásra:

a) a Közgyűlés tagja;

b) * 

c) a bizottság;

d) a jegyző;

e) a részönkormányzat;

f) a képviselőcsoport.

(2) Rendelet-tervezetet a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, költségvetési rendelet-tervezetet, végrehajtásáról szóló beszámoló tervezetét a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményével lehet a Közgyűlés elé terjeszteni.

(3) Rendelet tervezettel kapcsolatos érdemi módosító indítvány írásban, szövegszerű javaslattal tehető úgy, hogy azt a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, költségvetést érintő kérdésben - a határozati javaslatban szereplő kötelezettségvállalások esetét is beleértve - a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményével ellátva lehet a Közgyűlés elé terjeszteni.

(4) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a költségvetésről és a zárszámadásról, a helyi építési szabályzat és szabályozási tervről szóló rendelet-tervezet benyújtása a polgármester, az egyéb rendelet-tervezet benyújtása a jegyző feladata.

33. § (1) * 

(2) A közmeghallgatás eljárási szabályait a 4. melléklet tartalmazza.

34. § (1) Az önkormányzati rendeletet, a normatív önkormányzati határozatot a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell kihirdetni. A hirdetményt tizenöt napra kell kifüggeszteni, és azon fel kell tüntetni a kifüggesztés és a levétel napját. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés napja.

(2) *  Az önkormányzati rendeletek és határozatok, valamint a bizottságok, részönkormányzatok határozatainak szövegét az Önkormányzat honlapján található Kaposvári Közlönyben közzé kell tenni.

(3) *  Az önkormányzati rendeleteket a módosításokkal egységes szerkezetben az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni, valamint a Nemzeti Jogszabálytár rendszerébe fel kell tölteni.

15. A Közgyűlés ülésének jegyzőkönyve

35. § (1) A Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvben a Mötv.-ben meghatározottak tartalmi elemeken *  túl a Közgyűlés tagjának az adott napirendi pont tárgyalásakor tett előzetes kérésére saját hozzászólását a jegyzőkönyvben szó szerint kell rögzíteni.

(2) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az ülés meghívóját, a jelenléti ívet, valamint az elfogadott és aláírt önkormányzati rendeletet.

(3) * 

36. § (1) *  A jegyzőkönyvet a mellékletekkel együtt a Jegyző kezeli, gondoskodik a jegyzőkönyvek beköttetéséről, valamint megfelelő őrzéséről.

(2) A Közgyűlés nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvbe bárki betekinthet. A jegyzőkönyvet az aláírást követő 3 munkanapon belül az Önkormányzat honlapján - egy éves időtartamra - bárki számára hozzáférhetővé kell tenni.

(3) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

V. Fejezet

A Közgyűlés szervei

16. A bizottság

37. § (1) *  A Közgyűlés a következő bizottságokat hozza létre:

a) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, tagjainak száma 7 fő;

b) Marketing és Turisztikai Bizottság, tagjainak száma 9 fő;

c) Népjóléti Bizottság, tagjainak száma 9 fő;

d) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság, tagjainak száma 9 fő;

e) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, tagjainak száma 11 fő;

f) Ifjúsági és Sport Bizottság, tagjainak száma 9 fő;

g) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság, tagjainak száma 9 fő.

(2) *  A Közgyűlés önkormányzati határozatával az abban megjelölt ügy határozott ideig történő intézésére ideiglenes bizottságot alakíthat. Az ideglenes bizottság működésének szabályait - a Mötv. és e rendelet kereti között - maga határozza meg.

(3) A bizottságok feladatkörét az 5. melléklet tartalmazza, amely feladatkört érintő közgyűlési előterjesztések bizottsági véleményezését lehetővé kell tenni. A benyújtott előterjesztésekről történő bizottsági állásfoglalás elmaradása - a 32. § (3) bekezdés kivételével - a közgyűlési döntéshozatalt nem akadályozza.

(4) A Közgyűlés szerveire átruházott hatáskörök jegyzékét a 6. melléklet tartalmazza. A Közgyűlés a szerveire ruházott döntési jogot magához vonhatja.

38. § (1) *  A bizottság e rendelet és a Mötv. keretei között maga állapítja meg működése részletes szabályait. akadályoztatása esetén a bizottsági munkában az elnököt az általa felkért bizottsági tag önkormányzati képviselő helyettesíti.

(2) A bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. A bizottsági ülés munkatervben szereplő előterjesztéseit az ülés előtt négy nappal, a munkatervben nem szereplő előterjesztéseket az ülés előtt legalább egy nappal a bizottság tagjainak hozzáférhetővé kell tenni. Késedelem esetén a napirendi pont tárgyalásáról a Bizottság dönt.

(3) A bizottság éves munkaterv alapján működik, amelyet a Közgyűlés éves munkatervének elfogadását követően fogad el.

(4) A bizottság munkáját a jegyző által kijelölt bizottsági titkár segíti. A titkár feladatai:

a) előkészíti a Közgyűlés munkaterve alapján a bizottság munkatervét;

b) gondoskodik a bizottsági ülés meghívójának összeállításáról;

c) elkészíti a bizottsági ülés jegyzőkönyvét, amelyek határozatait eljuttatja a jegyzőnek és a polgármesternek törvényességi felülvizsgálat céljából;

d) az együttes bizottsági ülések megszervezésében az érintett bizottságok titkárai egymással együttműködnek.

(5) A bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéséhez minősített többség szükséges.

17. A településrészi önkormányzat

39. § (1) A részönkormányzat testülete megválasztásakor héttagú. Részönkormányzat Kaposfüreden, Kaposszentjakabon, Toponáron és Töröcskén működik.

(2) A részönkormányzatot véleményezési jog illeti meg, kérésének megfelelően a településrészt érintő következő önkormányzati ügyekben:

a) településfejlesztés, településrendezés;

b) épített és természeti környezet védelme;

c) vízrendezés és csapadékvíz elvezetés;

d) csatornázás;

e) köztemető fenntartása;

f) településrész köztisztaságával kapcsolatos ügyek;

g) helyi közbiztonság;

h) helyi energiaszolgáltatás;

i) óvodai, egészségügyi és szociális ügyek;

j) közművelődési tevékenység;

k) közösségi tér biztosítása;

l) közvilágítás;

m) nemzetiségek jogainak érvényesítése;

n) egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése;

o) helyi sportélet;

p) a településrészen működő intézmény vezetőjének kinevezése, felmentése;

q) intézmény alapítása, megszüntetése.

(3) Amennyiben a benyújtott előterjesztés a részönkormányzat véleményezési jogkörébe tartozik, az előterjesztés az érintett részönkormányzat véleményével együtt terjeszthető a Közgyűlés elé.

(4) A részönkormányzatot egyetértési jog illeti meg a következő ügyekben:

a) a településrészen közterület elnevezés;

b) emlékmű állítás.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott ügyekben a Közgyűlés döntést a részönkormányzat testületének egyetértése esetén hozhat.

40. § (1) *  A részönkormányzat e rendelet és a Mötv. keretei között maga állapítja meg működése részletes szabályait. Akadályoztatása esetén a bizottsági munkában az elnököt az általa felkért részönkormányzati testületi tag helyettesíti.

(2) A részönkormányzati titkárra a bizottsági titkárra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A részönkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott összegű részönkormányzati kerettel rendelkezik.

(4) A részönkormányzat átruházott hatáskörében hozott döntéséhez minősített többség szükséges.

18. A településrészi önkormányzat testületének megválasztása

41-44. § * 

19. A települési nemzetiségi önkormányzat

45. § (1) A települési nemzetiségi önkormányzat testületi munkáját és önkormányzati működését a jegyző által kijelölt titkár segíti.

(2) A települési nemzetiségi önkormányzat kezdeményezési, javaslattételi, véleményezési és egyetértési jogait a nemzetiségek jogállásáról szóló törvényben meghatározottak szerint gyakorolja.

(3) A települési nemzetiségi önkormányzatot véleményének kifejtésére, illetve egyetértésének megadására a polgármester írásban hívja fel.

(4) A települési nemzetiségi önkormányzat kezdeményezését, javaslatát, véleményét, egyetértését a polgármesterhez juttatja el, amelyet a Közgyűléssel a kapcsolódó előterjesztés tárgyalásakor vagy önálló előterjesztésben ismertetni kell.

(5) Nemzetiségi egyesület a (2) bekezdésben szereplő jogait e §-ban foglaltak szerint gyakorolhatja.

46. § (1) A Közgyűlés költségvetési rendeletében határozza meg a települési nemzetiségi önkormányzat részére biztosított hozzájárulás összegét.

(2) Az Önkormányzat a nemzetiségek jogállásáról szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a Hivatal útján gondoskodik a működéssel, gazdálkodással, testületi tevékenységgel kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli feladatok ellátásáról.

(3) A települési nemzetiségi önkormányzatot megilleti a térítésmentes iroda, irodabútor-használat. A települési nemzetiségi önkormányzat irodájának karbantartási és rezsiköltségét az Önkormányzat biztosítja. A települési nemzetiségi önkormányzatok használatába átadott helyiségek felsorolását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A települési nemzetiségi önkormányzat elnöke jogait a nemzetiségek jogállásáról szóló törvényben meghatározottak szerint gyakorolja. Feladata ellátásához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést a Hivatal biztosítja.

20. A tisztségviselők

47. § (1) A polgármester dönt az e rendeletben hatáskörébe utalt ügyekben.

(2) A polgármester negyedévenként tájékoztatatja a Közgyűlést az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

(3) A polgármester a Mötv. 68. § (3) bekezdése *  szerint eljárva dönt az Önkormányzat vagy intézményei által vagy közreműködésével benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

48. § (1) Az alpolgármester hivatali munkarendjét a polgármester határozza meg.

(2) Az alpolgármester önállóan dönt a polgármester által meghatározott feladatainak ellátása során.

49. § (1) A jegyző dönt az e rendeletben hatáskörébe utalt ügyekben.

(2) *  A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a jegyzői feladatok ellátásáról a Titkársági Igazgatóság vezetője gondoskodik.

50. § *  (1) A Közgyűlést és az Önkormányzatot a polgármester, illetve az általa felhatalmazott alpolgármester jogosult képviselni.

(2) A Hivatalt a jegyző, ideiglenes vagy tartós akadályoztatása esetén az aljegyző vagy a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott esetekben a belső szervezeti egység vezetője jogosult képviselni.

21. A Hivatal

51. § (1) A Hivatal szervezeti tagozódása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alkalmazása során kétszintű, igazgatóságokból (főosztály) és irodákból (osztály) áll.

(1a) *  A Jegyző a beruházási és városfejlesztési feladatait a Városi Főmérnök közreműködésével látja el.

(2) *  A Hivatal szervezeti egységei:

a) Gazdasági Igazgatóság:

aa) Gondnoksági Iroda;

ab) Pénzügyi Iroda;

ac) Vagyongazdálkodási Iroda.

b) Közigazgatási Igazgatóság:

ba) Adóügyi Iroda;

bb) * 

bc) Igazgatási Iroda;

bd) Közterület-felügyelet;

be) Szociális Iroda.

c) Titkársági Igazgatóság:

ca) Törzskari Iroda

d) Műszaki és Pályázati Igazgatóság

e) *  Városüzemeltetési és Környezetfejlesztési Igazgatóság

ea) * 

f) Polgármesteri Iroda

g) Ellenőrzési Iroda

h) Integrált Területi Program (ITP) Döntés-előkészítő Csoport

52. § * 

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

22. Az Önkormányzat gazdálkodása, vagyona

53. § (1) A polgármester a Mötv. szabályai *  szerint legalább a Közgyűlés megbízatásának időtartamára gazdasági programot terjeszt a Közgyűlés elé.

(2) A költségvetési koncepciót, valamint a költségvetésről szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet valamennyi bizottság és részönkormányzat testülete véleményezi.

(3) *  Az Önkormányzat kormányzati funkcióit a 9. melléklet tartalmazza.

54. § (1) Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodást, az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti felosztását, az önkormányzat vállalkozói tevékenységét az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

(2) A polgármester évente tájékoztatja a Közgyűlést az Önkormányzat vagyoni helyzetéről.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről a jegyző a Hivatal belső ellenőrzésének közreműködésével gondoskodik.

(4) Az önkormányzati intézmények gazdálkodását a Hivatal, valamint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság felügyeli.

22. Az Önkormányzat együttműködései

55. § (1) *  A Közgyűlés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi képviselőjének a Közgyűlés, illetve a bizottságai ülésén a tevékenységi körükbe tartozó kérdésekben tanácskozási jogot biztosít.

(2) A Közgyűlés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság ülésein tanácskozási jogot biztosít a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara képviselője részére.

(3) Az Oktatási, Kulturális és Tudományos Bizottság ülésén az utcanév elnevezéssel és emléktábla elhelyezéssel kapcsolatos előterjesztés tárgyalásánál az utcanevek elnevezéséről szóló önkormányzati rendeletben nevesített szervezetek és személyek tanácskozási joggal rendelkeznek.

(3a) *  Az Oktatási, Kulturális és Tudományos Bizottság ülésén a védett sírhellyé nyilvánítással kapcsolatos előterjesztés tárgyalásánál a temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben nevesített szervezetek és személyek tanácskozási joggal rendelkeznek.

(4) A közmeghallgatáson túl a polgármester az egyéni választókerületben megválasztott önkormányzati képviselővel megbízatása alatt legalább egy alkalommal minden önkormányzati egyéni választókerületben lakossági fórumot tart. A lakossági fórumokon megfogalmazott többségi és kisebbségi javaslatokról a Közgyűlést tájékoztatni kell.

56. § (1) Az Önkormányzat honlapján regisztrált, Kaposváron működő civil szervet számára tevékenységi körében a bizottság állandó tanácskozási jogot biztosíthat.

(2) Az Önkormányzat honlapján regisztrált, Kaposváron működő civil szervezet hozzáférését a nyílt közgyűlési és bizottsági előterjesztésekhez biztosítani kell. A civil szervezet a hozzáférhetővé tett előterjesztés kapcsán rövid, írásos véleményt, javaslatot fogalmazhat meg, amelyet a bizottsági ülést megelőző napon a jegyzőhöz kell eljuttatni.

(3) A civil szervezet (2) bekezdés szerinti véleményét, javaslatát az előterjesztés bizottsági tárgyalásakor ismertetni kell. A civil szervezet jelenlévő képviselőjének a bizottság elnöke tanácskozási jogot adhat. Amennyiben a bizottság a civil szervezet javaslatát támogatja, az bizottsági módosító javaslatként kerül a Közgyűlés elé.

(4) Önkormányzati rendelet-tervezethez fűzött vélemény, javaslat esetén az e §-ban foglaltaktól eltérően az önkormányzati rendeletek előkészítésében történő társadalmi részvétel szabályait kell alkalmazni.

23. Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

57. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

58. § Az e rendelet hatályba lépésekor működő Vagyongazdálkodási és Marketing Igazgatóság 2013. június 30-ig működik. A Vagyongazdálkodási Irodára vonatkozó szabályokat 2013. július 1-től kell alkalmazni.

59. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Kaposvár, 2012. december 13.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez * 

A Közgyűlés és egyes szervei tagjainak juttatásai

1. Az önkormányzati képviselő alapdíja: 100.000,- forint.

2. Az egy bizottsági tagsággal rendelkező önkormányzati képviselő tiszteletdíja: 120.000,- forint.

3. A legalább kettő bizottsági tagsággal rendelkező önkormányzati képviselő tiszteletdíja: 150.000,- forint.

4. A tanácsnok tiszteletdíja: 260.000,- forint.

5. A bizottság és részönkormányzat nem önkormányzati képviselő tagjának tiszteletdíja: 60.000,- forint.

6. Az önkormányzati képviselő díjmentes parkolási engedély, a Jogi, Összeférhetetlenségi és Ügyrendi Bizottság elnöke Complex Jogtár előfizetés természetbeni juttatásban részesül.

7. Az önkormányzati képviselő annyi havi alapdíját veszti el, amennyi munkaterv szerinti közgyűlésen igazolatlanul nem vett részt.

8. Az önkormányzati képviselő annyi havi alapdíjon felüli tiszteletdíját veszti el, - kivéve, ha részönkormányzati ülésen nem vett részt és más részönkormányzat testületét is vezeti - amennyi munkaterv szerinti bizottsági, településrészi önkormányzati ülésen igazolatlanul nem vett részt.

9. A bizottság nem képviselő tagja, valamint a településrészi önkormányzat testülete nem képviselő tagja annyi havi tiszteletdíját veszti el, amennyi munkaterv szerinti bizottsági, településrészi önkormányzati ülésen igazolatlanul nem vett részt.

10. Igazolt a távollét, ha az a Közgyűlés vagy szervei megbízásából történik, vagy elháríthatatlan külső ok következménye. A távollétet a polgármester igazolja. Igazolási kérelem a mulasztott testületi ülés napjától számított legfeljebb 7 napon belül, tartós akadályoztatás esetén az akadály megszűnését követő legfeljebb 7 napon belül terjeszthető elő.

2. melléklet a 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó megbízatások

1. Közgyűlés tagja;

2. Közgyűlés bizottságának nem képviselő tagja;

3. Településrészi önkormányzat testületének nem képviselő tagja;

4. Önkormányzati költségvetési szerv vezetője;

5. Önkormányzat többségi tulajdonában lévő - a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló törvényben - gazdasági társaság vezető tisztségviselője és felügyelő-bizottsági tagja;

6. Önkormányzati alapítású alapítvány, közalapítvány kuratóriumának, felügyelő bizottságának vagy szervezetének tagja;

7. Önkormányzat könyvvizsgálója;

8. * 

3. melléklet a 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályai

1. *  A Közgyűlés a december havi munkaterv szerinti ülésén a következő naptári évre munkatervet fogad el.

2. *  A Közgyűlés munkaterve tartalmazza:

2.1. az új tárgykörben megalkotandó és a hatályos önkormányzati rendeleteket módosító rendelet-tervezetek címét,

2.2. az előkészítésért felelős személyek (előterjesztő, közreműködő) megnevezését.

3. *  A munkatervben szereplő rendelet-tervezetek kapcsán

3.1. civil szervezet,

3.2. magánszemély

3.4. gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: egyeztetésben résztvevő) javaslatot fogalmazhat meg (a továbbiakban: előzetes javaslat).

4. A egyeztetésben résztvevő az előzetes javaslatát a közreműködőhöz, a rendelet-tervezettel érintett munkaterv szerinti ülést megelőző hetedik hét első napjáig, írásban juttatja el.

5. Az előzetes javaslat tartalmazza:

5.1. az egyeztetésben résztvevő nevét,

5.2. az egyeztetésben résztvevő képviselőjének nevét,

5.3. elektronikus elérhetőségét, telefonszámát

5.4. a rendelet-tervezet címét,

5.5. a javaslatot, észrevételt,

5.6. a javaslat indokait,

5.7. az egyeztetésben résztvevő aláírását.

6. Az előzetes javaslatot a rendelet-tervezetről szóló előterjesztés bizottsági tárgyalásakor ismertetni kell. Az ismertetésben szerepel az előzetes javaslat rövid összefoglalása, elfogadásának vagy elvetésének indoka.

7. Az Önkormányzat honlapján a közgyűlési anyagokban közzétett rendelet-tervezettel kapcsolatban az egyeztetésben résztvevő a rendelet-tervezetet tárgyaló Közgyűlés ülését megelőző hét harmadik napjáig írásban módosítást javasolhat (a továbbiakban: módosító javaslat) a jegyzőnél.

8. A módosító javaslat tartalmazza:

8.1. az egyeztetésben résztvevő nevét,

8.2. az egyeztetésben résztvevő képviselőjének nevét,

8.3. elektronikus elérhetőségét, telefonszámát

8.4. a rendelet-tervezet címét,

8.5. a jogalkotásról szóló törvényben előírtaknak megfelelő szövegszerű módosítást,

8.6. a jogalkotásról szóló törvényben előírt előzetes hatásvizsgálatot tartalmazó dokumentumot,

8.7. a jogalkotásról szóló törvényben előírt indokolási kötelezettségnek megfelelő indokolást,

8.8. az egyeztetésben résztvevő aláírását.

9. A hiánytalan javaslatot a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság ülésén - költségvetést érintő kérdésben a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén is - ismertetni kell. Ha az egyeztetésben résztvevő kérte meghallgatását, a bizottság ülésének időpontjáról a bizottság titkára elektronikusan tájékoztatja.

10. Amennyiben a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, vagy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a javaslatot támogatja, az bizottsági véleményként a Közgyűlés elé kerül.

11. Az egyeztetésben résztvevő a Közgyűlés ülésén a szavazati vagy tanácskozási joggal nem rendelkező személyre vonatkozó szabályok szerint szólalhat fel.

4. melléklet a 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

A közmeghallgatás rendje

1. A Közgyűlés munkatervében meghatározottak szerinti időpontban tart közmeghallgatást.

2. A helyi közügyeket érintő kérdésekre és javaslatokra a Hivatal választ ad. A válaszokat a Közgyűlés tagjai számára hozzáférhetővé kell tenni.

3. A közmeghallgatás helyét, időpontját az Önkormány honlapján közzé kell tenni.

4. * 

5. * 

6. A közmeghallgatást a polgármester vezeti, a polgármester a hozzászólások időtartamát korlátozhatja.

7. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül.

5. melléklet a 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

A bizottságok feladatai

a) A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság:

1. véleményezi a költségvetési rendelet tervezetét, módosítását, a költségvetési beszámolót, pénzügyi vonatkozású előterjesztést;

2. véleményezi a vagyonhasznosítási célú előterjesztéseket;

3. véleményezi a helyi adókra vonatkozó rendelet-tervezeteket;

4. véleményezi az Önkormányzat gazdasági programját;

5. véleményezi a költségvetési szerv, gazdasági társaság alapításával és átalakításával kapcsolatos előterjesztéseket;

6. véleményezi a Közgyűlés hatáskörébe tartozó hitelfelvételt, kötvény kibocsátást;

7. véleményezi a hatósági árak megállapításáról szóló előterjesztéseket;

8. véleményezi a vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztéseket;

9. közreműködik az önkormányzati rendeletek társadalmi egyeztetésében;

10. *  megállapítja, illetve jóváhagyja a 35 év alatti, fiatal vállalkozók program keretében kedvezményesen bérbeadott üzlethelyiségek új, felülvizsgált bérleti díját a vállalkozások gazdasági helyzetének és a bérlőkkel a kedvezményes bérleti díj felülvizsgálata tárgyában történt egyeztetések figyelembevételével.

b) A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság:

1. véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket, és az azokat érintő, írásban benyújtott módosító indítványokat;

2. véleményezi a Hivatal szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló előterjesztést;

3. véleményezi az önkormányzati alapítványok, közalapítványok alapító okiratainak módosítását, valamint önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok alapító okiratait, azok módosítását;

4. megtárgyalja a Közgyűlés és szervei döntése elleni törvényességi észrevételeket;

5. javaslatot tesz a polgármester jutalmára, véleményezi a polgármester ellen kezdeményezett fegyelmi bejelentést(

6. végzi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartását és ellenőrzését, lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást;

7. kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket, és javaslatot tesz a Közgyűlésnek;

8. a Közgyűlés és szervei kérésére jogkérdésben, illetve szerződés-tervezetről állást foglal;

9. közreműködik az önkormányzati rendeletek társadalmi egyeztetésében.

10. *  kivizsgálja a méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezéseket, a méltatlanság megállapítására javaslatot tesz a Közgyűlésnek.

c) A Népjóléti Bizottság:

1. véleményezi a szakterületét érintő, valamint a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet;

2. véleményezi a szociális, egészségügyi ellátással, közgyűlési hatáskörbe tartozó lakásügyekkel kapcsolatos koncepciókat és előterjesztéseket;

3. véleményezi a szociális, egészségügyi intézményvezetői pályázatokat;

4. véleményezi a szakterületéhez tartozó intézmények fejlesztését szolgáló pályázatokat;

5. véleményezi a szociális, egészségügyi intézmények létesítésével, megszüntetésével és átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket.

d) *  A Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság:

1. véleményezi a szakterületét érintő, valamint a költségvetésről szóló rendelet-tervezeteket;

2. véleményezi a szakterületéhez tartozó intézmények fejlesztését szolgáló pályázatokat;

3. véleményt mond szobrok, emlékművek és emléktáblák állításával kapcsolatban;

4. véleményezi az oktatási, nevelési, közművelődési intézmények létesítésével, megszüntetésével és átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket;

5. véleményezi az oktatási intézmények képzési irányának megváltoztatásával, tagozat létesítésével kapcsolatos előterjesztéseket;

6. véleményezi az oktatási, nevelési, közművelődési intézményvezetői pályázatokat.

7. véleményezi a működtető egyetértési jogának gyakorlásáról szóló előterjesztést, ahol a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzata, házirendje, pedagógiai programja a működtetőre többletkötelezettséget hárít;

8. véleményezi a köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, ha az a működtetést érinti;

9. véleményezi az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjének megbízásáról szóló vélemény kiadásáról szóló előterjesztést;

10. véleményezi az önkormányzati muzeális intézmény nyilvántartásában szereplő kulturális javak kölcsönbeadásáról szóló előterjesztést;

11. véleményezi az önkormányzati muzeális intézmény stratégiai tervének, küldetésnyilatkozatának, pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról szóló előterjesztést;

12. véleményezi az önkormányzati könyvtár stratégiai, fejlesztési tervének, beszámolójának, minőségpolitikai nyilatkozatának jóváhagyásáról szóló előterjesztést.

e) *  Az Ifjúsági és Sport Bizottság

1. véleményezi az Önkormányzat sportintézményei működésére, fenntartására vonatkozó előterjesztéseket;

2. véleményezi a szakterületét érintő, valamint a költségvetésről szóló rendelet tervezeteket;

3. véleményezi a szakterületéhez tartozó intézmények fejlesztését szolgáló pályázati előterjesztéseket;

4. véleményezi a szakterületéhez tartozó intézmények létesítésével, megszüntetésével és átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket;

5. véleményezi a sportügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket;

6. a bizottsági szabályzat alapján döntésre előkészíti az „Év Utánpótláskorú Sportolója”, valamint az „Év Diáksportolója” elismeréseket;

7. állást foglal a sportcélú létesítmények pályái, helységei használatának rendjéről;

8. véleményezi a kiemelt sportszervezetek és az olimpiai reménységek támogatásáról szóló előterjesztéseket;

9. megtárgyalja a városi sportszervezetek beszámolóit;

10. véleményezi a sport intézményvezetői pályázatokat;

11. *  véleményezi az ifjúsági ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket.

f) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság:

1. véleményezi a lakásgazdálkodás szabályainak kialakítását;

2. véleményezi az önkormányzati beruházásokat, különös tekintettel a város életét alapvetően befolyásoló beruházásokra;

3. véleményezi a helyi építési szabályzat és szabályozási terv programját, az előtervet és tervet, továbbá a településfejlesztési koncepciót és tervet;

4. véleményezi a közterületi rend kialakítását;

5. véleményezi a közlekedésfejlesztési tervet;

6. véleményezi a kommunális szolgáltatások fejlesztését szabályozó döntéseket;

7. véleményezi a költségvetésről, valamint a szakterületét érintő kérdésekről szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket;

8. véleményezi a kommunális szolgáltatások fejlesztését;

9. véleményezi a közüzemű és kommunális szolgáltatást végző önkormányzati gazdasági társaságok tevékenységéről, szervezéséről szóló előterjesztéseket;

10. véleményezi a környezetvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseket;

11. véleményezi a vállalkozások ösztönzését, területek, ingatlanok elidegenítésre, hasznosításra kijelölését, ami helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítást igényel;

12. véleményezi a térképészeti határ kiigazítást;

13. a parkolási feltételek javítása érdekében ellátja a parkolásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokat;

14. véleményezi az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez kapcsolódó pályázatokat.

g) A Marketing és Turisztikai Bizottság:

1. véleményezi a költségvetési rendelet tervezetét, módosítását, a költségvetési beszámolót;

2. véleményezi a városmarketinggel és turisztikával kapcsolatos előterjesztéseket;

3. közreműködik az Önkormányzat Európai Uniós stratégiájának kidolgozásában;

4. véleményezi a város regionális feladatait érintő előterjesztéseket;

5. véleményezi az EU pályázati lehetőségeket tartalmazó előterjesztéseket;

6. kapcsolatot tart a régió, illetve annak megyéi és megyei jogú városi önkormányzatainak nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szervezeteivel;

7. közreműködik a város nemzetközi gazdasági és kulturális kapcsolatainak erősítésében;

8. közreműködik a testvér- és partnervárosi delegációk fogadásában.

6. melléklet a 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

A Közgyűlés szerveire átruházott hatáskörök

a) A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság:

1. dönt a átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználásának rendjéről;

2. * 

3. * 

4. dönt az Önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési terv, illetve a költségvetési szervek éves ellenőrzési munkatervének elfogadásáról;

5. dönt az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai beszámolójáról;

6. * 

7. dönt az önkormányzati vagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hatásköri szabályok szerint;

8. dönt a költségvetési rendeletben meghatározott összegnek a bizottság támogatási keretei közötti felosztásáról és a bizottsági támogatási keretek pénzeszközeinek felhasználásáról;

9. dönt az újrahasznosításra alkalmassá tett állami tulajdonban lévő földnek az Önkormányzat tulajdonába való ingyenes átvételéről;

10. dönt a nem meghatározott szerv részére történő föld felajánlás elfogadásáról;

11. dönt az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott versenykiírásról;

12. dönt az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok szolgalmi és vezetékjoggal, használati joggal való megterheléséről, valamint az ezzel összefüggő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint;

13. dönt az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a vagyonkezelői beszámolóról;

14. dönt - a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet alapján - a lakótelek kedvezményes értékesítéséről;

15. *  dönt az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról;

16. * 

17. *  dönt az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a bérleti díj csökkentés mértékéről;

18. *  dönt a nem lakás célú helyiségek bérletére vonatkozó, a Közgyűlés által megállapított minimális bérleti díjat el nem érő bérleti díj ajánlatokról, a bérlet időtartamáról és a bérlet egyéb feltételeiről.

b) A Népjóléti Bizottság:

1. dönt a telek - valamint lakásvásárlási és építési támogatások és kölcsönök odaítéléséről, a visszafizetési kötelezettség alóli felmentésről, valamint a részletfizetési lehetőség biztosításáról;

2. dönt a költségvetési rendeletben meghatározott mértékű Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret pénzeszközeinek felhasználásáról;

3. kijelöli a szociális bérlakás elnyerésére pályázók közül a bérlő személyét;

4. dönt a gyógyszer-támogatási kérelmekről;

5. dönt a közműérdekeltségi hozzájárulás tárgyában benyújtott méltányossági kérelmekről;

6. megtárgyalja az Önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenységének értékeléséről szóló tájékoztatót;

7. megtárgyalja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai munkája értékeléséről szóló tájékoztatót;

8. kijelöli a nyugdíjasházban és fecskeházban lévő önkormányzati bérlakások bérlőit;

9. dönt a beérkezett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatokról;

10. dönt a bérlő-kiválasztási jog biztosításáról;

11. dönt a krízistámogatás odaítéléséről szóló tájékoztató jóváhagyásáról;

12. dönt a szociális kölcsön visszafizetésének részben vagy egészben történő elengedéséről;

13. dönt a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány beszámolójáról;

14. dönt az Önkormányzat részvételével működő szociális, gyermekjóléti és egészségügyi társulásokkal kapcsolatos beszámolóról;

15. dönt az önkormányzati bérlakások bérleti jogának meghosszabbításáról;

16. dönt a nem iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának szociális alapon történő támogatásáról;

17. *  a lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet szerint dönt a támogatás odaítéléséről, a visszafizetési kötelezettség alóli felmentésről, valamint a részletfizetési lehetőség biztosításáról;

18. *  dönt a lakosság egészségügyi állapotáról szóló tájékoztató elfogadásáról.

c) *  A Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság:

1. *  dönt a költségvetési rendeletben meghatározott mértékű Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági pénzeszközöknek a bizottság támogatási keretei közötti felosztásáról és a bizottsági támogatási keretek pénzeszközeinek felhasználásáról;

2. dönt az önkormányzati köznevelési intézmény körzethatárának kialakításáról;

3. *  dönt a Tudományos Életért Közalapítvány, a Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány, a Csiky Gergely Színházért Alapítvány, a Mártírok és Hősök Közalapítvány, valamint a Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány beszámolójáról;

4. *  dönt a muzeális intézmény éves és középtávú feladatainak, így különösen stratégiai tervének, munkatervének és beszámolójának, fejlesztési és beruházási feladatainak jóváhagyásáról;

5. *  dönt a könyvtár feladatainak és használati szabályzatának, valamint a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terveknek a jóváhagyásáról;

6. *  dönt a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályainak, működése módjának és a közművelődési intézmény feladatainak, valamint a működési szabályzatnak és az éves munkatervnek a jóváhagyásáról;

7. *  dönt az önkormányzati tulajdonban lévő épületekben közterületről nem látható helyen elhelyezendő emléktábla kihelyezése iránti kérelmekről.

d) *  Az Ifjúsági és Sport Bizottság:

1. dönt a költségvetési rendeletben meghatározott mértékű Sport Támogatási Keret pénzeszközeinek felhasználásáról;

2. javaslatot tesz az „Év Sportolója”, „Év Diáksportolója” és „Év Utánpótláskorú Sportolója” díj adományozására;

3. *  dönt a Pro Iuventate Alapítvány beszámolójáról,

4. dönt a tanórán kívüli iskolai sport támogatások elosztásáról.

e) A Marketing és Turisztikai Bizottság:

1. dönt a költségvetési rendeletben meghatározott mértékű Idegenforgalmi Támogatási Keret pénzeszközeinek felhasználásáról,

2. *  dönt a Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület beszámolójának (szakmai értékelésének) elfogadásáról.

f) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság:

1. dönt az Önkormányzat kezelésében lévő közút területén, vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen díj és pótdíj beszedésének elrendeléséről;

2. dönt az Önkormányzat kezelésében lévő közút forgalmi rendjének kialakításáról;

3. javaslatot tesz a „Tiszta Virágos Kaposvárért” és a „Tiszta Virágos Ház” díj adományozására;

4. dönt a költségvetési rendeletben meghatározott összegnek a bizottság támogatási keretei közötti felosztásáról és a bizottsági támogatási keretek pénzeszközeinek felhasználásáról;

5. dönt a Kaposvárért Közalapítvány beszámolójáról;

6. dönt a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kapcsolatos beszámolóról;

7. * 

8. *  a költségvetési rendeletben meghatározott módon dönt az intézményi felújítási keretek felosztásáról;

9. *  dönt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben szabályozott a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló, külön jogszabályban meghatározott tervek, illetve programok elfogadásáról.

g) A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság:

1. dönt a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány beszámolójáról.

h) A polgármester:

1. dönt a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret felhasználásáról;

2. dönt a felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanuló diákok kollégiumi elhelyezéséről és albérleti támogatásáról;

3. dönt az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az önkormányzati vagyon hasznosításáról, elidegenítéséről;

4. *  jóváhagyja - a köznevelési intézmények kivételével - az önkormányzati intézmények szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét, munkatervét, szakmai programját; ellenőrzi az önkormányzati köznevelési intézmények pedagógiai programját, házirendjét, valamint szervezeti és működési szabályzatát;

5. dönt az önkormányzati vagyon tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlásáról az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint;

6. dönt a közterület bérbeadásáról, valamint hozzájárulását adja a közterület használatához;

7. önkormányzati lakás esetében hozzájárul a bérlőtársi szerződés megkötéséhez;

8. dönt az önkormányzati szabályzatban meghatározott közbeszerzésekről, valamint jóváhagyja az önkormányzat éves közbeszerzési tervét;

9. dönt a Közgyűlés által elfogadott szabályzatban meghatározott építési beruházásokról, szolgáltatás megrendelésekről, árubeszerzésekről;

10. kiadja a sírbolt építési engedélyéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást;

11. dönt az egyes háziorvosi körzetben a háziorvos megbízásáról, a háziorvossal kötött szerződés tartalmáról;

12. engedélyezi a helyi támogatás miatt létesített jelzálogjog más ingatlanra történő átvitelét, valamint a helyi támogatással épített vagy vásárolt ingatlan további megterhelését;

13. dönt az Ifjúsági Támogatási Keret, Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete felhasználásáról;

14. dönt a Nyugdíjasház külön szolgáltatások díjának mérsékléséről;

15. dönt a költségelven megállapított lakbérű bérlakások bérlőinek kijelöléséről;

16. dönt az önkormányzati tulajdonban lévő konyhák átminősítéséről;

17. dönt az önkormányzati tulajdonban lévő konyhák eszközeinek átcsoportosításáról;

18. dönt az önkormányzat lakásrendeletében meghatározott lakásgazdálkodási ügyekben;

19. dönt a „Kaposvár számít rád” önkormányzati rendelet alapján a kaposvári munkahely létesítést elősegítő hallgatói ösztöndíjjal kapcsolatos ügyekben;

20. a Kaposvár Kártyáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon dönt az Önkormányzat vagy intézményei közreműködésével szervezett egyes rendezvényeken a Kaposvár Kártyával igénybe vehető kedvezményekről;

21. * 

22. a „Kaposvár számít rád” önkormányzati rendeletben foglaltak alapján dönt a középiskolai tanulók nyelvvizsga felkészülésének támogatására szolgáló keret felosztásáról;

23. dönt az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez szükséges támogató nyilatkozat kiadásáról;

24. jóváhagyja a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét;

25. dönt az Önkormányzat jogi képviseletének ellátásáról;

26. dönt a fellobogózásról szóló önkormányzati rendelet alapján a fellobogózásról;

27. dönt az Önkormányzat számára pénzügyi és vagyoni kötelezettségvállalást rögzítetten nem tartalmazó együttműködési megállapodások megkötéséről;

28. *  dönt a köztemetési ügyekben és intézkedik a köztemetés költségeinek hagyatéki teherként történő bejelentéséről, kötelezi az eltemettetésre kötelezett személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére, illetve azt méltányosságból elengedi;

29. dönt az Önkormányzat jelképei használatának engedélyezéséről;

30. dönt a lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendeletben meghatározott vagyoni kérdésekben;

31. a Roma Nemzetiségi Önkormányzat javaslata alapján dönt a „Kaposvár számít rád” önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a roma tanulók ösztöndíjáról;

32. dönt az Önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátások megtérítéséről, a megtérítés összegének, illetve pénzegyenértékének és a kamat összegének méltányosságból történő csökkentéséről, illetve elengedéséről;

33. dönt az utazási támogatás iránt benyújtott kérelmekről, az elemi károsultak támogatásáról;

34. *  dönt az önkormányzat rendeletében meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások méltányosságból történő megállapításáról;

35. *  dönt az ápolási díjjal kapcsolatos ügyekben;

36. *  dönt a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ügyekben;

37. méltányossági jogkörben eljárva dönt személyi térítési díj megállapításáról;

38. dönt a szociális és gyermekjóléti intézmények igénybevételét elutasító döntések ügyében érkezett kérelmekről;

39. dönt a gyermekintézményben fizetendő személyi térítési díj támogatásával kapcsolatban;

40. dönt az önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatásának mértékéről;

41. dönt az önkormányzati tulajdonba kerülő közművek megépítéséhez való hozzájárulásról, valamint a közművek önkormányzati tulajdonba vételéről;

42. * 

43. a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet szerint dönt a zöldfoglalkoztatással kapcsolatos támogatásokról;

44. *  dönt a kéményseperő-ipari közszolgáltatást önként vállaló önkormányzattal a vállalási szerződés megkötéséről;

45. *  a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint gyakorolja a védett sírok feletti rendelkezési jogot;

46. *  dönt a közterületek rendeltetésétől eltérő használatáról szóló rendeletben foglaltak szerint a közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos valamennyi kérdésben;

47. *  a költségvetési rendeletben meghatározott módon dönt a kiadási előirányzatok közötti, valamint a céltartalék terhére történő átcsoportosításról;

48. *  dönt a járási hivatal elhelyezését szolgáló kormányhivatallal megkötött üzemeltetési megállapodás megkötéséről és módosításáról;

49. *  dönt a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet szabályainak megfelelően a roma tanulók ösztöndíj-visszafizetési kötelezettsége kapcsán a visszafizetési kötelezettség elengedéséről, vagy csökkentéséről, vagy részletfizetés engedélyezéséről.

50. *  dönt a lakásfenntartási támogatásra, az adósságkezelési támogatásra, a beiskolázási segélyre, az időszaki támogatásra, a karácsonyi támogatásra és a támogatás idősek világnapjára való jogosultság megállapításáról.

51. *  dönt a fizetőparkolókról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott díjmentes parkolási jogosultságról.

52. *  dönt az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog létesítésekor megállapított egyszeri kártalanítás összegétől való eltérésről, legfeljebb a megállapított érték 30%-ának mértékéig.

53. *  a „Kaposvár számít rád” önkormányzati rendelet alapján dönt a Tehetséges fiatalok Kaposvár jövőjéért polgármesteri díj díjazottjairól.

54. *  dönt a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárása és állami főépítészi eljárása során a partnerségi egyeztetés lezárásáról;

55. *  dönt a szakemberek települési támogatására és a lombikbébi kezelés támogatására való jogosultság megállapításáról

56. *  dönt a múzeum küldetésnyilatkozatának és digitalizálási stratégiájának jóváhagyásáról;

i) A jegyző:

1. *  dönt a 2015. február 28-a előtt megállapított adósságkezelési szolgáltatással, valamint méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos ügyekben;

2. * 

3. dönt a helyi építészeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a helyi védelem tényének ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről vagy törlésének kezdeményezéséről;

4. dönt az ebek egyedi tartós azonosítóval történő ellátásához szükséges szerződések megkötéséről, valamint az ebek tartós egyedi azonosítóval történő ellátására kötelezésről;

5. dönt a közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról szóló önkormányzati rendelet alapján a fejlesztési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról;

6. dönt az ebrendészeti hozzájárulás megállapításáról és a mentességről;

7. dönt az útépítési érdekeltségi hozzájárulás előírásáról;

8. *  a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint dönt közigazgatási bírság kiszabásáról.

9. *  dönt a szociális temetéssel kapcsolatos ügyekben.

10. *  dönt a személyszállítási közszolgáltatási szerződés buszmenetrendet érintő módosításáról, amennyiben a módosítás nem jelent az önkormányzat részére pénzügyi kötelezettségvállalást.

11. *  a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint dönt a sírjelek értékesítéséhez szükséges hozzájárulás megadásáról.

12. *  dönt a helyi építési szabályzatban, valamint a város egyes területeinek, fasorainak és fáinak védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott növényültetésre, fakivágásra vonatkozó kérdésekben.

7. melléklet a 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

A kaposvári települési nemzetiségi önkormányzatok számára biztosított önkormányzati vagyon használata

a) A kaposvári települési nemzetiségi önkormányzatok számára használatra átadott vagyon:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata:

Kaposvár, Fő utca 63.

2. *  Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata, iroda:

Kaposvár, Szántó u. 5.

3. *  Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata, iroda:

Kaposvár, Szántó u. 5.

4. *  Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, iroda:

Kaposvár, Szántó u. 5.

5. * 

b) A települési nemzetiségi önkormányzatok számára átadott vagyon használata:

1. A települési nemzetiségi önkormányzatok az átadott vagyont testületi tevékenységükhöz szabadon használhatják.

2. A települési nemzetiségi önkormányzatok kötelesek az átadott vagyon állagát megőrizni, annak romlásáról a Hivatalt haladéktalanul értesíteni.

3. A települési nemzetiségi önkormányzatok felelnek az átadott vagyonban bekövetkezett minden kárért, amelyet a települési nemzetiségi önkormányzat tagjai vagy hozzájárulásukkal a helyszínen tartózkodó személyek okoztak.

8. melléklet a 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez * 

9. melléklet a 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez * 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának kormányzati funkciói

Kód Kormányzati funkció elnevezése
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
031030 Közterület rendjének fenntartása
045120 Út, autópálya építése
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
045530 Csővezetékes szállítás
045170 Parkoló garázs üzemeltetése, fenntartása
046030 Egyéb távközlés
047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása
047310 Turizmus igazgatása és támogatása
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051070 Használt eszköz bontása
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
061020 Lakóépület építése
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
081010 Sportügyek igazgatása
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
082020 Színházak tevékenysége
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
083030 Egyéb kiadói tevékenység
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

  Vissza az oldal tetejére